معرفی کتاب پیدایش

معرفی کتاب پیدایش

آغازها! کتاب پیدایش کتاب آغازهاست! آغاز عالم هستی ؛ آغاز حیات گیاهان و جانوران؛ و آغاز حیات انسان. اما سرآغاز بسیاری دیگر از امور را نیز در این کتاب می یابیم: سرآغاز پیوندهای خانوادگی؛ گناه عالم گیر؛ قتل و جنایت؛ صنعت؛ هنر؛ قومها و ملتها؛ و در نهایت سرآغاز قوم اسرائیل. کتاب پیدایش یکی از بحث انگیزترین کتابها است. علت آن است که این کتاب به شرح رویدادهایی میپردازد که در فراسوی تاریخ مدون بشر قرار دارند. پیدایش می کوشد با زبانی خاص و موجز و به دور از خرافه؛ چگونگی پدیدآیی عالم هستی را به دست خالق آن شرح دهد. همچنین با زبانی پر رمز و راز به شرح ورود نافرمانی و عصیان به زندگی بشر می پردازد. به هنگام مطالعه این کتاب باید نکته بسیار مهمی را در نظر داشت : هدف نویسنده آن است که شرح دهد قوم اسرائیل چگونه و از کجا پدید آمده است. برای این منظور؛ ما را به عالم هستی می برد و تاریخ پیدایش قوم اسرائیل را تا نخستین انسان پی میگیرد. یازده باب نخست کتاب به دوره ای از تاریخ بشر میپردازد که در ورای دانش ماست. در آن شاهد وقایعی هستیم نظیر پیدایش عالم هستی؛ انسان نخستین؛ سقوط بشر؛ فرزندان آدم و حوا؛ شرارت عالم گیر؛ و نابودی نسل بشر به جز خانواده نوح و بنای برج بابل. از باب دوازدهم وارد دوره ای میشویم که در محدوده شواهد و قراین تاریخی قرار دارد. در این قسمت به رویدادها و چهره هایی برمیخوریم که تا حدی میتوان سایه های آنها را در باستان شناسی دنبال کرد. این چهره ها همانا پاتریارخها یا نیاکان اولیه قوم اسرائیل هستند؛ یعنی ابراهیم؛ اسحاق و یعقوب. کتای در جایی پایان میابد که نطفه قوم اسرائیل بسته شده و دوازده پسر اسرائیل ( یعقوب) در مصر به سر می برند. کتاب پیدایش نه تنها نخستین کتاب کتاب مقدس است؛ بلکه نخستین کتاب از کتابهای پنجگانه موسی است که به تورات معروف است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.