سخنان استیفان در برابر شورای یهود

۷

آنگاه کاهن‌اعظم از او پرسید: «آیا اینها صحت دارد؟ ۲استیفان گفت: ای برادران و ای پدران، به من گوش فرادهید! خدای پرجلال، زمانی که پدر ما ابراهیم در بین‌النهرین سکونت داشت و هنوز به حَران مهاجرت نکرده بود، بر او ظاهر شد ۳و به او فرمود: وطن و کسان خود را ترک کن و به سرزمینی که به تو می‌نمایم، برو. ۴پس، از سرزمین کلدانیان عزیمت کرد و در حَران ساکن شد. پس از مرگِ پدرش، خدا او را به این سرزمین که امروز در آن ساکنید، هدایت کرد.۵خدا در اینجا حتی به اندازۀ وجبی زمین به او میراث نبخشید؛ ولی وعده داد که او و پس از او فرزندانش مالک این سرزمین خواهند شد، هر‌چند ابراهیم در آن هنگام هنوز فرزندی نداشت.۶خدا به او فرمود: نسل تو در سرزمینِ بیگانه غریب خواهند بود و به مدت چهارصد سال ایشان را به بردگی خواهند کشید و بر ایشان ستم خواهند کرد. ۷نیز فرمود: من بر آن قوم که ایشان را به بردگی می‌کشند، مکافات خواهم رسانید، و پس از آن، قوم من آن سرزمین را ترک خواهند گفت و مرا در این مکان عبادت خواهند کرد. ۸و خدا به ابراهیم عهد ختنه را داد. پس ابراهیم اسحاق را آورد و او را در روز هشتم ختنه کرد. و اسحاق نیز یعقوب را، و یعقوب دوازده پاتْریارْک را. ۹امّا پاتْریارْکها از حسد، یوسف را به مصر فروختند. ولی خدا با او بود ۱۰و او را از همه مصائبش رهانید، و او را حکمت بخشیده، در نظر فرعون عزیز گردانید، چندان که او را فرمانروای مصر و رئیس دربار خود ساخت. ۱۱آنگاه قحطی و مصیبتی عظیم بر سرتاسر مصر و کنعان عارض شد و پدران ما خوراک نیافتند. ۱۲یعقوب چون شنید که در مصر گندم یافت می‌شود، پدران ما را در نخستین سفرشان به آنجا فرستاد. ۱۳در دوّمین سفر، یوسف خود را به برادرانش شناسانید و فرعون از خانوادۀ یوسف آگاهی یافت. ۱۴پس یوسف فرستاد و پدر خود یعقوب و همۀ خانواده‌اش را که جملگی هفتاد و پنج تن بودند، به آنجا دعوت کرد. ۱۵بدین‌سان، یعقوب به مصر فرود آمد و در همان‌جا نیز او و پدران ما درگذشتند؛ ۱۶امّا بدنهای آنان را به شِکیم بازآوردند و در مقبره‌ای که ابراهیم به بهای نقره از پسران حَمور خریده بود، به خاک سپردند. ۱۷همچنانکه زمان تحقق وعدۀ خدا به ابراهیم نزدیک می‌شد، شمار قوم ما نیز در مصر بسیار افزون می‌گردید،۱۸تا اینکه شاهی دیگر بر تخت نشست که یوسف را نمی‌شناخت. ۱۹او با قوم ما به نیرنگ رفتار کرد و بر پدران ما ظلم بسیار روا داشت و مجبورشان کرد که نوزادان خویش را بیرون رها کنند تا زنده نمانند. ۲۰در چنین روزگاری بود که موسی زاده شد. او طفلی بسیار زیبا بود. موسی سه ماه در خانۀ پدرش پرورش یافت.۲۱چون بیرون رهایش کردند، دختر فرعون او را برگرفت و همچون فرزند خود بزرگ کرد. ۲۲بدین‌سان موسی به جمیع حکمت مصریان فرهیخته گشت و در گفتار و کردار توانا شد. ۲۳چون چهل ساله شد، چنین اندیشید که به وضع برادران اسرائیلی خود رسیدگی کند. ۲۴وقتی دید مردی مصری به یکی از آنان ظلم می‌کند، به حمایتش برخاست و با کشتن آن مصری، دادِ آن مظلوم را ستانْد. ۲۵موسی گمان می‌کرد برادرانش در‌خواهند یافت که خدا می‌خواهد به‌دست او ایشان را نجات بخشد، امّا درنیافتند. ۲۶روز بعد، به دو تن برخورد که نزاع می‌کردند، و به‌قصد آشتی‌دادنشان گفت: ای مردان، شما برادرید، چرا بر یکدیگر ستم می‌کنید؟۲۷ولی آن که بر همسایۀ خویش ستم می‌کرد، موسی را کنار زد و گفت: چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخته است؟ ۲۸آیا می‌خواهی مرا نیز بکشی، همانگونه که آن مصری را دیروز کشتی؟۲۹چون موسی این را شنید، بگریخت و در سرزمین مِدیان غربت گزید و در آنجا صاحب دو پسر شد. ۳۰چهل سال گذشت. روزی در بیابان، نزدیک کوه سینا، فرشته‌ای در شعلۀ بوته‌ای مشتعل بر موسی ظاهر شد.۳۱موسی از دیدن آن منظره حیرت کرد. چون پیش رفت تا از نزدیک بنگرد، خطابی از خداوند به وی رسید که: ۳۲من هستم خدای پدرانت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. لرزه بر اندام موسی افتاد و جرئت نکرد بنگرد. ۳۳خداوند به او گفت: کفش از پا به‌در آر، زیرا مکانی که بر آن ایستاده‌ای زمینی مقدّس است. ۳۴من بیدادی را که در مصر بر قوم من می‌رود، دیده‌ام و نالۀ آنها را شنیده‌ام، و برای رهانیدنشان نزول کرده‌ام. اکنون بیا تا تو را به مصر بفرستم. ۳۵همین موسی است که قوم ما او را نپذیرفتند و گفتند: چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخته است؟ حال‌آنکه خدا به‌دست فرشته‌ای که در بوته بر وی ظاهر شد، او را فرستاده بود تا حاکم و رهانندۀ آنان باشد. ۳۶هماو بود که در مصر و کنار دریای سرخ و نیز در بیابان چهل سال معجزات و آیات انجام داد و قوم ما را از مصر بیرون آورد. ۳۷همین موسی به بنی اسرائیل گفت: خدا از میان برادرانتان، پیامبری همانند من برای شما مبعوث خواهد کرد. ۳۸هماو در بیابان با جماعت بود، همراه با فرشته‌ای که در کوه سینا با وی سخن گفت، و همراه با پدران ما؛ و کلام زنده را دریافت کرد تا به ما برساند. ۳۹ولی پدران ما از اطاعت او سر باز‌زده، طردش کردند و در دل خود به‌سوی مصر روی گرداندند. ۴۰آنها به هارون گفتند: برای ما خدایان بساز تا راه را به ما بنمایند، زیرا نمی‌دانیم بر سر این موسی که ما را از مصر به‌در آورد، چه آمده است!۴۱در آن روزها بود که بُتی به شکل گوساله ساختند و بدان، قربانی تقدیم کردند و در تجلیل از مصنوعِ دست خویش جشنی به‌پا داشتند. ۴۲پس خدا نیز از آنان روی گرداند و ایشان را به‌حال خود واگذاشت تا اجرام آسمان را بپرستند؛ چنانکه در کتاب پیامبران آمده است: ای خاندان اسرائیل، آیا در آن چهل سال در بیابان، برای من قربانی و هدیه آوردید؟ ۴۳شما خیمۀ مُلوک و ستارۀ خدای خودْ رِفان را بر‌پا داشتید. و این تمثالها را برای پرستش ساختید. پس شما را به‌فراسوی بابِل تبعید خواهم کرد. ۴۴پدران ما خیمۀ شهادت را نیز در بیابان با خود داشتند، خیمه‌ای که موسی به‌دستور خدا مطابقِ نمونه‌ای که دیده بود، ساخت. ۴۵پدران ما چون به‌رهبری یوشع، سرزمین کنعان را از قومهایی که خدا پیش روی ایشان بیرون رانده بود، ستاندند، خیمۀ شهادت را با خود آوردند، و آن خیمه تا زمان داوود در آنجا ماند. ۴۶داوود مورد لطف خدا قرار گرفت و استدعا کرد که مسکنی برای خدای یعقوب فراهم آورد. ۴۷ولی سلیمان بود که برای خدا خانه‌ای ساخت. ۴۸امّا خدای متعال در خانه‌های ساخته شده به‌دست ساکن نمی‌شود، چنانکه نبی گفته است: ۴۹خداوند می‌فرماید: آسمان تخت پادشاهی من است و زمین کرسی زیر پایم! چه خانه‌ای برای من بنا می‌کنید، و مکان آرمیدنم کجاست؟ ۵۰مگر دست من این‌همه را نساخته است؟ ۵۱ای قوم گردنکش، ای کسانی که دلها و گوشهایتان ختنه‌ناشده است! شما نیز همچون پدران خود همواره در برابر روح‌القدس مقاومت می‌کنید. ۵۲کدام پیامبر است که از دست پدران شما آزار ندیده باشد؟ آنان حتی پیامبرانی را که ظهور آن پارسا را پیشگویی کرده بودند، کشتند؛ و اکنون شما تسلیم‌کننده و قاتل خود او شده‌اید،۵۳شمایی که شریعت را که به‌واسطۀ فرشتگان مقرر گردید، دریافت کردید امّا از اطاعت آن سر باز‌زده‌اید.

اعمال رسولان۷: ۵۳ـ۱

395 دیدگاه در “سخنان استیفان در برابر شورای یهود”

 1. I needed to draft you that little word just to say thank you the moment again relating to the spectacular tricks you have shown in this article. This has been simply shockingly generous with people like you to make extensively precisely what a number of us would’ve offered as an e book in making some profit on their own, especially since you could have tried it if you decided. Those creative ideas in addition acted to be a great way to be aware that most people have similar fervor much like mine to grasp significantly more pertaining to this matter. Certainly there are lots of more fun sessions ahead for people who discover your website.

 2. My husband and i got really glad John managed to finish off his survey through the ideas he obtained from your site. It’s not at all simplistic to just choose to be releasing solutions which usually men and women could have been trying to sell. We really recognize we now have you to appreciate for this. The main illustrations you made, the simple web site menu, the relationships you can assist to instill – it’s got many fantastic, and it is leading our son in addition to the family feel that this topic is interesting, which is pretty serious. Thanks for all the pieces!

 3. I precisely needed to thank you so much once again. I am not sure what I would have gone through in the absence of these hints provided by you over that topic. It seemed to be a very challenging dilemma in my view, however , viewing the specialized avenue you solved it made me to jump with happiness. Extremely happy for the information and even wish you know what an amazing job you’re getting into training the others using your web blog. More than likely you haven’t encountered all of us.

 4. I not to mention my guys happened to be studying the good strategies on your web page while unexpectedly got a terrible feeling I had not thanked the blog owner for them. The women appeared to be for this reason glad to study all of them and have honestly been tapping into them. Appreciation for indeed being indeed helpful and also for obtaining this kind of superior information millions of individuals are really eager to discover. My very own sincere apologies for not saying thanks to earlier.

 5. Thanks a lot for giving everyone an extremely wonderful chance to read in detail from here. It’s usually very beneficial plus full of fun for me personally and my office acquaintances to visit your website a minimum of 3 times in a week to learn the new guidance you have got. Of course, I am always amazed with the exceptional methods served by you. Some two areas in this article are unquestionably the best we’ve ever had.

 6. I have to express some appreciation to you just for bailing me out of this particular crisis. As a result of checking throughout the internet and getting advice that were not helpful, I believed my life was done. Being alive without the approaches to the difficulties you have resolved as a result of your entire report is a critical case, as well as those that could have badly damaged my career if I had not come across your website. Your main talents and kindness in taking care of everything was valuable. I am not sure what I would have done if I had not encountered such a solution like this. I can at this time relish my future. Thanks very much for the high quality and amazing guide. I won’t think twice to endorse your site to anyone who should have tips about this situation.

 7. I simply wished to appreciate you yet again. I am not sure what I would have achieved in the absence of these ideas revealed by you regarding such concern. It seemed to be a very difficult circumstance for me personally, but observing a expert manner you processed that took me to jump over happiness. I will be grateful for the guidance and thus hope you really know what a powerful job you happen to be undertaking educating men and women through your web site. I am certain you’ve never encountered all of us.

 8. Thanks a lot for providing individuals with such a spectacular opportunity to read in detail from this web site. It is usually very kind and as well , full of amusement for me personally and my office acquaintances to search your web site at the least three times in 7 days to study the newest tips you will have. And definitely, I am just always happy considering the special tips and hints you give. Some 1 areas in this posting are in fact the best I have ever had.

 9. My husband and i got so glad Jordan could round up his research with the precious recommendations he discovered in your weblog. It’s not at all simplistic just to always be handing out tips that many others could have been making money from. We fully grasp we’ve got you to be grateful to for that. These explanations you have made, the easy website menu, the relationships you can assist to engender – it’s many remarkable, and it’s really aiding our son in addition to the family do think the article is thrilling, which is certainly truly mandatory. Many thanks for all!

 10. A lot of thanks for your entire efforts on this web page. My mum delights in setting aside time for research and it is simple to grasp why. All of us know all regarding the lively tactic you present effective tips via this web site and as well as recommend response from some others on that topic then my child has always been learning so much. Enjoy the rest of the year. Your carrying out a really great job.

 11. I would like to point out my passion for your kindness for folks who really want guidance on this particular area. Your special dedication to passing the solution throughout had been wonderfully effective and has continually empowered girls much like me to achieve their dreams. Your entire valuable suggestions entails a whole lot a person like me and substantially more to my office workers. Many thanks; from each one of us.

 12. I wish to express thanks to this writer just for rescuing me from this scenario. As a result of scouting throughout the search engines and getting notions which were not productive, I assumed my life was gone. Being alive devoid of the strategies to the problems you have sorted out by way of the article content is a crucial case, and ones which may have negatively damaged my career if I hadn’t noticed your blog post. Your own personal skills and kindness in maneuvering the whole thing was vital. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a stuff like this. It’s possible to at this moment look forward to my future. Thank you very much for your expert and amazing help. I won’t be reluctant to refer the sites to any individual who desires support about this issue.

 13. I wanted to compose a brief remark so as to appreciate you for all the great advice you are writing on this website. My extended internet investigation has now been recognized with reliable content to write about with my best friends. I ‘d point out that we visitors actually are really fortunate to exist in a fine community with many special individuals with good solutions. I feel very much lucky to have come across your web pages and look forward to tons of more thrilling moments reading here. Thank you again for a lot of things.

 14. My wife and i ended up being very happy that John managed to round up his inquiry while using the precious recommendations he grabbed while using the web pages. It is now and again perplexing to simply continually be offering strategies that many people have been trying to sell. And we all discover we have the writer to thank because of that. All the illustrations you made, the easy blog navigation, the friendships you will help to foster – it’s many astounding, and it’s aiding our son and the family feel that the content is thrilling, which is certainly seriously pressing. Thanks for everything!

 15. Thank you so much for giving everyone such a memorable possiblity to check tips from here. It’s usually so cool plus stuffed with amusement for me personally and my office friends to visit the blog at minimum three times every week to study the fresh things you will have. And lastly, I’m also at all times satisfied concerning the exceptional secrets you give. Some 1 facts in this posting are basically the most suitable I have ever had.

 16. My spouse and i felt quite relieved that Chris managed to do his researching via the ideas he had from your own web page. It is now and again perplexing to simply find yourself releasing things which usually some others have been selling. And now we realize we need the website owner to be grateful to for this. The entire explanations you have made, the easy site navigation, the relationships your site aid to instill – it is all awesome, and it is aiding our son and us understand the topic is cool, and that is truly fundamental. Thanks for the whole lot!

 17. I am just writing to make you be aware of what a really good experience my princess found reading your web site. She came to find such a lot of issues, which included what it’s like to possess a great teaching mood to let most people without problems completely grasp a variety of very confusing subject areas. You really surpassed our expected results. Many thanks for coming up with the beneficial, trusted, explanatory not to mention cool guidance on your topic to Janet.

 18. I would like to show my thanks to the writer just for rescuing me from this predicament. After surfing around through the world wide web and getting thoughts that were not powerful, I believed my entire life was well over. Living devoid of the answers to the problems you have sorted out all through your good guide is a serious case, as well as the ones that might have adversely affected my career if I had not noticed your site. Your main skills and kindness in controlling everything was invaluable. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a solution like this. I can also at this time relish my future. Thanks a lot so much for your professional and sensible help. I won’t hesitate to endorse your blog to anyone who wants and needs counselling about this topic.

 19. My spouse and i ended up being really joyful that Chris could deal with his inquiry from your precious recommendations he came across out of the web page. It’s not at all simplistic to just continually be giving for free concepts that many other people have been selling. And we all keep in mind we have the writer to give thanks to for this. Those explanations you made, the simple site menu, the friendships your site give support to engender – it’s many exceptional, and it’s assisting our son and our family know that that concept is amusing, and that’s incredibly vital. Thank you for all the pieces!

 20. I in addition to my buddies ended up reviewing the good helpful hints found on your web page and before long came up with an awful suspicion I had not expressed respect to the web blog owner for those tips. The young boys are already totally thrilled to read through all of them and have now extremely been enjoying them. I appreciate you for truly being well accommodating as well as for picking this kind of useful issues millions of individuals are really eager to discover. My personal sincere regret for not expressing gratitude to earlier.

 21. I am only writing to let you know what a fabulous experience my wife’s daughter experienced reading through your webblog. She figured out plenty of details, with the inclusion of what it is like to possess a very effective giving nature to have folks completely fully understand selected hard to do issues. You truly surpassed people’s desires. Thanks for providing such good, trustworthy, edifying and fun tips on your topic to Gloria.

 22. I precisely needed to thank you very much again. I am not sure the things that I could possibly have accomplished without the entire ideas shown by you about such question. It was actually a real alarming problem for me, but observing the expert fashion you processed the issue made me to cry with fulfillment. Now i’m thankful for your work and thus hope that you comprehend what an amazing job you’re doing teaching most people by way of your site. Most probably you haven’t met any of us.

 23. Thank you so much for giving everyone such a superb possiblity to read critical reviews from here. It is always very ideal plus stuffed with amusement for me personally and my office co-workers to visit your web site not less than three times a week to read the new secrets you have got. And indeed, I’m just at all times amazed with all the great knowledge you serve. Certain 1 points in this posting are really the most effective we have had.

 24. I am only commenting to make you know what a perfect encounter my friend’s daughter had reading your blog. She figured out numerous issues, which included what it is like to possess an incredible giving style to let the mediocre ones very easily know precisely some complicated matters. You truly exceeded readers’ expectations. Thanks for distributing these necessary, healthy, educational as well as cool thoughts on your topic to Jane.

 25. Thank you so much for providing individuals with an extraordinarily terrific possiblity to read in detail from this blog. It can be very ideal and also jam-packed with fun for me and my office peers to search your website on the least thrice a week to read the fresh stuff you will have. And of course, I am also certainly impressed with the impressive things you give. Certain 2 tips on this page are particularly the best we have ever had.

 26. I am glad for writing to make you know what a awesome encounter my wife’s daughter obtained viewing your web page. She figured out such a lot of pieces, with the inclusion of what it is like to have a marvelous teaching mindset to get many others completely understand specific very confusing topics. You actually surpassed our own desires. Thanks for displaying these good, healthy, informative and also cool tips on this topic to Gloria.

 27. A lot of thanks for your entire work on this web site. Betty really loves carrying out investigations and it’s really simple to grasp why. Almost all learn all concerning the lively way you deliver simple tactics via your website and increase response from visitors on that subject matter plus my princess is now discovering a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re conducting a terrific job.

 28. I simply desired to thank you very much once more. I’m not certain what I could possibly have sorted out in the absence of these suggestions shown by you regarding such topic. This was an absolute terrifying setting in my circumstances, however , discovering a new skilled tactic you handled the issue forced me to cry for contentment. Extremely happier for the work and thus expect you realize what a great job you happen to be putting in educating most people via your webpage. I’m certain you haven’t come across any of us.

 29. Thanks a lot for giving everyone such a memorable opportunity to read critical reviews from here. It is often so beneficial and also packed with a great time for me personally and my office co-workers to visit the blog a minimum of three times per week to learn the latest guides you have. Not to mention, I’m so at all times happy concerning the splendid concepts you give. Some two tips in this article are surely the simplest we have ever had.

 30. I simply wanted to thank you very much once again. I’m not certain the things that I would’ve created without those points shared by you relating to this area of interest. Certainly was a very scary problem in my view, but coming across your specialised form you resolved that took me to jump over gladness. I’m just grateful for this guidance as well as believe you comprehend what an amazing job your are carrying out teaching other individuals via your blog. Most probably you have never encountered any of us.

 31. I definitely wanted to write a simple note so as to thank you for these splendid guidelines you are giving out at this website. My extensive internet lookup has now been compensated with high-quality points to write about with my two friends. I ‘d believe that many of us site visitors are rather blessed to dwell in a perfect place with many wonderful individuals with good suggestions. I feel quite blessed to have encountered the site and look forward to tons of more fun minutes reading here. Thanks once again for a lot of things.

 32. I wanted to put you one little note to finally thank you yet again considering the precious guidelines you have discussed on this website. This is quite tremendously open-handed of people like you to provide publicly precisely what many people might have offered for sale as an e-book to end up making some bucks for their own end, specifically given that you might well have tried it if you desired. These good ideas likewise served like the great way to comprehend many people have the same eagerness just like mine to know good deal more concerning this matter. I think there are lots of more fun occasions ahead for individuals who read carefully your blog.

 33. I must show my admiration for your kind-heartedness supporting individuals who absolutely need assistance with this one field. Your very own dedication to getting the message throughout appears to be really functional and has in every case made women much like me to arrive at their desired goals. This insightful report signifies so much to me and especially to my mates. Thanks a lot; from all of us.

 34. I precisely desired to thank you very much again. I’m not certain the things I would’ve done in the absence of the actual tactics discussed by you directly on my area. This has been a real frustrating matter in my circumstances, however , encountering the specialized strategy you solved that forced me to jump over joy. I will be happier for the information and thus believe you know what a great job that you are putting in instructing many people using your web page. I am sure you haven’t met any of us.

 35. I wish to show my appreciation for your kind-heartedness in support of people that absolutely need guidance on this important theme. Your special commitment to getting the solution around had become really powerful and have truly helped professionals just like me to arrive at their goals. Your entire insightful useful information signifies this much to me and still more to my office workers. Many thanks; from everyone of us.

 36. I am writing to let you know of the magnificent experience my princess experienced visiting your web site. She even learned some issues, which included how it is like to possess a great helping spirit to let many others just understand a number of problematic matters. You actually did more than our expectations. Many thanks for offering those insightful, dependable, educational and as well as cool guidance on that topic to Mary.

 37. I’m also commenting to make you know of the remarkable experience my girl had using your webblog. She figured out plenty of pieces, including how it is like to possess an amazing teaching mood to let the others without difficulty understand various hard to do topics. You actually did more than people’s expectations. Thanks for coming up with these insightful, safe, edifying and also easy tips about this topic to Gloria.

 38. I simply needed to thank you very much yet again. I am not sure the things I would have gone through without the tips provided by you on such a field. It was a very distressing scenario in my view, however , taking a look at the skilled way you resolved that forced me to cry with contentment. I’m thankful for your service and even hope that you find out what a great job you are undertaking teaching most people using a web site. I’m certain you’ve never got to know all of us.

 39. I simply wanted to thank you so much all over again. I’m not certain what I might have gone through in the absence of those suggestions shared by you directly on my area. Completely was a distressing crisis in my position, however , witnessing this well-written fashion you handled it took me to cry for contentment. I am just happy for this guidance as well as trust you really know what a great job that you are accomplishing educating the rest using your blog post. I am certain you haven’t come across all of us.

 40. Thanks for all your valuable labor on this blog. My daughter loves carrying out investigation and it’s really easy to understand why. A lot of people notice all relating to the lively form you give efficient thoughts through your website and therefore increase participation from some other people on that subject matter then our daughter has always been becoming educated a whole lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. You are always carrying out a great job.

 41. I enjoy you because of your entire work on this web page. Debby takes pleasure in conducting investigations and it’s easy to see why. Almost all hear all concerning the lively way you convey functional tips and tricks through your web blog and even recommend participation from some others about this situation then our daughter is certainly learning a lot of things. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one doing a wonderful job.

 42. I would like to voice my gratitude for your generosity for those people that must have assistance with this subject matter. Your personal dedication to passing the message across became definitely practical and has usually enabled ladies much like me to realize their pursuits. The invaluable hints and tips signifies a whole lot a person like me and especially to my office workers. With thanks; from everyone of us.

 43. I needed to post you that bit of note to give thanks once again with your unique pointers you have contributed in this case. This has been simply particularly open-handed of you to convey publicly all many people could possibly have offered as an e book in making some profit for themselves, particularly considering the fact that you could possibly have tried it in the event you decided. The smart ideas additionally acted to become fantastic way to know that someone else have similar desire much like my own to know the truth very much more with regard to this condition. I think there are many more pleasurable occasions ahead for individuals who take a look at your website.

 44. I must get across my appreciation for your kindness in support of those who really want guidance on this one matter. Your real dedication to passing the solution all-around had been extremely powerful and have continually allowed guys much like me to realize their ambitions. Your important suggestions signifies this much to me and additionally to my mates. With thanks; from everyone of us.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *