کاهن اعظم عهد جدید

۸

     ۱جان کلام در آنچه می‌گوییم این است که ما چنین کاهن‌اعظمی داریم که بر جانب راست تختِ مقام کبریا در آسمان نشسته۲و خدمتگزار مکان اقدس یعنی آن خیمۀ حقیقی است که خداوند بر‌پا کرده، نه انسان.                                                                        ۳هر کاهن‌اعظم برای تقدیم هدایا و قربانیها منصوب می‌شود. از همین‌رو، این کاهن نیز می‌بایست چیزی برای تقدیم کردن داشته باشد.۴اگر او بر زمین بود، کاهن نمی‌بود، زیرا کاهنانی دیگر هستند که بنا‌بر شریعت هدایا تقدیم می‌کنند.۵امّا آنها تنها شبیه و سایۀ چیزهای آسمانی را خدمت می‌کنند. به همین سبب، هنگامی که موسی می‌خواست خیمه را بسازد، به او هشدار داده شد: «آگاه باش که همه‌چیز را مطابق نمونه‌ای بسازی که بر فراز کوه به تو نشان داده شد.»۶امّا خدمتی که عیسی یافته، به‌مراتب برتر از خدمت آنهاست، به همان میزان که او واسطۀ عهدی به‌مراتب بهتر از عهد قدیم است، عهدی که بر وعده‌های نیکوتر بنا شده است.                                                                       ۷زیرا اگر عهدِ نخست نقصی نداشت، نیازی به طلبکردن عهدی دیگر نبود.۸امّا خدا نقصی یافت و بدیشان فرمود:                                                                          «خداوند می‌گوید، هان زمانی فرامی‌رسد که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی جدید خواهم بست. ۹این عهد مانند عهدی نخواهد بود که با نیاکانشان بستم، آن روز که دست ایشان را گرفتم تا از سرزمین مصر به‌در آورم؛ زیرا، خداوند می‌گوید، ایشان به عهد من وفادار نماندند. پس، از ایشان روی گرداندم.                                                       ۱۰امّا خداوند چنین اعلام می‌کند:                                                                   این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. احکام خود را در ذهنهای ایشان خواهم نهاد، و بر دلهای ایشان خواهم نگاشت. من خدای ایشان خواهم بود، و ایشان قوم من خواهند بود. ۱۱از آن پس، کسی به همسایۀ خود تعلیم نخواهد داد و یا کسی به برادر خود نخواهد گفت، ”خداوند را بشناس،“ زیرا همه از خُرد و بزرگ، مرا خواهند شناخت؛ ۱۲از آن‌رو که من شرارت ایشان را خواهم آمرزید و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد.»                                                                                        ۱۳خدا با سخن‌گفتن از عهدی «جدید»، آن عهد نخست را کهنه می‌سازد؛ و آنچه کهنه و قدیمی می‌شود، زود از میان خواهد رفت.

عبرانیان۸: ۱۳-۱

30 دیدگاه در “کاهن اعظم عهد جدید”

 1. first of all I would like to thank my parents if not because of her I’m not here in the world and I’m grateful to her because it’s just a simple life we’re all happy
  usually I never omment on blogs but your article is so convincing that never top myself to say im really happy and everything im looking for is hare
  카지노사이트

 2. Really very happy to say, your post is very interesting to read.I never stop myself to say something about it.You’re doing a great job.Keep it up because great blog will help you
  I am really happy to say it’s an interesting post to read. I learn new information from your article, you are doing a great job. Keep it up for a lot of people to learn here and you can share with the families and enjoy the blog just to
  카지노사이트

 3. This paragraph gives clear idea for the new viewers of blogging, Thanks you. Many ideas you’ll know about it and really do not regret
  Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now and are very impotent of the blog that you will know many here
  카지노사이트

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *