سرمشق گرفتن از فروتني مسيح

۲

               پس اگر در مسیح دلگرمید، اگر محبت او مایۀ تسلی شماست، اگر در روحْ رفاقت دارید، و اگر از رحم و شفقت برخوردارید،۲بیایید شادی مرا به‌کمال رسانید و با یکدیگر وحدت‌نظر و محبت متقابل داشته، یکدل و یکرأی باشید.۳هیچ‌کاری را از سَرِ جاه‌طلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید.۴هیچ‌یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیندیشد.۵همان طرز‌فکر را داشته باشید که مسیحْ عیسی داشت:                                                                                          ۶او که همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست،                      ۷بلکه خود را خالی کرد                                                                               و ذات غلام پذیرفته،                                                                                      به شباهت آدمیان درآمد.                                                                            ۸و چون در سیمای بشری یافت شد                                                               خود را خوار ساخت                                                                                    و تا به مرگ،                                                                                           حتی مرگ بر صلیب                                                                               مطیع گردید.                                                                                         ۹پس خدا نیز او را                                                                               به‌غایت سرافراز کرد                                                                                    و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید،                                                               ۱۰تا به نام عیسی هر زانویی خم شود،                                                            در آسمان، بر زمین و در زیر زمین،                                                                ۱۱و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیحْ «خداوند» است، برای جلال خدای پدر.

فيليپيان٢: ١٨-١

258 دیدگاه در “سرمشق گرفتن از فروتني مسيح”

  1. Today’s fast-paced and hyper-productive world puts more demands on our brains than our grandparents, and even our parents ever experienced. In this ultra-competitive new digital age, “average work” is unacceptable and even “good work” just isn’t enough. This causes your stress and anxiety to shoot through the roof, no matter what field of work you’re in, but here’s the good news:
    https://brain-pill.clubeo.com/news/2022/05/08/best-nootropic-supplement-brain-health-supplement-brain-pill-re

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *