شجره نامه عیسی مسیح

۱

۱شجره نامه عیسی مسیح‌ ، پسر داود ، پسر ابراهیم‌:

۲ابراهیم‌ پدر اسحاق، و اسحاق‌ پدر یعقوب‌ و یعقوب‌ پدر یهودا و برادرانش بود ۳و یهودا، پدر فارص‌ و زارح‌ بود و مادرشان تامار نام داشت و فارص‌، پدر حصرون‌ و حصرون‌، پدر رام‌ . ۴و رام‌، پدر عمیناداب‌ و عمینـاداب‌، پدر نَحشـون‌ و نحشون‌، پدر سلْمون‌ بود. ۵و سلمون‌، پدر بوعز بود. مادر بوعز راحاب‌ نام داشت و بوعـز پدر عوبید بود ومادر عوبید روت نام داشت. و عوبیـد، پدر یسـای . ۶و یسـای پدر داود پادشـاه‌، پدر سلیمـان‌ بود. مادر سلیمان پیش تر زن‌ اوریا بود. ۷و سلیمان‌، پدر رِحُبْعام‌ بود و رحبْعام‌، پدر اَبِیا بود و اَبِیـا، پدر آسـا بود. ۸و آسا، پدر یهوشافاط‌ بود و یهوشافاط‌، پدر یورام‌ و یورام‌، پدر عُزیا بود. ۹و عُزیا، پدر یوتام‌ بود و یوتام‌، پدر اَحازو اَحـاز، پدر حِزْقیا بود. ۱۰و حِزْقیا، پدر مَنسّی و مَنسّی، پدر آمون‌ بود و آمون‌، پدر یوشیا. ۱۱و یوشیا، پدر یكُنیـا و برادرانـش‌ بود در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند. ۱۲و بعد از تبعید یهودیان به بابل : یكُنْیا، پدر شئَلتی ئیل و شئَلتی ئیل پدر زِرُوبابِل‌ بود.۱۳زرُوبابِـل‌، پدر اَبیهـود و اَبیهـود، پدر ایلیـاقیـم‌ بود و ایلیاقیم‌، پدر عازور بود. ۱۴و عازور، پدر صادوق‌ و صادوق‌، پدر یاكیم و یاكیم، پدر ایلَیهُـود . ۱۵و ایلیهـود، پدر ایلعـازَر و ایلعـازَر، پدر مَتان‌ و مَتـان‌، پدر یعقـوب‌ بود. ۱۶و یعقـوب‌، پدر یوسـف‌ همسر مریم‌ بود كه‌ عیسی ملقب به‌ مسیـح‌ از او متولّـد شـد. ۱۷بدین قرار، از ابراهیم‌ تا داود بر روی هم چهارده‌ نسل ، و از داود تا زمان تبعید یهودیان به بابِل‌ ، چهارده‌ نسل و از زمان تبعید تا مسیح چهارده‌ نسل بودند.

متی۱: ۱۷ـ۱

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *