پیدایش ۴۱

خوابهای فرعون

۱پس از سپری شدن دو سال، فرعون در خوابی دید که بر لبِ رود نیل ایستاده است، ۲و اینک هفت گاو زیبا و فربه از رود بیرون آمدند و در نیزارها به چرا مشغول شدند. ۳سپس هفت گاو دیگر که زشت و لاغر بودند، از نیل بیرون آمدند و کنار گاوهای پیشین بر لب رودخانه ایستادند. ۴و آن گاوهای زشت و لاغر، گاوهای زیبا و فربه را خوردند. آنگاه فرعون بیدار شد. ۵و دوباره به خواب رفت و بار دیگر در خواب دید که هفت خوشۀ گندم سالم و خوب بر ساقه‌ای می‌رویَد. ۶سپس، هفت خوشۀ دیگر رویید که لاغر و از باد شرقی خشکیده بود. ۷و آن هفت خوشۀ لاغر، هفت خوشۀ سالم و پر را بلعیدند. آنگاه فرعون بیدار شد و دریافت که خواب دیده است. ۸بامدادان، فرعون آشفته‌خاطر بود. پس فرستاد و همۀ جادوگران و حکیمان مصر را فرا خواند و خوابهای خود را بدیشان بازگفت، ولی کسی نبود که بتواند آنها را برای فرعون تعبیر کند. ۹آنگاه رئیس ساقیان به فرعون گفت: «امروز خطایای خود را به یاد آوردم. ۱۰زمانی فرعون بر خدمتگزاران خویش خشم گرفت و مرا و رئیس نانوایان را در زندان امیرِ قراولان در حبس گذاشت. ۱۱ما هر دو در یک شب خوابی دیدیم و خواب هر یک از ما تعبیری از آنِ خود داشت. ۱۲جوانی عبرانی در آنجا با ما بود که خدمتگزار امیرِ قراولان بود. ما خوابهای خود را به او بازگفتیم و او آنها را برایمان تعبیر کرد و به هر یک تعبیری مطابق خوابش داد. ۱۳و درست همان‌گونه که او برای ما تعبیر کرد، روی داد؛ من را به منصبم بازگردانیدند و آن مرد دیگر به دار آویخته شد.» ۱۴آنگاه فرعون فرستاده، یوسف را فرا خواند. پس او را زود از سیاهچال بیرون آوردند. یوسف پس از تراشیدن صورت و عوض کردن جامه‌اش به پیشگاه فرعون آمد. ۱۵فرعون به یوسف گفت: «من خوابی دیدم و کسی نیست که بتواند آن را تعبیر کند. ولی دربارۀ تو شنیده‌ام که چون خوابی را بشنوی، می‌توانی آن را تعبیر کنی.» ۱۶یوسف به فرعون پاسخ داد: «از من نیست، ولی خدا فرعون را پاسخی نیکو خواهد داد.» ۱۷پس فرعون به یوسف گفت: «در خواب دیدم که بر لب رود نیل ایستاده بودم ۱۸که ناگاه هفت گاو فربه و زیبا از رود بیرون آمدند و در نیزارها به چرا مشغول شدند. ۱۹و اینک هفت گاو دیگر، پس از آنها بیرون آمدند که نحیف و بسیار زشت و لاغر بودند. من در تمامی سرزمین مصر گاوهایی بدان زشتی ندیده بودم. ۲۰و آن گاوهای لاغر و زشت، هفت گاو فربه پیشین را خوردند. ۲۱اما حتی پس از خوردن آنها هیچ معلوم نبود که آنها را خورده‌اند، زیرا همچنان مانند اوّل زشت بودند. آنگاه بیدار شدم. ۲۲و باز خوابی دیدم که اینک هفت خوشۀ گندمِ پر و خوب بر ساقه‌ای می‌رویید. ۲۳پس از آنها، هفت خوشۀ دیگر رویید که پژمرده و لاغر و از باد شرقی خشکیده بود. ۲۴و آن خوشه‌های لاغر، هفت خوشۀ خوب را بلعیدند. من این را به جادوگران گفتم، ولی کسی نبود که بتواند برای من توضیح دهد.» ۲۵یوسف به فرعون گفت: «هر دو خواب فرعون یکی است. خدا آنچه را که قصد انجامش دارد، به فرعون گفته است. ۲۶هفت گاو خوب، هفت سال است و هفت خوشۀ خوب، هفت سال. هر دو خواب یکی است. ۲۷هفت گاو لاغر و زشت که پس از آنها بیرون آمدند و نیز هفت خوشۀ خالی که از باد شرقی خشکیده بود، هفت سال خشکسالی است. ۲۸چنانکه به فرعون گفتم، خدا آنچه را که قصد انجام آن دارد، به فرعون نمایانده است. ۲۹اینک هفت سال فراوانیِ بسیار در سرتاسر سرزمین مصر می‌آید، ۳۰ولی پس از آن، هفت سال قحطی پدید خواهد آمد، و همۀ فراوانی در سرزمین مصر فراموش خواهد شد و قحطی این سرزمین را تباه خواهد کرد. ۳۱و فراوانی در آن معلوم نخواهد بود، به سبب قحطی که پس از آن خواهد آمد، زیرا که بسیار سخت خواهد بود. ۳۲و تکرار خواب فرعون بدین معناست که این امر از جانب خدا تعیین شده و خدا آن را به‌زودی به انجام خواهد رسانید. ۳۳پس اکنون فرعون باید مردی بصیر و حکیم بیابد و او را بر سرزمین مصر بگمارد. ۳۴نیز فرعون باید ناظران بر زمین بگمارد که در طول هفت سال فراوانی، یک پنجم محصول مصر را بگیرند. ۳۵و همۀ آذوقۀ این سالهای نیکو را که خواهد آمد، گرد آورند و غله را زیر دست فرعون ذخیره کنند و خوراک در شهرها نگاه دارند. ۳۶این آذوقه باید برای مملکت به جهت هفت سال خشکسالی که در سرزمین مصر خواهد آمد ذخیره شود، تا مملکت در اثر خشکسالی تباه نگردد.» ۳۷فرعون و همۀ خدمتگزارانش این سخن را پسندیدند. ۳۸پس فرعون به خدمتگزارانش گفت: «آیا کسی را مانند این مرد توانیم یافت، مردی که روح خدا در او باشد؟» ۳۹آنگاه فرعون به یوسف گفت: «چون خدا همۀ اینها را بر تو آشکار کرده است، پس هیچ‌کس همچون تو صاحب بصیرت و حکمت نیست. ۴۰تو را بر خانۀ خود می‌گمارم و تمامی مردمِ من به فرمان تو گردن خواهند نهاد. تنها بر تخت سلطنت، از تو بالاتر خواهم بود.»

یوسف در جایگاه رفیع حکومت مصر

۴۱پس فرعون به یوسف گفت: «بنگر که تو را بر تمامی سرزمین مصر گماشته‌ام.» ۴۲آنگاه فرعون انگشتری خویش را از دست بیرون کرد و آن را بر دست یوسف گذاشت، و او را به ردای کتان فاخر آراست و طوقی زرین بر گردنش نهاد. ۴۳و او را بر ارابۀ دوّم خود سوار کرد، و پیش رویش ندا می‌کردند: «زانو زنید!» این‌گونه فرعون یوسف را بر تمامی سرزمین مصر برگماشت. ۴۴به‌علاوه، فرعون به یوسف گفت: «من فرعون هستم، ولی بدون اجازۀ تو هیچ‌کس در سراسر سرزمین مصر حق ندارد حتی دست یا پای خود را دراز کند.» ۴۵و فرعون یوسف را صَفِنات‌فَعنیَح نامید و اَسِنات دختر فوطی‌فارَع، کاهنِ اون را به او به زنی داد. و یوسف با اقتدار بر سرزمین مصر بیرون رفت. ۴۶یوسف سی ساله بود که به خدمت فرعون پادشاه مصر درآمد. و یوسف از پیشگاه فرعون بیرون رفته، در سراسر سرزمین مصر می‌گشت. ۴۷در هفت سالِ فراوانی، زمین محصول بسیار داد. ۴۸یوسف همۀ آذوقه را که در آن هفت سال فراوانی در مصر فراهم آمده بود، گرد آورد و در شهرها ذخیره نمود. او آذوقۀ فراهم آمده از مزرعه‌های اطراف هر شهر را در همان شهر گذاشت. ۴۹یوسف غلۀ بسیار زیاد همچون ریگ دریا، ذخیره کرد، تا آنجا که از حساب کردن آنها دست بداشت، زیرا از حساب افزون بود. ۵۰پیش از آن که سالهای خشکسالی فرا رسد، دو پسر برای یوسف زاده شد. اَسِنات دختر فوطی‌فارَع، کاهنِ اون، آنها را برای او بزاد. ۵۱یوسف نخست‌زاده‌اش را مَنَسی نامید، زیرا گفت: «خدا تمامی مشقت من و همۀ خانۀ پدرم را از یاد من برده است». ۵۲او پسر دوّمش را اِفرایِم نامید، زیرا گفت: «خدا مرا در سرزمینِ مذلتم بارآور ساخته است.» ۵۳و هفت سال فراوانی که در سرزمین مصر بود، به پایان رسید ۵۴و همان‌گونه که یوسف گفته بود، هفت سال خشکسالی آمدن آغاز کرد. همۀ سرزمینها را قحطی فرا گرفت، ولی در سراسر سرزمین مصر خوراک بود. ۵۵و چون تمامی سرزمین مصر به گرسنگی گرفتار شدند، مردم برای خوراک نزد فرعون فریاد برآوردند. آنگاه فرعون به تمامی مصریان گفت: «نزد یوسف بروید و آنچه به شما می‌گوید بکنید.» ۵۶پس آنگاه که قحطی همۀ مملکت را فرا گرفته بود، یوسف انبارها را گشوده، غله را به مصریان می‌فروخت، زیرا قحطی در سرزمین مصر بسیار سخت بود. ۵۷به‌علاوه تمامی مردمان روی زمین برای خرید غله نزد یوسف به مصر آمدند، زیرا قحطی بر تمامی زمین بسیار سخت بود.

پیدایش۴۱: ۵۷-۱

140 دیدگاه در “پیدایش ۴۱”

 1. I needed to write you the tiny observation just to thank you very much yet again regarding the beautiful information you’ve shared on this website. It has been wonderfully open-handed of you to convey without restraint exactly what most of us would’ve sold as an electronic book in making some dough for themselves, most notably now that you could have tried it if you desired. The good tips also acted like a easy way to realize that many people have the same dream similar to my personal own to know a great deal more concerning this problem. Certainly there are some more pleasant times in the future for folks who go through your site.

 2. I precisely had to thank you very much once again. I do not know the things I might have followed without those suggestions shared by you relating to such a area. It seemed to be an absolute difficult setting in my circumstances, however , witnessing the very specialized tactic you dealt with that took me to weep with happiness. Extremely happy for this assistance and even trust you realize what a powerful job that you are providing educating many others all through your websites. I know that you have never got to know all of us.

 3. I am only commenting to make you be aware of of the great experience our princess encountered reading your webblog. She realized so many issues, which included how it is like to possess an incredible teaching style to get other people without problems completely grasp selected complex things. You really surpassed her expectations. Thanks for displaying these essential, dependable, revealing and also unique thoughts on this topic to Julie.

 4. A lot of thanks for your entire labor on this blog. My mom take interest in going through research and it is obvious why. We all hear all relating to the dynamic way you offer both interesting and useful items via your web site and therefore invigorate response from some other people on that point plus my simple princess is actually understanding a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. Your performing a glorious job.

 5. I would like to show my gratitude for your generosity giving support to those people that require help with this important matter. Your real commitment to passing the solution throughout became wonderfully significant and have always permitted folks much like me to get to their ambitions. Your new helpful advice means a whole lot to me and extremely more to my fellow workers. Best wishes; from each one of us.

 6. I wish to point out my respect for your generosity for men and women who must have guidance on this one subject matter. Your personal dedication to passing the solution around appeared to be especially valuable and have truly allowed men and women just like me to reach their targets. Your own insightful hints and tips signifies a lot a person like me and substantially more to my office colleagues. Warm regards; from all of us.

 7. I together with my buddies were found to be analyzing the great tips on the blog while suddenly I got a horrible suspicion I never expressed respect to the blog owner for those tips. My young boys were certainly very interested to learn all of them and have now surely been tapping into these things. Thanks for genuinely indeed considerate as well as for making a choice on variety of brilliant ideas most people are really desperate to understand about. My very own sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.

 8. Thanks so much for providing individuals with an exceptionally nice opportunity to read articles and blog posts from here. It really is so awesome and as well , stuffed with amusement for me and my office fellow workers to visit your website particularly three times weekly to see the fresh items you have. And lastly, I am at all times pleased concerning the awesome advice you serve. Selected two areas on this page are honestly the most suitable we’ve ever had.

 9. I wish to voice my passion for your kind-heartedness giving support to men who must have assistance with this particular concept. Your real dedication to getting the message across was remarkably functional and has empowered employees much like me to achieve their dreams. Your entire warm and helpful information can mean much to me and somewhat more to my fellow workers. Thanks a ton; from each one of us.

 10. I together with my guys appeared to be examining the nice techniques located on your site then before long I had a terrible feeling I never expressed respect to the web site owner for those techniques. My women became certainly warmed to read through all of them and already have in truth been taking advantage of these things. Appreciate your actually being really thoughtful and for using some nice tips most people are really desirous to understand about. My honest apologies for not saying thanks to earlier.

 11. I just wanted to post a comment in order to say thanks to you for those unique tips and hints you are giving at this website. My considerable internet search has at the end of the day been recognized with brilliant insight to exchange with my contacts. I would mention that most of us website visitors actually are undeniably lucky to dwell in a notable site with many awesome people with useful techniques. I feel truly happy to have seen the web pages and look forward to some more cool minutes reading here. Thanks once more for a lot of things.

 12. I want to convey my respect for your kindness for those who require assistance with this topic. Your personal commitment to passing the message all through was rather good and has truly encouraged those just like me to arrive at their endeavors. Your own insightful help denotes a whole lot to me and a whole lot more to my fellow workers. Regards; from everyone of us.

 13. Thanks for all your valuable hard work on this website. My daughter loves going through investigation and it’s obvious why. A number of us notice all of the dynamic method you create both interesting and useful guides on the blog and as well as attract participation from others on that point plus our own child is actually understanding a whole lot. Enjoy the rest of the new year. You are always doing a stunning job.

 14. My wife and i got very joyous Ervin managed to conclude his reports from your ideas he had using your web site. It’s not at all simplistic to simply be giving freely information which often some others could have been trying to sell. So we know we now have you to appreciate for that. Most of the illustrations you made, the straightforward site navigation, the relationships you can aid to create – it’s got all excellent, and it’s assisting our son and us reckon that the idea is excellent, which is particularly important. Thanks for everything!

 15. Needed to create you one bit of word to say thanks as before on the stunning knowledge you have featured in this case. It’s really extremely generous of people like you to deliver freely what exactly numerous people might have distributed for an ebook in making some money on their own, even more so considering that you might well have tried it if you ever wanted. Those points in addition served to become great way to understand that other individuals have similar dream the same as my own to learn good deal more around this problem. I think there are millions of more enjoyable occasions ahead for individuals that look over your blog.

 16. I am writing to let you understand what a wonderful experience our princess experienced using your blog. She even learned a lot of things, most notably what it’s like to possess a wonderful giving mindset to let other individuals just fully grasp specific problematic subject areas. You really surpassed my expected results. I appreciate you for giving the necessary, trustworthy, educational and in addition unique thoughts on this topic to Kate.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *