محبت او جاودانه است

۱۱۸

‘خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست، و محبت او جاودانه است.

۲ اسرائیل بگوید: «محبت او جاودانه است!»

۳ خاندان هارون بگویند: «محبت او جاودانه است!»

۴ ترسندگان خداوند بگویند: «محبت او جاودانه است!»

۵ در تنگی خود خداوند را خواندم، و خداوند اجابتم فرموده، مرا فراخی بخشید.

۶خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟

۷خداوند همچون یاور من با من است؛ پس پیروزمندانه بر نفرت‌کنندگانم خواهم نگریست!

۸ پناه بردن بر خداوند بهتر است از توکل بر انسان.

۹پناه بردن بر خداوند بهتر است از توکل بر امیران.

۱۰ همۀ قومها مرا احاطه‌کردند، اما به نام خداوند ایشان را قطع کردم.

۱۱ از هر سو احاطه‌ام کردند، اما به نام خداوند ایشان را قطع کردم.

۱۲مانند زنبور احاطه‌ام کردند، اما همچون آتشی در میان بوته‌های خار به‌سرعت خاموش شدند؛ به نام خداوند ایشان را قطع کردم.

۱۳سخت بر من فشار آوردند تا بیفتم، اما خداوند یاری‌ام داد.

۱۴ خداوند قوّت و سرود من است؛ او نجات من گردیده است.

۱۵ فریادهای شادی و پیروزی در خیمه‌های پارسایان می‌گوید: «دست راست خداوند کامروا می‌گردد!

۱۶دست راست خداوند متعال است، دست راست خداوند کامروا می‌گردد!»

۱۷ من نخواهم مرد، بلکه زیست خواهم کرد، و کارهای خداوند را باز خواهم گفت.

۱۸ خداوند مرا به‌سختی تنبیه کرد، اما به مرگ نسپرد!

۱۹دروازه‌های پارسایی را بر من بگشایید، تا بدانها داخل شوم و خداوند را سپاس گویم.

۲۰ این است دروازۀ خداوند که پارسایان بدان داخل می‌شوند.

۲۱ تو را سپاس می‌گویم که مرا اجابت فرمودی، و نجات من شدی!

۲۲سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا شده است!

۲۳ این را خداوند کرده، و در نظر ما شگفت می‌نماید!

۲۴ این است روزی که خداوند ساخته است، در آن وجد و شادی کنیم!

۲۵ آه ای خداوند، نجاتمان ده! آه ای خداوند، کامیابی عطا فرما!

۲۶ مبارک است آن که به نام خداوند می‌آید! از خانۀ خداوند، شما را برکت می‌دهیم.

۲۷یهوه خداست، و او نور خود را بر ما تابان ساخته است! قربانی عید را به ریسمانها ببندید، بر شاخهای مذبح!

۲۸خدای من تویی، و تو را سپاس خواهم گفت! خدای من تویی، و تو را متعال خواهم خواند!

۲۹ خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست، و محبتش جاودانه است!’

مزمور۱۱۸: ۲۹ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *