حکم مصلوب کردن عیسی

۱۹

         آنگاه پیلاتُس عیسی را گرفته، دستور داد تازیانه‌اش زنند. ۲و سربازان تاجی از خار بافته، بر سرش نهادند و ردایی ارغوانی بر او پوشاندند، ۳و نزدش آمده، می‌گفتند: درود بر تو، ای پادشاه یهود! و او را سیلی می‌زدند. ۴سپس پیلاتُس دیگربار بیرون آمد و یهودیان را گفت: اینک او را نزد شما بیرون می‌آورم تا بدانید که من هیچ سببی برای محکوم کردن او نیافتم. ۵پس عیسی تاج خار بر سر و ردای ارغوانی بر تن بیرون آمد. پیلاتُس به آنها گفت: اینک آن انسان! ۶چون سران کاهنان و نگهبانان معبد او را دیدند، فریاد برآورده، گفتند: بر صلیبش کن! بر صلیبش کن! پیلاتُس به ایشان گفت: شما خودْ او را ببرید و مصلوب کنید، چون من سببی برای محکوم کردن او نیافته‌ ام. ۷یهودیان در پاسخ او گفتند: ما را شریعتی است که بنا‌بر آن او باید بمیرد، زیرا ادعا می‌کند پسر خداست. ۸چون پیلاتُس این را شنید، هراسانتر شد، ۹و باز به‌درون کاخ بازگشت و از عیسی پرسید: تو از کجا آمده‌ای؟ امّا عیسی پاسخی به او نداد. ۱۰پس پیلاتُس او را گفت: به من هیچ نمی‌گویی؟ آیا نمی‌دانی قدرت دارم آزادت کنم و قدرت دارم بر صلیبت کِشم؟ ۱۱عیسی گفت: هیچ قدرت بر من نمی‌داشتی، اگر از بالا به تو داده نشده بود؛ از این‌رو، گناهِ آن که مرا به تو تسلیم کرد، بسی بزرگتر است. ۱۲از آن پس پیلاتُس کوشید آزادش کند، امّا یهودیان فریادزنان گفتند: اگر این مرد را آزاد کنی، دوست قیصر نیستی. هر‌که ادعای پادشاهی کند، برضد قیصر سخن می‌گوید. ۱۳چون پیلاتُس این سخنان را شنید، عیسی را بیرون آورد و خود بر مسند داوری نشست، در مکانی که به سنگفرش معروف بود و به زبان عبرانیان جَبّاتا خوانده می‌شد. ۱۴آن روز، روز تهیۀ عید پِسَخ بود و ظهر نزدیک می‌شد. پیلاتُس به یهودیان گفت: اینک پادشاه شما!۱۵آنها فریاد برآوردند: او را از میان بردار! او را از میان بردار و بر صلیبش کن! پیلاتُس گفت: آیا پادشاهتان را مصلوب کنم؟ سران کاهنان پاسخ دادند: ما را پادشاهی نیست جز قیصر.۱۶سرانجام پیلاتُس عیسی را به آنها سپرد تا بر صلیبش کِشند.

یوحنا۱۹: ۱۶ـ۱

5 دیدگاه در “حکم مصلوب کردن عیسی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *