معرفي كتاب اعمال رسولان

كتاب اعمال رسولان ادامه انجيل لوقاست. هدف اصلي كتاب آن است كه نشان دهد چگونه پيروان نخستين عيسي، تحت هدايت روح القدس، بشارت انجيل را از اورشليم به تمام يهوديه و سامره و جهان مديترانه تا سر حد روم رسانيدند.(٨:١). اين كتاب سرگذشت جنبش مسيحي است كه در آغاز در ميان قوم يهود پاگرفت و سپس در ميان ملل مختلف ساكن امپراتوري روم گسترش يافت. بايد در نظر داشت كه كتاب اعمال رسولان شرح خدمات همه رسولان نيست. در اين كتاب، دو چهره برجسته وجود دارد، يكي پطرس و ديگري پولٌس. بخش نخست كتاب(فصلهاي١ تا ١٢) بيشتر بر اعمال پطرس رسول متمركز است و بخش دوم (فصلهاي ١٣ تا ٢٨) ، بر اعمال پولس. بخش نخست شرح حال گسترش مسيحيت در يهوديه و سامره و ساير نقاط ايالت رومي سوريه است، و در بخش دوم به شرح گسترش مسيحيت در آسياي صغير و يونان ميپردازد. قسمت مهمي از بخش دوم به بازداشت پولس و عزيمت او به روم اختصاص دارد. لوقا تمام اين داده هاي تاريخي را با نثري بسيار شيوا و واژگاني غني به رشته تحرير درآورده است. فصلهاي پاياني كتاب كه به بازداشت و محاكمه و سفر پولس به روم اختصاص دارد، وقايع را همچون تصاويري زنده در ذهن انسان مجسم ميسازد. اطلاعات ارائه شده در اين كتاب، به درك چهارچوب و زمينه تاريخي نامه هاي پولس و ساير رسولان كمكي چشمگير ميكند. همچنين يكي از نكات برجسته كتاب اعمال، عملكرد روح القدس است كه در روز پِنتيكاست، يعني پنجاه روز پس از رستاخيز عيسي، با قدرت بر ايمانداران گردآمده در اورشليم نازل ميشود. روح القدس در تمام وقايع اين كتاب، هادي و تقويت كننده كليسا و رهبران جنبش مسيحي است.

5,558 دیدگاه در “معرفي كتاب اعمال رسولان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *