معرفي انجيل لوقا

انجيل لوقا تنها انجيلي است كه مخاطبي مشخص دارد، يعني عاليجناب تِئوفيلوس. بيشتر محققان بر اين اعتقادند كه تئوفيلوس يكي از مقامات بلند پايه رومي بوده است.هدف لوقا از نوشتن كتابش اين بود كه تئوفيلوس و احتمالا ساير دوستان ايماندارش، در تعاليمي كه پيشتر يافته بودند، استوار گردند.در ميان نوشته هاي كنب عهد جديد، دو اثر لوقا، يعني انجيل او و كناب اعمال رسولان، از سبكي ادبي و بسيار شيوا برخوردار بوده، داراي واژگاني بس غني و متنوع است. لوقا آثار خود را چنان هنرمندانه به رشته تحرير دراورده كه ضمن ارائه اطلاعات دقيق تاريخي، مطالعه آنها براي خواننده بسي جذاب است. انجيل لوقا به مسائل خاصي توجه دارد كه ويژه همين انجيل است، از آن جمله: غير يهوديان؛ زنان، كه در آن جايگاهي حقير در جامعه داشتند؛ گناهكاران و مطرودين جامعه؛ مسئله فقر و ثروت؛ موضوع دعا و روح القدس. انجيل لوقا تنها انجيلي است كه وقايع زندگي زميني عيسي مسيح را به كمال، از تولد تا صعودش به آسمان بازگو ميكند. در اين كتاب اطلاعات ديگري در خصوص ولادت يحياي تعميد دهنده و چگونگي تولد عيسي مسيح و كودكي او ارائه شده است. لوقا همچنين رويداد و تعاليمي را از عيسي نقل ميكند كه خاص انجيل اوست. اين مطالب بيشتر در فصلهاي ١٠ تا ١٩ يافت ميشود. از آنجا كه كناب اعمال رسولان جلد دوم كتاب لوقا است، مطالعه آن بلافاصله پس از انجيل لوقا، درك بهتر هر دو كتاب رابراي خواننده به ارمغان مي آورد.

تقسيم بندي كلي

١-مقدمه(١:١-٤)

٢-تولد و كودكي يحيي و عيسي(٥:١ تا ٢: ٢-٥٢)

٣-آماده شدن عيسي براي رسالت خود(٣-١ تا ١٣:٤)

٤-خدمات عيسي در جليل(٤-١٤ تا ٩:٩)

٥-كناره گيري عيسي به نواحي اطراف جليل(٩: ١٠-٥٠)

٦-سفر به سوي اورشليم(٩-٥١ تا ١٩-٢٧)

٧-هفته آخر زندگي زميني عيسي و رنجهاي او(١٩ : ٢٨تا ٢٣-٥٦)

٨-رستاخيز و صعود عيسي مسيح( فصل٢٤)

22 دیدگاه در “معرفي انجيل لوقا”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *