زندگی مسیحی در پرتو دعوت الهی

۱

۳قدرت الهیِ او هرآنچه را برای حیات و دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشته است. این از طریق شناختِ او میسّر شده که ما را به‌واسطۀ جلال و نیکویی خویش فراخوانده است.۴او به‌واسطۀ اینها وعده‌های عظیم و گرانبهای خود را به ما بخشیده، تا از طریق آنها شریک طبیعت الهی شوید و از فسادی که در نتیجۀ امیال نفسانی در دنیا وجود دارد، برهید. ۵از همین‌رو، به سعی تمام بکوشید تا به‌واسطۀ ایمان خود نیکویی بار آورید و به‌واسطۀ نیکویی، شناخت،۶و به‌واسطۀ شناخت، خویشتنداری، و به‌واسطۀ خویشتنداری، پایداری، و به‌واسطۀ پایداری، دینداری،۷و بهواسطۀ دینداری، مهرِ برادرانه و بهواسطۀ مهر برادرانه، محبت.۸زیرا چون اینها در شما باشد و فزونی یابد، نخواهد گذاشت در شناخت خداوند ما عیسی مسیح، بی‌فایده و بی‌ثمر باشید.۹امّا آن که عاری از اینهاست، کور است و کوته‌بین، و از یاد برده که از گناهان گذشته خویش پاک شده است.۱۰پس ای برادران، هرچه بیشتر بکوشید تا فراخواندگی و برگزیدگی خویش را تحکیم بخشید، چرا‌که اگر چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد.۱۱زیرا اینچنین، دخول به پادشاهیِ جاودانِ خداوند و نجات‌دهندۀ ما عیسی مسیح به‌فراوانی به شما عطا خواهد شد.

دوم پطرس۱: ۱۱-۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *