مزامیر

۱۱۹

الف

خوشا به حال آنان که در راستی گام برمی‌دارند، و از شریعت خداوند پیروی می‌کنند.

۲ خوشا به حال آنان که شهادات او را نگاه می‌دارند، و به جان و دل او را می‌جویند.

۳ به هیچ روی کج‌رَوی نمی‌کنند، بلکه در راههای او گام می‌زنند.

۴ تو احکام خویش را صادر کرده‌ای تا آنها را به‌تمامی نگاه داریم.

۵کاش که راههای من مستحکم شود در نگاه داشتن فرایض تو.

۶ آنگاه شرمسار نخواهم شد، هنگامی که جمله فرمانهای تو را در نظرِ خود می‌دارم.

۷ تو را با دلی صالح سپاس می‌گویم، آنگاه که قوانین عادلانۀ تو را فرا می‌گیرم.

۸ فرایض تو را نگاه خواهم داشت، مرا یکسره ترک منما!

ب

۹چگونه مرد جوان راهِ خود را پاک نگاه دارد؟ با نگاه داشتن کلام تو!

۱۰ تو را به جان و دل می‌جویم؛ مگذار از فرمانهای تو منحرف شوم.

۱۱کلام تو را در دل خود ذخیره کرده‌ام، تا به تو گناه نورزم!

۱۲ خداوندا تو متبارکی فرایض خود را به من بیاموز.

۱۳ به لبهای خویش بازمی‌گویم، همۀ قوانینی را که از دهان تو صادر شده است.

۱۴ از پیرویِ قوانین تو شادمان می‌گردم، چنانکه از به دست آوردن ثروتی عظیم!

۱۵ در احکام تو تأمل می‌کنم، و راههایت را در نظر خود می‌دارم.

۱۶ از فرایض تو لذت می‌برم؛ کلامت را از یاد نخواهم برد.

ج

۱۷به خادمت احسان کن تا زنده بمانم و کلامت را نگاه دارم.

۱۸ چشمانم را بگشا تا از شریعت تو شگفتیها ببینم.

۱۹من بر زمین، غریبم؛ فرمانهای خویش از من پوشیده مدار!

۲۰ جانم از شدتِ اشتیاق به قوانین تو پیوسته در التهاب است!

۲۱ تو متکبرانِ ملعون را توبیخ می‌کنی، که از فرامین تو انحراف می‌جویند.

۲۲ ننگ و تحقیر را از من بگردان، زیرا که شهادات تو را نگاه می‌دارم.

۲۳ حتی اگر حاکمان در نشست خود بر ضد من فتوا دهند، خادمت در فرایض تو تأمل خواهد کرد.

۲۴ نیز شهادات تو مایۀ لذت من است، آنها مشاوران مَنَند.

د

۲۵ جان من به خاک چسبیده است؛ مطابق کلامت مرا زنده ساز!

۲۶ راههای خود را برشمردم و تو مرا اجابت فرمودی؛ فرایض خویش را به من بیاموز.

۲۷ طریق احکامِ خود را به من بفهمان؛ آنگاه در شگفتی‌هایت تأمل خواهم کرد.

۲۸ جان من از فرط اندوه گداخته شده است؛ طبق کلامت مرا بر پا دار.

۲۹ راه فریب را از من به دور دار، و شریعت خویش را بر من ارزانی فرما.

۳۰من طریق وفاداری را برگزیده‌ام، و قوانین تو را پیش روی خود گذارده‌ام.

۳۱خداوندا، به شهادات تو می‌چسبم؛ مگذار سرافکنده شوم.

۳۲ در طریق فرمانهای تو می‌دوم، زیرا تو دل مرا وسعت می‌بخشی.

هِ

۳۳خداوندا، طریق فرایض خود را به من بیاموز؛ آنگاه آنها را تا به آخر نگاه خواهم داشت.

۳۴مرا فهم عطا فرما تا شریعت تو را نگاه دارم، و آن را به تمامی دل حفظ کنم.

۳۵مرا در طریقِ فرمانهای خود هدایت فرما، زیرا رغبت من در آنهاست.

۳۶دل مرا به شهادات خود مایل گردان، و نه به سودجویی.

۳۷چشمانم را از دیدن بطالت بگردان، و در طریقهای خود مرا زنده ساز.

۳۸ کلام خود را با خادمت استوار فرما، که آن را به ترسندگانت وعده فرموده‌ای.

۳۹ ننگی را که از آن در هراسم از من دورکن، زیرا قوانین تو نیکوست.

۴۰هان در اشتیاق احکام تواَم! به عدالت خویش مرا زنده ساز!

و

۴۱خداوندا، محبتهای تو به من برسد، و نجات تو، بنا به وعده‌ات.

۴۲آنگاه خواهم توانست اهانت‌کنندۀ خود را پاسخ گویم، زیرا بر کلام تو توکل می‌دارم.

۴۳ کلام راستی را از دهانم یکسره برمگیر! زیرا که به قوانین تو امید بسته‌ام.

۴۴شریعت تو را همیشه نگاه خواهم داشت، تا ابدالآباد!

۴۵ در آسایش گام خواهم زد، زیرا جویای احکام تو بوده‌ام.

۴۶ در حضور پادشاهان از شهادات تو سخن خواهم گفت و شرم نخواهم داشت،

۴۷زیرا لذت من در فرمانهای توست، که دوستشان می‌دارم.

۴۸ فرمانهای تو را حرمت و دوست خواهم داشت، و در فرایض تو تفکر خواهم کرد.

ز

۴۹کلام خود به خادمت را به یاد آر، که بدان امیدوارم ساختی.

۵۰ تسلای من در مصیبتم این است که وعدۀ تو مرا زنده می‌گردانَد.

۵۱متکبرانْ سخت ریشخندم می‌کنند، اما من از شریعت تو روی نمی‌گردانم.

۵۲ خداوندا، قوانین تو را که از قدیم است، به یاد می‌آورم، و تسلی می‌پذیرم.

۵۳حدت خشم مرا فرو می‌گیرد، به سبب شریرانی که شریعت تو را ترک کرده‌اند.

۵۴در خانۀ غربت من، فرایض تو سرود من شده است.

۵۵خداوندا، شبانگاه نامت را یاد می‌کنم، و شریعت تو را نگاه می‌دارم.

۵۶ این نصیب من شده است زیرا احکام تو را نگاه داشته‌ام.

ح

۵۷خداوند نصیبِ من است؛ عهد می‌بندم که کلامت را نگاه دارم.

۵۸از دل و جان روی تو را می‌طلبم، بنا به وعده‌ات مرا فیض ببخشا!

۵۹ به راههای خود اندیشیده‌ام، و گامهایم را به سوی شهادات تو برگردانیده‌ام.

۶۰ می‌شتابم و درنگ نمی‌کنم، تا فرمانهای تو را نگاه دارم.

۶۱ریسمانهای شریران گرد من می‌پیچد، اما شریعت تو را فراموش نمی‌کنم.

۶۲نیمه‌های شب برمی‌خیزم تا سپاست گویم، به جهت قوانین عادلانه‌ات.

۶۳همۀ ترسندگانت را رفیقم، آنان را که احکام تو را نگاه می‌دارند.

۶۴خداوندا، زمین سرشار از محبت تو است؛ فرایض خویش را به من بیاموز!

ط

۶۵خداوندا، بنا به وعده‌ات بر خادم خود احسان کرده‌ای.

۶۶ مرا معرفت و تشخیص درست بیاموز، زیرا به فرمانهای تو ایمان دارم.

۶۷پیش از آنکه مصیبت بینم، رَه به خطا می‌پیمودم، اما اکنون کلام تو را نگاه می‌دارم.

۶۸تو نیکو هستی و نیکویی می‌کنی؛ فرایض خود را به من بیاموز.

۶۹متکبران بر من دروغ بسته‌اند، اما من با دل و جان احکام تو را نگاه می‌دارم.

۷۰دل ایشان سنگ و بی‌احساس است، اما من از شریعت تو لذت می‌برم.

۷۱ مرا نیکوست که مصیبت دیدم، تا فرایض تو را فرا گیرم.

۷۲ شریعت دهان تو برایم بهتر است، از هزاران پاره سیم و زر.

ی

۷۳ دستان تو مرا ساخت و شکل داد؛ مرا فهم ده تا فرامین تو را بیاموزم.

۷۴ترسندگانِ تو مرا خواهند دید و شادمان خواهند شد، زیرا به کلام تو امیدوارم.

۷۵خداوندا، می‌دانم که قوانین تو عدل است، و مصیبتی که بر من وارد آورده‌ای از امانت توست.

۷۶ بگذار محبت تو مایۀ تسلی من گردد، بنا بر وعدۀ تو به خادمت.

۷۷رحمتهای تو به من برسد تا زنده مانم، زیرا که از شریعت تو لذت می‌برم.

۷۸باشد که متکبران سرافکنده شوند زیرا به حیله، حق مرا پایمال کردند، اما من در احکام تو تأمل خواهم کرد.

۷۹باشد که ترسندگان تو به من روی نمایند، آنان که شهادات تو را می‌دانند.

۸۰باشد که دل من به تمامی بر فرایض تو معطوف باشد، تا شرمنده نشوم!

ک

۸۱جان من برای نجاتِ تو مدهوش گشته، اما به کلام تو امیدوارم.

۸۲دیدگانم در انتظارِ وعدۀ تو کم‌سو شده؛ می‌پرسم: «پس کی مرا تسلی خواهی داد؟»

۸۳هرچند مانند مَشکی فرسوده در دودم، اما فرایض تو را از یاد نبرده‌ام!

۸۴خادمت تا به کِی منتظر بماند؟ کی آزاردهندگانم را داوری خواهی کرد؟

۸۵متکبران برایم چاله‌ها کنده‌اند، که بر خلاف شریعت توست.

۸۶فرمانهای تو جملگی قابل اعتماد است؛ به ناحق آزارم می‌دهند؛ یاری‌ام فرما!

۸۷ نزدیک بود مرا از روی زمین نیست گردانند، اما احکام تو را ترک نگفتم.

۸۸بر حسب محبت خود مرا زنده بدار، تا شهادات دهان تو را نگاه دارم.

ل

۸۹ خداوندا، کلام تو جاودانه در آسمانها استوار است.

۹۰ امانت تو نسل اندر نسل است، تو زمین را بنیان نهادی، و پابرجا می‌ماند.

۹۱ آنها به حکم تو تا به امروز برقرارند، زیرا همه چیز در خدمت توست.

۹۲ اگر شریعت تو مایۀ لذت من نمی‌بود، همانا در مصیبت خود هلاک می‌شدم!

۹۳احکام تو را هرگز از یاد نمی‌برم، زیرا به واسطۀ آنها مرا زندگی بخشیدی!

۹۴من از آن تو هستم؛ پس نجاتم ده! زیرا جویای احکام تو بوده‌ام.

۹۵ شریران منتظرند تا مرا هلاک کنند، اما من به شهادات تو می‌اندیشم.

۹۶برای هر کمالی حدی می‌بینم، اما فرمان تو بی‌نهایت وسیع است!

م

۹۷شریعت تو را چقدر دوست می‌دارم! تمامی روز تفکر من است.

۹۸فرمان تو مرا از دشمنانم حکیم‌تر می‌سازد، زیرا که همواره نزد من است.

۹۹ از همۀ آموزگارانم خردمندتر گشته‌ام، زیرا که در شهادات تو تأمل می‌کنم.

۱۰۰از ریش‌سپیدان فهیم‌تر شده‌ام، زیرا که احکام تو را نگاه می‌دارم.

۱۰۱پای خود را از هر راه بد بازداشته‌ام، تا کلام تو را نگاه دارم.

۱۰۲ از قوانین تو روی نمی‌گردانم، زیرا تو خودْ مرا تعلیم داده‌ای.

۱۰۳ کلام تو به مذاقم چه شیرین‌است، و به دهانم از عسل شیرین‌تر!

۱۰۴از احکام تو فهم را کسب می‌کنم، از این رو از هر راه دروغ بیزارم!

ن

۱۰۵کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است.

۱۰۶ سوگند خورده و آن را استوار ساخته‌ام، که قوانین عادلانۀ تو را نگاه دارم.

۱۰۷بسیار مصیبت کشیده‌ام؛ بر حسب کلامت، خداوندا، مرا زنده ساز.

۱۰۸ خداوندا، هدایای اختیاریِ دهان مرا منظور فرما، و قوانین خود را به من بیاموز!

۱۰۹من همیشه جان در کف دارم، اما شریعت تو را فراموش نمی‌کنم.

۱۱۰شریران برایم دام گسترده‌اند، اما من از احکام تو دور نشده‌ام.

۱۱۱شهادات تو را تا به ابد میراث خویش ساخته‌ام، زیرا آنها خوشیِ دلِ من است!

۱۱۲ دل خود را به حفظ فرایض تو مایل ساخته‌ام، تا به ابد و تا به آخر.

س

۱۱۳ از مردمانی که سرسپرده نیستند کراهت دارم، اما شریعت تو را دوست می‌دارم.

۱۱۴تو پناهگاه و سپر من هستی، بر کلامت امید بسته‌ام.

۱۱۵ای بدکاران از من دور شوید، تا فرمانهای خدایم را نگاه دارم!

۱۱۶ بر حسب وعده‌ات دست مرا بگیر تا زنده بمانم، و در امید خود سرافکنده نشوم!

۱۱۷ از من حمایت کن تا نجات یابم، و فرایض تو را همواره مد نظر بدارم.

۱۱۸تو آنان را که از فرایض تو گمراه می‌شوند حقیر می‌شماری؛ زیرا فریبکاریِ آنها بیهوده است.

۱۱۹تو همۀ شریرانِ زمین را چون تُفاله به دور می‌افکنی؛ از همین رو شهادات تو را دوست می‌دارم.

۱۲۰ از ترس تو موی بر تنم راست شده است؛ از داوریهای تو هراسناکم.

ع

۱۲۱به عدل و داد عمل کرده‌ام؛ مرا به ستم‌کنندگانم وامگذار.

۱۲۲خیریت خادم خود را ضامن شو، و مگذار متکبران بر من ستم کنند.

۱۲۳دیدگانم از انتظار برای نجات تو تار گشته، از انتظار برای وعدۀ عدالت تو!

۱۲۴با خدمتگزار خویش مطابق محبت خود رفتار کن، و فرایض خود را به من بیاموز!

۱۲۵من خادم توام، مرا بصیرت عطا فرما تا شهادات تو را درک کنم!

۱۲۶وقت آن رسیده که خداوند عمل کند، زیرا شریعت تو را زیر پا نهاده‌اند.

۱۲۷بنابراین، فرمانهای تو را دوست می‌دارم، بیشتر از طلا، بیشتر از طلای ناب.

۱۲۸از این رو، احکام تو را جملگی راست می‌دانم، و از هر راه نادرست بیزارم!

پ

۱۲۹شهادات تو شگفت‌انگیز است، از این رو، جان من آنها را نگاه می‌دارد.

۱۳۰ باز شدن کلام تو نور می‌بخشد، و ساده‌لوحان را فهیم می‌گرداند.

۱۳۱ دهان خود را گشوده، لَه لَه می‌زنم، زیرا که مشتاق فرمانهای تو هستم!

۱۳۲بر من نظر کن و مرا فیض عطا فرما، بنا به رسم خود در حق دوستداران نام خویش.

۱۳۳گامهای مرا در کلام خود استوار فرما، تا هیچ بدی بر من تسلط نیابد.

۱۳۴مرا از ظلم انسان رهایی ده، تا احکام تو را نگاه دارم.

۱۳۵ روی خود را بر خادم خویش تابان ساز، و فرایض خود را به من بیاموز!

۱۳۶نهرهای آب از دیدگانم جاری است، زیرا که شریعت تو را نگاه نمی‌دارند.

ص

۱۳۷ خداوندا، تو عادلی و قوانین تو راست است!

۱۳۸شهاداتی که تو امر فرموده‌ای عدل است، و امانت تا به نهایت.

۱۳۹غیرتم مرا می‌سوزاند، زیرا که دشمنانم کلام تو را فراموش می‌کنند.

۱۴۰وعدۀ تو به‌غایت آزموده شده، و خادمت آن را دوست می‌دارد.

۱۴۱ هرچند من ناچیز و حقیرم، اما احکام تو را از یاد نمی‌برم.

۱۴۲ عدالت تو عدالتی است جاودانه، و شریعت تو حق است.

۱۴۳ تنگی و فشار مرا درگرفته، اما فرمانهای تو لذت من است.

۱۴۴ شهادات تو عدل است تا ابدالآباد؛ مرا فهم ببخشا تا زنده بمانم!

ق

۱۴۵ به تمامی دل فریاد برمی‌آورم؛ خداوندا، مرا اجابت فرما، و من فرایض تو را نگاه خواهم داشت.

۱۴۶ تو را می‌خوانم؛ نجاتم دِه! و من شهادات تو را نگاه خواهم داشت.

۱۴۷ بر سپیده‌دم سبقت می‌جویم و فریاد برمی‌آورم؛ بر کلام تو امید بسته‌ام.

۱۴۸ چشمانم بر پاسهای شب پیشی می‌گیرد، تا در وعده‌ات تأمل کنم.

۱۴۹ بر حسب محبت خود صدایم را بشنو! بر طبق قوانین خود، خداوندا، مرا زنده بدار!

۱۵۰آنان که در پی نقشه‌های پلید می‌روند نزدیک آمده‌اند، ایشان از شریعت تو بس دورند!

۱۵۱ ولی تو نزدیک هستی، ای خداوند؛ و جملۀ فرامین تو راست است.

۱۵۲دیرزمانی است که از شهادات تو دانسته‌ام که آنها را جاودانه بنیان نهاده‌ای.

ر

۱۵۳ بر مذلت من بنگر و مرا برهان، زیرا که شریعت تو را از یاد نبرده‌ام.

۱۵۴ به دفاع از حقِ من برخیز و مرا برهان! بر حسب وعده‌ات مرا زنده بدار!

۱۵۵نجات از شریران دور است، زیرا که جویای فرایض تو نیستند.

۱۵۶ رحمتهای تو ای خداوند بسیار است؛ مرا بر حسب قوانین خود زنده بدار!

۱۵۷آزاردهندگان و دشمنان من بی‌شمارند، اما از شهادات تو روی برنمی‌گردانم.

۱۵۸ خیانت‌پیشگان را می‌بینم و کراهت دارم، زیرا که کلام تو را نگاه نمی‌دارند.

۱۵۹ ببین که احکام تو را چقدر دوست می‌دارم، بر حسب محبت خود، خداوندا، مرا زنده بدار!

۱۶۰ جملۀ کلام تو راستی است، و همۀ قوانین عادله‌ات، جاودانه.

ش

۱۶۱حاکمان بی‌سبب آزارم می‌دهند، اما دل من از کلام تو ترسان است.

۱۶۲من در وعدۀ تو شادی می‌کنم همچون کسی که غنیمت فراوان یافته باشد!

۱۶۳ از دروغ نفرت و کراهت دارم، اما شریعت تو را دوست می‌دارم.

۱۶۴روزی هفت بار تو را می‌ستایم، برای قوانین عادلانه‌ات.

۱۶۵دوستداران شریعت تو را سلامتی بسیار است، و هیچ چیز سبب لغزش آنان نمی‌شود.

۱۶۶ خداوندا، در انتظار نجات تو هستم، و فرمانهای تو را به جا می‌آورم.

۱۶۷جان من شهادات تو را نگاه می‌دارد، و آنها را بسیار دوست می‌دارم.

۱۶۸ احکام و شهادات تو را نگاه می‌دارم، زیرا همۀ راههای من در نظر توست.

ت

۱۶۹خداوندا، فریادم به درگاه تو برسد؛ بر حسب کلام خود مرا فهیم گردان.

۱۷۰ فریاد التماسم به درگاه تو برسد؛ بر حسب وعده‌ات مرا برهان!

۱۷۱ستایش از لبهایم جاری خواهد شد، زیرا فرایض خود را به من می‌آموزی!

۱۷۲ زبانم در وصف کلامت خواهد سرایید، زیرا که فرامین تو جملگی عدل است!

۱۷۳دست تو برای یاریِ من آماده باشد، زیرا که احکام تو را برگزیده‌ام.

۱۷۴خداوندا مشتاق نجات تو هستم، و شریعت تو لذت من است!

۱۷۵جان مرا زنده بدار تا تو را بستایم و قوانین تو مرا مدد رساند.

۱۷۶ همچون گوسفندی گمشده، گمراه گشته‌ام؛ خادمت را بجوی، زیرا که فرامین تو را از یاد نبرده‌ام!’

مزمور۱۱۹: ۱۷۶ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *