ناظران و خادمان کلیسا

۳

              ۱این سخنی است درخور اعتماد که اگر کسی در آرزوی کار نظارت بر کلیسا باشد، در پی شغلی والاست.۲از این‌رو، ناظر کلیسا باید به‌دور از ملامت، شوهر وفادارِ تنها یک زن، معتدل، خویشتندار، آبرومند، میهمان‌نواز و قادر به تعلیم باشد؛۳نه میخواره، یا خشن، بلکه ملایم؛ و نه ستیزه‌جو، یا پولدوست.۴نیز باید از عهدۀ ادارۀ خانوادۀ خویش نیک برآید و فرزندانش را چنان تربیت کند که با احترام کامل، اطاعتش کنند.۵زیرا اگر کسی نداند چگونه خانوادۀ خویش را اداره کند، چگونه می‌تواند کلیسای خدا را مراقبت نماید؟۶و نوایمان نیز نباشد، مبادا مغرور گردد و به محکومیت ابلیس دچار شود.۷و باید در میان مردمانِ بیرون نیز نیکنام باشد تا به رسوایی و دام ابلیس گرفتار نیاید.۸همچنین خادمان کلیسا باید باوقار باشند؛ نه دورو، یا میخواره و یا در پی منافع نامشروع.۹باید راز ایمان را با وجدانی پاک پاس بدارند.۱۰و باید نخست آزموده شوند و اگر بَری از ملامت یافت شدند، در مقام خادم کلیسا خدمت کنند.۱۱به همینسان، همسرانشان نیز باید باوقار باشند، و نه غیبت‌گو، بلکه معتدل و درخور اعتماد در همه‌چیز.۱۲هر خادم باید شوهر وفادارِ تنها یک زن باشد و نیز باید از عهدۀ ادارۀ فرزندان و خانوادۀ خویش نیک برآید.۱۳خادمانی که نیکو خدمت کرده باشند، به مرتبه‌ای والا خواهند رسید و در ایمان خود به مسیحْ عیسی از شهامتی عظیم برخوردار خواهند شد. ۱۴گرچه امید آن دارم که بزودی نزدت آیم، ولی اینها را به تو می‌نویسم،۱۵تا اگر تأخیری شد، بدانی که در خانۀ خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و بنیان حقیقت است، چگونه باید رفتار کرد.۱۶به‌یقین که راز دینداری بس عظیم است:                                                                                                    او در جسم ظاهر شد، به‌واسطۀ روح تصدیق گردید، فرشتگانْ دیدندش، بر قومها موعظه شد، جهانیان به او ایمان آوردند، و با جلال، بالا برده شد.

اول تیموتائوس۳: ۱۶-۱

20 دیدگاه در “ناظران و خادمان کلیسا”

 1. The ingredient of Japanese rattan contains red root grass, which is pungent and sweet and warm in nature. It can replenish the life gate and nourish vital energy. The red root grass can activate the body’s vitality, activate testosterone, and can effectively repair self-damaged cells.

 2. Basically, the blue Viagra is a well-known old medicine, while the yellow Cialis has a long-lasting effect. As for Levitron, the side effects caused by the lower dose are less, so that Taiwan’s annual sales can be expected to reach. Multi-billion dollar market.

 3. If you can’t even get an erection, eating Granville is useless! Xu Lanfang explained that male erections need to receive sexual stimulation, such as A-films, A-books, and other sexual desire content, at which time the brain will release.

 4. Basically, the blue Viagra is a well-known old medicine, while the yellow Cialis has a long-lasting effect. As for Levitron, the side effects caused by the lower dose are less, so that Taiwan’s annual sales can be expected to reach. Multi-billion dollar market.

 5. Four brand-new models help make their access to the Radiomir 1940 Selection, giving Panerai watch fans not really a broader selection of creative dial styles and also and above all a constantly bigger collection of technical functions. 2 brand new automated calibres, completely created making.

 6. Clearly, its principal reason for appeal might be outdoors-labored animal-designed decor energy metered that doesn’t merely guards the glowing blue really, however moreover provides the watch receiving a unique three-dimensional search.

 7. Whenever you declare Marking Heuer, numerous race fanatics right away imagine certain things: David McQueen, along with the Monaco they notoriously wore from the film Ce Mans. The particular Monaco might be Draw Heuer’s best-known style, and the iconic rectangular shape has always been basically the same in the years, giving it that rare “instant recognition” element. A number of may not understand that when it released throughout 1969, your Monaco featured the first-ever rectangular water-resistant situation.

 8. Priligy (English name: Priligy Chemical name: Dapoxetine hydrochloride) is currently the only drug developed for premature ejaculation (PE) and the only premature ejaculation approved by the State Food and Drug Administration (CEDA).

 9. Cialis, also known as taranafil (English names: cialisr, chinacialisr), is the world’s three major aphrodisiac–? Produced by Eli Lilly Pharmaceuticals in the United States. Its efficacy is as long as 36 hours. It is the first choice for sexual dysfunction.

 10. If you can’t even get an erection, eating Granville is useless! Xu Lanfang explained that male erections need to receive sexual stimulation, such as A-films, A-books, and other sexual desire content, at which time the brain will release.

 11. Xu Lanfang reminded male friends that in addition to Granville, medicines such as Cialis and Viratron are all prescription drugs. Therefore, they must be prescribed by a doctor and taken after instructions. Do not take other people’s medicines casually.

 12. Hi Cialis, also known as taranafil (English names: cialisr, chinacialisr), is the world’s three major aphrodisiac–? Produced by Eli Lilly Pharmaceuticals in the United States. Its efficacy is as long as 36 hours. It is the first choice for sexual dysfunction.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *