سخنان استیفان در برابر شورای یهود

۷

آنگاه کاهن‌اعظم از او پرسید: «آیا اینها صحت دارد؟ ۲استیفان گفت: ای برادران و ای پدران، به من گوش فرادهید! خدای پرجلال، زمانی که پدر ما ابراهیم در بین‌النهرین سکونت داشت و هنوز به حَران مهاجرت نکرده بود، بر او ظاهر شد ۳و به او فرمود: وطن و کسان خود را ترک کن و به سرزمینی که به تو می‌نمایم، برو. ۴پس، از سرزمین کلدانیان عزیمت کرد و در حَران ساکن شد. پس از مرگِ پدرش، خدا او را به این سرزمین که امروز در آن ساکنید، هدایت کرد.۵خدا در اینجا حتی به اندازۀ وجبی زمین به او میراث نبخشید؛ ولی وعده داد که او و پس از او فرزندانش مالک این سرزمین خواهند شد، هر‌چند ابراهیم در آن هنگام هنوز فرزندی نداشت.۶خدا به او فرمود: نسل تو در سرزمینِ بیگانه غریب خواهند بود و به مدت چهارصد سال ایشان را به بردگی خواهند کشید و بر ایشان ستم خواهند کرد. ۷نیز فرمود: من بر آن قوم که ایشان را به بردگی می‌کشند، مکافات خواهم رسانید، و پس از آن، قوم من آن سرزمین را ترک خواهند گفت و مرا در این مکان عبادت خواهند کرد. ۸و خدا به ابراهیم عهد ختنه را داد. پس ابراهیم اسحاق را آورد و او را در روز هشتم ختنه کرد. و اسحاق نیز یعقوب را، و یعقوب دوازده پاتْریارْک را. ۹امّا پاتْریارْکها از حسد، یوسف را به مصر فروختند. ولی خدا با او بود ۱۰و او را از همه مصائبش رهانید، و او را حکمت بخشیده، در نظر فرعون عزیز گردانید، چندان که او را فرمانروای مصر و رئیس دربار خود ساخت. ۱۱آنگاه قحطی و مصیبتی عظیم بر سرتاسر مصر و کنعان عارض شد و پدران ما خوراک نیافتند. ۱۲یعقوب چون شنید که در مصر گندم یافت می‌شود، پدران ما را در نخستین سفرشان به آنجا فرستاد. ۱۳در دوّمین سفر، یوسف خود را به برادرانش شناسانید و فرعون از خانوادۀ یوسف آگاهی یافت. ۱۴پس یوسف فرستاد و پدر خود یعقوب و همۀ خانواده‌اش را که جملگی هفتاد و پنج تن بودند، به آنجا دعوت کرد. ۱۵بدین‌سان، یعقوب به مصر فرود آمد و در همان‌جا نیز او و پدران ما درگذشتند؛ ۱۶امّا بدنهای آنان را به شِکیم بازآوردند و در مقبره‌ای که ابراهیم به بهای نقره از پسران حَمور خریده بود، به خاک سپردند. ۱۷همچنانکه زمان تحقق وعدۀ خدا به ابراهیم نزدیک می‌شد، شمار قوم ما نیز در مصر بسیار افزون می‌گردید،۱۸تا اینکه شاهی دیگر بر تخت نشست که یوسف را نمی‌شناخت. ۱۹او با قوم ما به نیرنگ رفتار کرد و بر پدران ما ظلم بسیار روا داشت و مجبورشان کرد که نوزادان خویش را بیرون رها کنند تا زنده نمانند. ۲۰در چنین روزگاری بود که موسی زاده شد. او طفلی بسیار زیبا بود. موسی سه ماه در خانۀ پدرش پرورش یافت.۲۱چون بیرون رهایش کردند، دختر فرعون او را برگرفت و همچون فرزند خود بزرگ کرد. ۲۲بدین‌سان موسی به جمیع حکمت مصریان فرهیخته گشت و در گفتار و کردار توانا شد. ۲۳چون چهل ساله شد، چنین اندیشید که به وضع برادران اسرائیلی خود رسیدگی کند. ۲۴وقتی دید مردی مصری به یکی از آنان ظلم می‌کند، به حمایتش برخاست و با کشتن آن مصری، دادِ آن مظلوم را ستانْد. ۲۵موسی گمان می‌کرد برادرانش در‌خواهند یافت که خدا می‌خواهد به‌دست او ایشان را نجات بخشد، امّا درنیافتند. ۲۶روز بعد، به دو تن برخورد که نزاع می‌کردند، و به‌قصد آشتی‌دادنشان گفت: ای مردان، شما برادرید، چرا بر یکدیگر ستم می‌کنید؟۲۷ولی آن که بر همسایۀ خویش ستم می‌کرد، موسی را کنار زد و گفت: چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخته است؟ ۲۸آیا می‌خواهی مرا نیز بکشی، همانگونه که آن مصری را دیروز کشتی؟۲۹چون موسی این را شنید، بگریخت و در سرزمین مِدیان غربت گزید و در آنجا صاحب دو پسر شد. ۳۰چهل سال گذشت. روزی در بیابان، نزدیک کوه سینا، فرشته‌ای در شعلۀ بوته‌ای مشتعل بر موسی ظاهر شد.۳۱موسی از دیدن آن منظره حیرت کرد. چون پیش رفت تا از نزدیک بنگرد، خطابی از خداوند به وی رسید که: ۳۲من هستم خدای پدرانت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. لرزه بر اندام موسی افتاد و جرئت نکرد بنگرد. ۳۳خداوند به او گفت: کفش از پا به‌در آر، زیرا مکانی که بر آن ایستاده‌ای زمینی مقدّس است. ۳۴من بیدادی را که در مصر بر قوم من می‌رود، دیده‌ام و نالۀ آنها را شنیده‌ام، و برای رهانیدنشان نزول کرده‌ام. اکنون بیا تا تو را به مصر بفرستم. ۳۵همین موسی است که قوم ما او را نپذیرفتند و گفتند: چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخته است؟ حال‌آنکه خدا به‌دست فرشته‌ای که در بوته بر وی ظاهر شد، او را فرستاده بود تا حاکم و رهانندۀ آنان باشد. ۳۶هماو بود که در مصر و کنار دریای سرخ و نیز در بیابان چهل سال معجزات و آیات انجام داد و قوم ما را از مصر بیرون آورد. ۳۷همین موسی به بنی اسرائیل گفت: خدا از میان برادرانتان، پیامبری همانند من برای شما مبعوث خواهد کرد. ۳۸هماو در بیابان با جماعت بود، همراه با فرشته‌ای که در کوه سینا با وی سخن گفت، و همراه با پدران ما؛ و کلام زنده را دریافت کرد تا به ما برساند. ۳۹ولی پدران ما از اطاعت او سر باز‌زده، طردش کردند و در دل خود به‌سوی مصر روی گرداندند. ۴۰آنها به هارون گفتند: برای ما خدایان بساز تا راه را به ما بنمایند، زیرا نمی‌دانیم بر سر این موسی که ما را از مصر به‌در آورد، چه آمده است!۴۱در آن روزها بود که بُتی به شکل گوساله ساختند و بدان، قربانی تقدیم کردند و در تجلیل از مصنوعِ دست خویش جشنی به‌پا داشتند. ۴۲پس خدا نیز از آنان روی گرداند و ایشان را به‌حال خود واگذاشت تا اجرام آسمان را بپرستند؛ چنانکه در کتاب پیامبران آمده است: ای خاندان اسرائیل، آیا در آن چهل سال در بیابان، برای من قربانی و هدیه آوردید؟ ۴۳شما خیمۀ مُلوک و ستارۀ خدای خودْ رِفان را بر‌پا داشتید. و این تمثالها را برای پرستش ساختید. پس شما را به‌فراسوی بابِل تبعید خواهم کرد. ۴۴پدران ما خیمۀ شهادت را نیز در بیابان با خود داشتند، خیمه‌ای که موسی به‌دستور خدا مطابقِ نمونه‌ای که دیده بود، ساخت. ۴۵پدران ما چون به‌رهبری یوشع، سرزمین کنعان را از قومهایی که خدا پیش روی ایشان بیرون رانده بود، ستاندند، خیمۀ شهادت را با خود آوردند، و آن خیمه تا زمان داوود در آنجا ماند. ۴۶داوود مورد لطف خدا قرار گرفت و استدعا کرد که مسکنی برای خدای یعقوب فراهم آورد. ۴۷ولی سلیمان بود که برای خدا خانه‌ای ساخت. ۴۸امّا خدای متعال در خانه‌های ساخته شده به‌دست ساکن نمی‌شود، چنانکه نبی گفته است: ۴۹خداوند می‌فرماید: آسمان تخت پادشاهی من است و زمین کرسی زیر پایم! چه خانه‌ای برای من بنا می‌کنید، و مکان آرمیدنم کجاست؟ ۵۰مگر دست من این‌همه را نساخته است؟ ۵۱ای قوم گردنکش، ای کسانی که دلها و گوشهایتان ختنه‌ناشده است! شما نیز همچون پدران خود همواره در برابر روح‌القدس مقاومت می‌کنید. ۵۲کدام پیامبر است که از دست پدران شما آزار ندیده باشد؟ آنان حتی پیامبرانی را که ظهور آن پارسا را پیشگویی کرده بودند، کشتند؛ و اکنون شما تسلیم‌کننده و قاتل خود او شده‌اید،۵۳شمایی که شریعت را که به‌واسطۀ فرشتگان مقرر گردید، دریافت کردید امّا از اطاعت آن سر باز‌زده‌اید.

اعمال رسولان۷: ۵۳ـ۱

160 دیدگاه در “سخنان استیفان در برابر شورای یهود”

  1. I truly wanted to send a quick remark to say thanks to you for all the splendid recommendations you are posting here. My considerable internet search has at the end been rewarded with wonderful points to share with my companions. I would say that we visitors actually are quite lucky to live in a fantastic place with very many outstanding individuals with great tips and hints. I feel very much blessed to have discovered the website page and look forward to really more fabulous minutes reading here. Thank you again for a lot of things.

  2. I not to mention my guys came reading the great tips from your website while suddenly got a terrible suspicion I had not expressed respect to the blog owner for those tips. My men were for this reason passionate to read them and have in effect in truth been tapping into these things. Many thanks for simply being indeed helpful and also for making a choice on such marvelous issues millions of individuals are really eager to be informed on. Our honest apologies for not expressing appreciation to sooner.

  3. I wish to get across my gratitude for your kindness for people who absolutely need help on in this concept. Your very own commitment to getting the message along had been especially valuable and has constantly permitted women much like me to get to their objectives. Your entire interesting information denotes this much to me and especially to my colleagues. Thank you; from all of us.

  4. I want to express appreciation to you for bailing me out of this type of crisis. Right after surfing through the world wide web and coming across proposals which were not pleasant, I figured my entire life was well over. Living without the presence of strategies to the problems you have resolved through this review is a crucial case, and ones which may have negatively affected my entire career if I hadn’t come across your blog. Your training and kindness in handling all the stuff was excellent. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come upon such a stuff like this. I am able to at this time relish my future. Thank you very much for this skilled and sensible guide. I won’t be reluctant to suggest your site to any individual who desires guidance about this subject.

  5. Thanks a lot for providing individuals with remarkably remarkable possiblity to read in detail from this web site. It is often so awesome and as well , stuffed with a great time for me and my office colleagues to search your web site no less than three times per week to study the new guides you will have. And lastly, I’m always contented considering the eye-popping creative ideas you give. Certain 4 ideas in this posting are clearly the simplest I have had.

  6. I wanted to jot down a quick word to express gratitude to you for all the superb steps you are showing at this site. My extensive internet investigation has at the end been recognized with professional points to share with my company. I would claim that many of us website visitors actually are undeniably lucky to live in a fantastic community with very many perfect people with good hints. I feel somewhat privileged to have come across your web site and look forward to really more fun moments reading here. Thank you once more for all the details.

  7. Thank you so much for providing individuals with remarkably pleasant possiblity to read critical reviews from this site. It is always so pleasurable and also stuffed with a good time for me and my office colleagues to search your website more than thrice weekly to learn the fresh stuff you have got. Not to mention, I’m just usually impressed considering the awesome ideas served by you. Certain two points in this article are unquestionably the very best we have had.

  8. I want to get across my appreciation for your kindness for those people that have the need for assistance with your matter. Your special dedication to getting the message all around ended up being remarkably insightful and has regularly empowered some individuals just like me to arrive at their aims. The warm and helpful publication can mean a lot a person like me and additionally to my office colleagues. Many thanks; from everyone of us.

  9. My husband and i were very contented that Edward managed to deal with his reports through your ideas he received while using the web page. It is now and again perplexing to simply continually be making a gift of key points which a number of people have been making money from. And we also consider we have the website owner to give thanks to for this. The explanations you’ve made, the straightforward website navigation, the friendships you can give support to create – it’s got most excellent, and it is leading our son in addition to us do think this idea is fun, which is certainly wonderfully serious. Thank you for everything!

  10. I wish to show some thanks to you just for bailing me out of this instance. Because of surfing through the online world and obtaining recommendations that were not powerful, I figured my entire life was well over. Living devoid of the strategies to the difficulties you’ve resolved all through this short post is a crucial case, and ones which could have adversely affected my career if I had not noticed your blog post. Your main understanding and kindness in handling everything was helpful. I’m not sure what I would’ve done if I had not discovered such a stuff like this. It’s possible to now relish my future. Thank you so much for the skilled and amazing guide. I won’t think twice to suggest your web site to any individual who requires tips on this situation.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *