گنج در آسمان

۶

۱۹بر زمين گنج ميدوزيد،جايي كه بيد و زنگ، زيان ميرساند و دزدان نقب ميزنند و سرقت ميكنند. ٢٠بلكه گنج خود را در آسمان بيندوزيد، آنجا كه بيد و زنگ زيان نميرساند و دزدان نقب نميزنند و سرقت نميكنند. ٢١ زيرا هرجا گنج توست، دل تو نيز آنجا خواهد بود.

٢٢چشم، چراغ بدن است. اگر چشمت سالم باشد، تمام وجودت روشن خواهد بود. ٢٣اما اگر چشمت فاسد باشد، تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت. پس اگر نوري كه در توست ظلمت باشد، چه ظلمت عظيمي خواهد بود!

٢٤هيچ كس دو ارباب را خدمت نتواند كرد، زيرا يا از يكي نفرت خواهد داشت و به ديگري مهر خواهد ورزيد، و يا سرسپرده يكي خواهد بود و ديگري را خوار خواهد شمرد. نميتوانيد هم بنده خدا باشيد، هم بنده پول.

متی۶: ۲۴ـ ۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *