ظاهر شدن عیسی بر هفت تن از شاگردان

۲۱

پس از این وقایع، عیسی بار دیگر خود را در کنار دریاچۀ تیبِریه بر شاگردان نمایان ساخت. او اینچنین نمایان گشت: ۲روزی شَمعون پِطرُس، تومای معروف به دوقلو، نَتَنائیل از مردمان قانای جلیل، پسران زِبِدی و دو شاگرد دیگر با هم بودند. ۳شَمعون پِطرُس به آنها گفت: من به صید ماهی می‌روم. آنها گفتند: ما نیز با تو می‌آییم. پس بیرون رفته، سوار قایق شدند. امّا در آن شب چیزی صید نکردند. ۴سحرگاهان، عیسی در کنار ساحل ایستاد؛ امّا شاگردان درنیافتند که عیسی است.۵او به آنها گفت: ای فرزندان، چیزی برای خوردن ندارید؟ پاسخ دادند: نه! ۶گفت: تور را به جانب راست قایق بیندازید که خواهید یافت. ایشان چنین کردند و از فراوانی ماهی قادر نبودند تور را به‌درون قایق بکشند. ۷شاگردی که عیسی دوستش می‌داشت، به پِطرُس گفت: خداوند است! شَمعون پِطرُس چون شنید که خداوند است، در‌دم جامۀ خود را گرد خویش پیچید -‏ زیرا آن را از تن به‌در آورده بود -‏ و خود را به دریا افکند. ۸امّا دیگر شاگردان با قایق آمدند، در حالی که تورِ پر از ماهی را با خود می‌کشیدند، زیرا فاصلۀ آنها با ساحل فقط دویست ذراع بود. ۹چون به ساحل رسیدند، دیدند آتشی با زغال افروخته است و ماهی بر آن نهاده شده، و نان نیز هست .۱۰عیسی به ایشان گفت: از آن ماهیها که هم‌اکنون گرفتید، بیاورید. ۱۱شَمعون پِطرُس به‌درون قایق رفت و تور را به ساحل کشید. تورْ پر از ماهیهای بزرگ بود، به تعداد صد و پنجاه و سه ماهی. و با اینکه شمار ماهیها بدین حد زیاد بود، تور پاره نشد. ۱۲عیسی به ایشان گفت: بیایید صبحانه بخورید. هیچیک از شاگردان جرئت نکرد از او بپرسد، تو کیستی؟ زیرا می‌دانستند که خداوند است. ۱۳عیسی پیش آمده، نان را برگرفت و به آنها داد، و نیز ماهی را. ۱۴این سوّمین بار بود که عیسی پس از برخاستن از مردگان بر شاگردان خویش نمایان می‌شد.

یوحنا۲۱: ۱۴ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *