دیدار مغان

۲    

چون عیسی در دوران سلطنت هیرودیس پادشاه، در بیت لِحِم یهودیه به دنیا آمد، چند مُغ از مشرق زمین به اورشلیم آمدند ۲و پرسیدند: کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. ۳ چون این خبر به گوش هیرودیس پادشاه رسید، او و تمامی اورشلیم با وی مضطرب شدند. ۴هیرودیس همه سران کاهنان و علمای دین قوم را فراخواند و از آنها پرسید: مسیح کجا باید زاده شود؟ ۵پاسخ دادند: در بیت لحم یهودیه، زیرا نبی در اینباره چنین نوشته است:

۶ای بیت لحم که در سرزمین یهودایی، تو درمیان فرمانروایان یهودا به هیچ روی کمترین نیستی، زیرا از تو فرمانروایی ظهور خواهد کرد که قوم من، اسراٸیل، را شبانی خواهد نمود.

۷پس هیرودیس مغان را در نهان نزد خود فراخواند و زمان دقیق ظهور ستاره را از ایشان جویا شد. ٨سپس آنان را به بیت لحم روانه کرد و بدیشان گفت: بروید و درباره آن کودک به دقت تحقیق کنید. چون او را یافتید، مرا نیز آگاه سازید تا آمده، سجده اش کنم. ۹مغان پس از شنیدن سخنان پادشاه، روانه شدند و ستاره ای که در مشرق دیده بودند، پیشاپیش آنها میرفت تا سرانجام بر فراز مکانی که کودک بود، بازایستاد. ۱۰ایشان با دیدن ستاره بسیار شاد شدند. ۱۱چون به خانه درآمدند و کودک را با مادرش مریم دیدند، روی بر زمین نهاده، آن کودک را پرستش نمودند. سپس صنددوقچه های خود را گشودند و هدیه هایی از طلا و کندر و مُر به وی پیشکش کردند. ۱۲ و چون در خواب هشدار یافتند که نزد هیرودیس باز نگردند، از راهی دیگر رهسپار دیار خود شدند.

متی۲: ۱۲ـ۱

میلاد عیسی مسیح


۱

۱۸تولد عیسی مسیح اینچنین روی داد: مریم، مادر عیسی ، نامزد یوسف بود. اما پیش از آنکه به هم بپیوندند، معلوم شد که مریم از روح القدس آبستن است. ۱۹ از آنجا که شوهرش یوسف مردی پارسا بود و نمیخواست مریم رسوا شود، چنین اندیشید که بی هیاهو از او جدا شود. ۲۰ اما همان زمان که این تصمیم را گرفت، فرشته خداوند در خواب بر او ظاهر شد و گفت: ای یوسف، پسر داوود،از گرفتن زن خود مریم مترس،زیرا آنچه در بطن وی جای گرفته ، از روح القدس است. ۲۱او پسری بدنیا خواهد آورد که تو باید او را عیسی بنامی، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید. ۲۲ این همه رخ داد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود، به حقیقت بپیوندد که: ۲۳ باکره ای آبستن شده پسری به دنیا خواهد آورد و او را عمانوٸیل خواهند نامید، که به معنی خدا با ما است. ۲۴چون یوسف از خواب بیدار شد، آنچه فرشته خداوند به او فرمان داده بود، انجام داد و زن خود را گرفت. ۲۵اما با او همبستر نشد تا او پسر خودرا بدنیا آورد، ویوسف او را عیسی نامید.

متی۱: ۲۵ـ۱۸

معرفی انجیل متی

انجیل متی و انجیلهای مرقس و لوقا، اناجیل همنظر خوانده میشوند،زیرا میان ساختار و مطالب آنها شباهت بسیار وجود دارد. انجیل چهارم، یعنی انجیل یوحنا، دارای ساختار و محتوایی متفاوت است.
هدف انجیل متّی اثبات این حقیقت است که عیسی ناصری همان (مسیحای موعود) ، یعنی پادشاه و نجات دهنده اسراٸیل است که در کتب مقدس یهودیان وعده آمدنش داده شده بود. ازاین رو، صاحبنظران براین عقیده اند که متی انجیل خود را در وهله اول برای مسیحیان یهودی نژاد نگاشته اشت.به همین جهت، متی بیش از سایر انجیل نگاران از پیشگوییهای عهد عتیق نقل قول می کند، نیز او با فرض اینکه خوانندگانش از سنن یهودی بخوبی آگاهند،برخلاف سایر انجیل نگاران توضیحی درباره آنها نمیدهد.بعلاوه، از اصطلاحات متداول در میان یهودیان (نظیر پادشاهی آسمان) بهره میگیرد، و نظایر اینها.
اما انجیل او تنها مختص یهودیان نیست . آمدن سران مُغ برای تکریم عیسای نوزاد،و بخصوص ماموریت بزرگی که مسیح در پایان کتاب به رسولان میسپارد تا انجیل را به سراسر جهان ببرند،گواه این مدعاست.
علاوه بر این، انجیل متی عیسی مسیح را در مقام معلمی بزرگ به تصویر میکشد، چرا که او با اقتدار، شریعت را تفسیر می کند و درباره پادشاهی خدا تعلیم میدهد. یکی از ویژگیهای انجیل متی آن است که بیشتر تعالیم عیسی را با هم در چند بخش گردآورده است.
این بخشها عبارتند از:
۱- موعظه بر فراز کوه (فصل ۵-۷)
۲- تعالیمی پیرامون دوازده شاگرد و ماموریت آنها(فصل ۱۰)
۳-مثلهایی درباره پادشاهی آسمان(فصل۱۳)
۴- تعلیم پیرامون معنی شاگردی (فصل ۱۸)
۵-تعلیم پیرامون پایان عصر حاضر و آمدن پادشاهی آسمان (فصل های ۲۴-۲۵)

تقسیم بندی کلی
۱-تولد و کودکی عیسی(فصلهای ۱ و ۲)
۲-آماده شدن عیسی برای رسالت خود (۱:۳ تا ۱۲:۴)
۳- خدمات عیسی در جلیل (۱۲:۴ تا ۱۲:۱۴)
۴- کناره گیری عیسی از جلیل (۱۳:۱۴ تا ۲۱:۱۷ )
۵- آخرین خدمات عیسی در جلیل (۲۲:۱۷ تا ۳۵:۱۸)
۶- خدمات عیسی در یهودیه و نواحی شرق رود اردن ( فصل های ۱۹ و ۲۰)
۷- هفته آخر زندگی زمینی عیسی و رنجهای او ( فصل های ۲۱ تا ۲۷)
۸- رستاخیز عیسی مسیح ( فصل ۲۸)

شجره نامه عیسی مسیح

۱

۱شجره نامه عیسی مسیح‌ ، پسر داود ، پسر ابراهیم‌:

۲ابراهیم‌ پدر اسحاق، و اسحاق‌ پدر یعقوب‌ و یعقوب‌ پدر یهودا و برادرانش بود ۳و یهودا، پدر فارص‌ و زارح‌ بود و مادرشان تامار نام داشت و فارص‌، پدر حصرون‌ و حصرون‌، پدر رام‌ . ۴و رام‌، پدر عمیناداب‌ و عمینـاداب‌، پدر نَحشـون‌ و نحشون‌، پدر سلْمون‌ بود. ۵و سلمون‌، پدر بوعز بود. مادر بوعز راحاب‌ نام داشت و بوعـز پدر عوبید بود ومادر عوبید روت نام داشت. و عوبیـد، پدر یسـای . ۶و یسـای پدر داود پادشـاه‌، پدر سلیمـان‌ بود. مادر سلیمان پیش تر زن‌ اوریا بود. ۷و سلیمان‌، پدر رِحُبْعام‌ بود و رحبْعام‌، پدر اَبِیا بود و اَبِیـا، پدر آسـا بود. ۸و آسا، پدر یهوشافاط‌ بود و یهوشافاط‌، پدر یورام‌ و یورام‌، پدر عُزیا بود. ۹و عُزیا، پدر یوتام‌ بود و یوتام‌، پدر اَحازو اَحـاز، پدر حِزْقیا بود. ۱۰و حِزْقیا، پدر مَنسّی و مَنسّی، پدر آمون‌ بود و آمون‌، پدر یوشیا. ۱۱و یوشیا، پدر یكُنیـا و برادرانـش‌ بود در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند. ۱۲و بعد از تبعید یهودیان به بابل : یكُنْیا، پدر شئَلتی ئیل و شئَلتی ئیل پدر زِرُوبابِل‌ بود.۱۳زرُوبابِـل‌، پدر اَبیهـود و اَبیهـود، پدر ایلیـاقیـم‌ بود و ایلیاقیم‌، پدر عازور بود. ۱۴و عازور، پدر صادوق‌ و صادوق‌، پدر یاكیم و یاكیم، پدر ایلَیهُـود . ۱۵و ایلیهـود، پدر ایلعـازَر و ایلعـازَر، پدر مَتان‌ و مَتـان‌، پدر یعقـوب‌ بود. ۱۶و یعقـوب‌، پدر یوسـف‌ همسر مریم‌ بود كه‌ عیسی ملقب به‌ مسیـح‌ از او متولّـد شـد. ۱۷بدین قرار، از ابراهیم‌ تا داود بر روی هم چهارده‌ نسل ، و از داود تا زمان تبعید یهودیان به بابِل‌ ، چهارده‌ نسل و از زمان تبعید تا مسیح چهارده‌ نسل بودند.

متی۱: ۱۷ـ۱

پيشگفتار

كتاب مقدس پرفروشترين كتاب در سرتاسر جهان است. چندي است كه اين توجه به كتاب مقدس در ميان هموطنان ايراني نيز اوج گرفته و بسياري خواهان مطالعه آنند. نيز تحولات گسترده اي از چند دهه پيش زبان گفتاري و نوشتاري فارسي را دستخوش دگرگونيهاي بسيار كرده است. به تبع اين دگرگوني ها، ديرگاهي است كه نبود ترجمه اي دقيق و در عين حال شيوا،به زبان فارسي امروزي و درخور كلام خداوند احساس ميشود،ترجمه اي كه بتواند پاسخگوي ضرورتهاي مطالعه دقيق فردي و نيز قرائت، تعليم و موعظه در جلسات كليسايي باشد.
به سال 1995 ميلادي، گروهي از مترجمان و ويراستاران و صاحبنظران ايراني مسيحي با همكاري اهل فن و كلام از كليساها و فِرَق مختلف مسيحي، ترجمه اي بر مبناي زبان اصلي فراهم آوردند كه به سال 2003 ميلادي به چاپ رسيد. اكنون بسيار خرسنديم كه ميتوانيم ترجمه جديد كتاب هاي امثال و مزامير را نيز به خوانندگان گرامي تقديم كنيم. در تهيه ترجمه هزاره نو سعي بسيار شده كه متن در عين سلاست و سادگي، از نظر ادبي وزين و از نظر دقت مطابق با متن اصلي باشد و مفهوم اوليه بدون تفسير منتقل شود. كوشش شده كه معنا فداي صورت ظاهري كلمات و شكل جمله بندي متن اصلي نشود بلكه در عين حفظ صورت ظاهر، درست منتقل گردد.
براي هركتاب، مقدمه اي فراهم آمده كه در آن به اختصار به معرفي كتاب و خصوصيات آن پرداخته شده است.
ترجمه هزاره نو از مراحل عديده اي گذشته تا به صورتي كه در دست شماست درامده است. نسخه نخست ترجمه بوسيله دست كم سه ويراستار از نظر فارسي ويرايش شده و سپس به وسيله استادان فن تفسير و تاويل كتاب مقدس، از نظر دقت در انتقال در انتقال معناي اوليه بررسي و اصلاح گرديده است. پس از مطالعه قسمتهاي زيادي از متن بوسيله افراد مختلف، ابهامات و كلمات دشوار و جمله بندي هاي سنگين آن اصلاح و جايگزين شده است. نيز نمونه هايي از متون مختلف جهت اظهارنظر براي رهبران طراز اول از كليساهاي مختلف فرستاده شده و نظرات آنان به دقت بررسي و به كار گرفته شده است. سپس بار ديگر متن فراهم آمده، توسط ويراستاران طراز اول از نظر سبك ادبي ويرايش گرديده و در آخر بوسيله استادان زبانهاي اصلي كلمه به كلمه و جمله به جمله با اصل مقابله شده است.
ترجمه هزاره نو، نه دستاورد يك تن يا شماري اندك ، بلكه ثمره كار گروهي بزرگ از اهل فن و كلام است كه نام بردن و قدرداني از همگي آنها در اينجا مقدور نيست. بي شك بهترين پاداش براي هريك از اينان، بهره گيري هرچه بيشتر هموطنان عزيز از اين ترجمه و شنيدن صداي خدا از پس كلمات و عبارات آن است. اميدواريم اين ترجمه باعث بركت همه خوانندگان و موجب نزديكي هرچه بيشتر آنان به خداوند شود.