مسيح پسر كيست؟


۲۲

۴۱هنگامی که فَریسیان گِرد هم جمع بودند، عیسی از آنها پرسید: ۴۲نظر شما دربارۀ مسیح چیست؟ او پسر کیست؟ پاسخ دادند: پسر داوود.۴۳عیسی گفت: پس چگونه داوود به الهام روح، او را خداوند می‌خواند؟ زیرا می‌گوید: ۴۴خداوند به خداوند من گفت: به‌دست راست من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم. ۴۵اگر داوود او را خداوند می‌خوانَد، چگونه او می‌تواند پسر داوود باشد؟ ۴۶بدینسان، هیچ‌کس را یارای پاسخگویی او نبود و از آن پس دیگر کسی جرئت نکرد پرسشی از او بکند.

متي٢٢: ٤٦-٤١

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *