امثال سلیمان

۱۶

‘تدبیرهای دل از آنِ انسان است، اما پاسخ زبان از جانب خداوند می‌آید.

۲ همۀ راههای انسان در نظر وی پاک می‌نماید، اما خداوند است که انگیزه‌ها را می‌آزماید.

۳کارهای خویش را به خداوند بسپار که تدبیرهایت استوار خواهد شد.

۴خداوند هر چیز را برای هدفش ساخته است، شریران را نیز برای روز بلا.

۵خداوند از هر که دلش متکبر باشد کراهت دارد، یقین دان که چنین کس بی‌سزا نخواهد ماند.

۶ از محبت و امانت، تقصیر کفاره می‌شود، از ترسِ خداوند، آدمی از بدی اجتناب می‌کند.

۷ آنگاه که راههای انسان خداوند را خشنود سازد، حتی دشمنانش را نیز به صلح با او وا می‌دارد.

۸دارایی اندک با پارسایی، بِه از عایدیِ فراوان با بی‌انصافی.

۹ دل آدمی به راههایش می‌اندیشد، اما خداوند است که قدمهایش را استوار می‌سازد.

۱۰لبهای پادشاه چون صاحب وحی سخن می‌گوید، و دهانش به عدالت خیانت نمی‌ورزد.

۱۱میزان و ترازوهای درست از آنِ خداوند است، همۀ وزنه‌های کیسه، ساختۀ اوست.

۱۲پادشاهان از شرارت کراهت دارند، زیرا تخت سلطنت از پارسایی استوار می‌ماند.

۱۳خشنودی پادشاهان نصیب لبهای راستگوست، آنان راستگویان را دوست می‌دارند.

۱۴غضب پادشاه پیک مرگ است، اما مرد حکیم آن را فرو می‌نشاند.

۱۵روی خندان پادشاه، به منزلۀ حیات است، خشنودی او، ابر باران‌زای بهاری.

۱۶کسب حکمت چه بسیار نیکوتر از طلاست، و کسب فهم، گزیده‌ای بِه از نقره!

۱۷ شاهراه صالحان از بدی به دور می‌ماند؛ آن که مراقب راه خویش است، مراقب جان خویش است.

۱۸غرور پیشروِ نابودی است، و دل متکبر پیشروِ لغزش.

۱۹افتادگی با افتادگان، بِه از تقسیم غنیمت با متکبران.

۲۰ آن که در مَثَل تأمل کند کامیاب خواهد شد. آن که بر خداوند توکل کند مبارک خواهد بود.

۲۱ دانادل فهیم خوانده می‌شود، و زبان شیرین آموزش را رواج می‌دهد.

۲۲عقل برای دارنده‌اش چشمۀ حیات است، اما تأدیب احمقان، حماقت است.

۲۳دل شخص حکیم زبانش را عاقل می‌گرداند، لبهای او آموزش را رواج می‌دهد.

۲۴شانۀ عسل است سخنان دلپذیر، شیرین برای جان و شفابخشِ استخوان.

۲۵پیش روی هر کس راهی هست که در نظرش درست می‌نماید، اما عاقبت به مرگ می‌انجامد.

۲۶ اشتهای کارگر برایش کار می‌کند، گرسنگی، او را به پیش می‌راند.

۲۷ شخص رذل نقشه‌های پلید می‌کشد، سخنان او همچون آتش می‌سوزاند.

۲۸ شخص منحرف تخم نزاع می‌پاشد، سخن‌چین بین دوستانِ نزدیک جدایی می‌افکند.

۲۹خشونتکاران همقطار خود را اغوا می‌کنند، و او را به راهی که نیکو نیست، می‌کشانند.

۳۰آن که چشمک می‌زند، نقشه‌های منحرف در سر دارد، آن که لب وَر می‌چیند، شرارت را به انجام می‌رساند.

۳۱ موی سفید تاج جلال است که در طریق پارسایی به دست می‌آید.

۳۲ شخص دیر خشم از دلاور بهتر است، و آن که بر نفْس خود مسلط باشد از فاتح شهر ، برتر.

۳۳قرعه بر زمین افکنده می‌شود، اما تمامی حکم آن از جانب خداوند می‌آید.’

امثال۱۶: ۳۳ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *