اندرزهای پایانی

۵

۱۲حال ای برادران، تقاضا می‌کنیم آنان را که در میان شما زحمت می‌کشند و از جانب خداوند رهبران شما بوده، پندتان می‌دهند، گرامی بدارید،۱۳و با محبت، کمال احترام را به‌سبب کاری که انجام می‌دهند، برایشان قائل باشید. و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنید. ۱۴ای برادران، از شما استدعا می‌کنیم که کاهلان را هشدار دهید؛ کم‌جرئتان را تشویق کنید؛ ضعیفان را حمایت نمایید؛ و با همه بردبار باشید.۱۵زِنهار، کسی بدی را با بدی پاسخ نگوید، بلکه همواره در پی نیکی کردن به یکدیگر و به همۀ مردم باشید. ۱۶همیشه شاد باشید؛۱۷پیوسته دعا کنید؛۱۸در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است خواست خدا برای شما در مسیحْ عیسی.۱۹آتش روح را خاموش مکنید؛۲۰نبوّتها را خوار مشمارید.۲۱همه‌چیز را بیازمایید؛ آنچه را نیکوست، به‌چنگ بگیرید.۲۲از هرگونه بدی دوری کنید. ۲۳خدای آرامش، خودْ شما را به‌تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح، بی‌عیب محفوظ بماند.۲۴او که شما را فرامی‌خواند، امین است و این را خواهد کرد. ۲۵ای برادران، برای ما دعا کنید.۲۶با بوسه‌ای مقدّس همۀ برادران را سلام گویید.۲۷در حضور خداوند، شما را قسم می‌دهم که این نامه را برای همۀ برادران قرائت کنید. ۲۸فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. آمین.

اول تسالونیکیان۵: ۲۸-۱۲

بازگشت خداوند عیسی

۴

۱۳ای برادران، نمی‌خواهیم از حال خفتگان بی‌خبر باشید، مبادا همچون دیگر مردمان که امیدی ندارند، به ماتم بنشینید.۱۴زیرا اگر ایمان داریم که عیسی مرد و باز زنده شد، پس به همینسان خدا آنان را نیز که در عیسی خفته‌اند، با وی باز‌خواهد آورد.۱۵این را به‌واسطۀ کلام خودِ خداوند به شما می‌گوییم: کسانی از ما که هنوز زنده‌اند و تا آمدن خداوند باقی می‌مانند، به‌یقین از خفتگان پیشی نخواهند گرفت.۱۶زیرا خداوند، خود با فرمانی بلندآواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا، از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه نخست مردگانِ در مسیح، زنده خواهند شد.۱۷پس از آن، ما که هنوز زنده و باقی مانده‌ایم، با آنها در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنیم، و بدینگونه همیشه با خداوند خواهیم بود.۱۸پس بدین سخنان، یکدیگر را دلداری دهید.

۵                     ۱و امّا دربارۀ وقتها و زمانها، ای برادران، نیازی نیست چیزی به شما بنویسم.۲زیرا خود نیک می‌دانید که روز خداوند همچون دزدی که شبهنگام می‌آید، فرا‌‌خواهد رسید.۳آن زمان که مردم می‌گویند: «صلح و امنیت حکمفرماست»، ناگهان هلاکت بر ایشان نازل خواهد شد، بدانسان که زن آبستن به دردِ زایمان دچار شود، و از آن گریزی نخواهد بود. ۴امّا شما ای برادران، در تاریکی نیستید تا آن روز چون دزد غافلگیرتان کند.۵شما همه فرزندانِ نور و فرزندان روزید؛ ما به شب و به تاریکی تعلق نداریم.۶پس همانند دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هشیار باشیم.۷زیرا آنان که می‌خوابند، شبهنگام می‌خوابند، و آنان که مست می‌کنند، شبهنگام مست می‌کنند.۸امّا ما چون به روز تعلّق داریم، باید هشیار باشیم، و ایمان و محبت را همچون زره‌ای سینه‌پوش بر تن کنیم، و امیدِ نجات را همچون کلاهخود بر سر نهیم.۹زیرا خدا ما را نه برای غضب، بلکه برای کسب نجات به‌واسطۀ خداوندمان عیسی مسیح تعیین کرده است،۱۰که به‌خاطر ما مرد، تا چه بیدار باشیم و چه خفته، با او زندگی کنیم.۱۱پس یکدیگر را تشویق و تقویت کنید، چنانکه اکنون نیز می‌کنید.

اول تسالونیکیان۴: ۱۸-۱۳              اول تسالونیکیان۵: ۱۱-۱

زندگي خداپسندانه

۴

                 ۱دیگر اینکه، ای برادران، شما از ما آموختید که چگونه باید رفتار کنید تا خدا را خشنود سازید، همانگونه که چنین نیز می‌کنید. اکنون به نام عیسای خداوند از شما استدعا داریم و اندرزتان می‌دهیم که در این‌باره هرچه بیشتر تلاش کنید.۲زیرا آگاهید که از جانب عیسای خداوند، چه احکامی به شما داده‌ایم. ۳خواست خدا این است که مقدّس باشید: خود را از بی‌عفتی دور نگاه دارید.۴هر‌یک از شما باید بداند که چگونه در پاکی و برازندگی، بدن خود را تحت تسلّط نگاه دارد.۵نباید همانند قومهایی که خدا را نمی‌شناسند، دستخوش امیال شهوانی باشید.۶هیچ‌کس نباید در این امر دست تجاوز یا طمع به حریم برادر خود دراز کند. چنانکه پیشتر به شما گفتیم و هشدار دادیم، خداوند همۀ این کارها را کیفر خواهد داد.۷زیرا خدا ما را نه به ناپاکی، بلکه به قدّوسیت فراخوانده است.۸پس، هر‌که این تعلیم را رد کند، نه انسان، بلکه خدایی را رد کرده که روح قدّوس خود را به شما عطا می‌فرماید. ۹دربارۀ محبت برادرانه نیازی نیست چیزی به شما بنویسیم، زیرا خود از خدا آموخته‌اید که یکدیگر را محبت کنید،۱۰و براستی که همۀ برادران را در سرتاسر مقدونیه محبت می‌کنید. با اینهمه، ای برادران، ترغیبتان می‌کنیم که هرچه بیشتر چنین کنید. ۱۱آرزومند این باشید که زندگی آرامی داشته باشید و سر به کار خویش مشغول بدارید و با دستهای خود کار کنید، همانگونه که شما را حکم کردیم.۱۲بدینسان، زندگی روزمرۀ شما احترام مردمِ بیرون را بر‌خواهد انگیخت، و محتاج کسی نیز نخواهید بود.

اوّل تسالونيكيان٤: ١٢-١

گزارش دلگرم كننده تيموتائوس

۳

۶امّا اکنون تیموتائوس از نزد شما بازگشته و ما را مژده از ایمان و محبت شما آورده است. او به ما خبر داده که شما همیشه از ما به‌نیکی یاد می‌کنید و همانگونه که ما مشتاق دیدار شماییم، شما نیز شوق دیدار ما را دارید.۷از همین‌رو، ای برادران، با وجود همۀ فشارها و زحمات، از بابت شما و ایمانتان دلگرم شده‌ایم.۸اکنون می‌توانیم نفسی به‌راحت برآوریم، زیرا شما در خداوند استوارید.۹امّا چگونه می‌توانیم به شکرانۀ اینهمه شادی که به‌خاطر شما در حضور خدای خود یافته‌ایم، او را سپاسی بسزا گوییم؟۱۰ما روز و شب از دل و جان دعا می‌کنیم که باز به دیدارتان نایل شویم تا هر کاستی ایمان شما را برطرف سازیم. ۱۱خودِ خدا، پدر ما، و خداوند ما عیسی، راه ما را به‌سوی شما هموار سازد.۱۲و همانگونه که محبت ما به شما فزونی می‌یابد، خداوند محبت شما را به یکدیگر و به همۀ مردم بسیار افزون گرداند.۱۳و دلهای شما را استواری بخشد تا آنگاه که خداوند ما عیسی با همۀ مقدّسان خود می‌آید، در حضور خدا، پدر ما، بی‌عیب و مقدّس باشید.

اول تسالونيكيان٣: ١٣-٦

اشتياق پولس براي ديدار با ايمانداران تِسالونيكي

۲

۱۷و امّا ای برادران، چون کوتاه‌زمانی از شما به‌دور افتادیم، البته جسماً و نه قلباً، با اشتیاقی بس پرشورتر کوشیدیم تا روی شما را ببینیم.۱۸چرا‌که خواهان آمدن نزد شما بودیم – براستی که من، پولُس، بارها سعی کردم – ولی شیطان مانع شد.۱۹زیرا چیست امید و شادی و تاج افتخار ما در حضور خداوندمان عیسی هنگامی که بازگردد؟ مگر شما نیستید؟۲۰براستی که شمایید جلال و شادی ما.
٣                                  سرانجام چون ديگر شكيبايي نداشتيم، رضا داديم كه مارا در آتن  به خود واگذارند. ٢پس تيموتائوس را كه برادر ما و همكار خدا در كار انجيل مسيح است، نزدتان فرستاديم تا شما را در ايمانتان تقويت و تشويق كند، ٣تا هيچكس در اثر اين سختيها سست نشود، زيرا نيك ميدانيد كه اينها براي ما مقرر است .٤به واقع زماني كه با شما بوديم ، پيشاپيش گفتيم كه آزار خواهيم ديد و همانگونه كه آگاهيد، چنين نيز شد. ٥از اين رو ، چون ديگر تاب نداشتم، فرستادم تا از ايمانتان آگاهي يابم، زيرا بيم آن داشتم كه آن وسوسه گر به نحوي شمارا وسوسه كرده، و زحمات ما به هدر رفته باشد.

اول تسالونيكيان٢: ٢٠-١٧           اول تسالونيكيان٣: ٥-١

خدمت پولُس در تسالونيكي

۲

            ای برادران، خود می‌دانید که آمدن ما نزد شما بیهوده نبوده است،۲بلکه هرچند پیشتر در شهر فیلیپی آزار و اهانت بر ما رفت، چنانکه می‌دانید، امّا به‌مدد خدای خود دلیری کردیم تا انجیل خدا را به‌رغم مخالفتهای بسیار به شما برسانیم.۳زیرا اگر ترغیبتان می‌کنیم، از گمراهی یا انگیزه‌های ناپاک نیست، و قصد فریبتان را نیز نداریم،۴بلکه چون کسانی سخن می‌گوییم که خدا بر آنها مهر تأیید زده و انجیل را بدیشان به امانت سپرده است. ما در پی خشنود ساختن مردم نیستیم، بلکه خشنودی خدایی را طالبیم که دلهای ما را می‌آزماید.۵شما نیک می‌دانید که ما هرگز به چاپلوسی دست نیازیدیم، و از ظاهرسازی چون سرپوشی برای طمع سود نجستیم – خدا گواه ماست.۶و نیز جویای ستایش از انسانها نبوده‌ایم، چه از شما و چه از دیگران. هرچند در مقام رسولان مسیح حقی بر گردن شما داشتیم،۷امّا همچون مادری شیرده که از کودکان خود نگهداری می‌کند، با شما به‌نرمی رفتار کردیم.۸شدت علاقۀ ما به شما چنان بود که شادمانه حاضر بودیم نه‌تنها انجیل خدا را به شما برسانیم، بلکه از جان خود نیز در راه شما بگذریم، چندانکه ما را عزیز گشته بودید.۹شما ای برادران، به‌یقین محنت و مشقّت ما را به‌یاد دارید، که شب و روز کار می‌کردیم تا آن هنگام که انجیلِ خدا را به شما وعظ می‌کنیم، سربار کسی نباشیم. ۱۰شما شاهدید و خدا خود نیز گواه است که با چه پاکی و درستی و بی‌عیبی با شما ایمانداران رفتار کردیم.۱۱چنانکه می‌دانید، رفتار ما با یکیک شما چون رفتار پدری با فرزندانش بود.۱۲شما را تشویق کرده، دلداری می‌دادیم و سفارش می‌کردیم که شیوۀ رفتارتان شایستۀ خدایی باشد که شما را به پادشاهی و جلال خود فرامی‌خواند. ۱۳نیز ما خدا را پیوسته شکر می‌گوییم که شما به‌هنگام پذیرفتن کلام خدا، که از ما شنیدید، آن را نه‌چون سخنان انسان، بلکه چون کلام خدا پذیرفتید، چنانکه براستی نیز چنین است؛ همان کلام اکنون در میان شما که ایمان دارید، عمل می‌کند.۱۴زیرا ای برادران، شما از کلیساهای خدا در یهودیه که در مسیحْ عیسایند، سرمشق گرفتید: شما نیز از هموطنان خود، همان آزارها را دیدید که آنان از یهودیان دیدند،۱۵از آنان که عیسای خداوند و پیامبران را کشتند و ما را نیز بیرون راندند. آنان خدا را خشنود نمی‌سازند و با همۀ مردم دشمنی می‌ورزند،۱۶و نمی‌گذارند ما با غیریهودیان سخن بگوییم تا نجات یابند. بدینگونه همواره پیمانۀ گناهان خود را لبریز می‌کنند. امّا غضب خدا سرانجام بر ایشان فروریخته است.

اول تِسالونيكيان٢: ١٦-١

شكرگزاري و دعا

۱

               از پولُس و سیلاسو تیموتائوس، به کلیسای تِسالونیکیان که در خدای پدر و خداوندْ عیسی مسیح‌اند: فیض و آرامش بر شما باد.                                               ۲ما همواره خدا را به‌خاطر وجود همۀ شما شکر می‌گوییم و از شما در دعاهای خود نام می‌بریم،۳و پیوسته در حضور خدا و پدر خود، عمل شما را که از ایمان ناشی می‌شود و محنت شما را که محرک آن محبت است و پایداری شما را که از امید به خداوندمان عیسی مسیح الهام می‌گیرد، به‌یاد می‌آوریم. ۴زیرا ای برادران که محبوب خدایید، از برگزیدگی شما آگاهیم.۵چرا‌که انجیل ما تنها نه با کلمات، بلکه با قدرت و روح‌القدس و یقین کامل به شما رسید، چنانکه نیک می‌دانید به‌خاطر شما چگونه در میانتان رفتار کردیم.۶شما از ما و از خداوند سرمشق گرفتید و در رنج بسیار، کلام را با آن شادی که روح‌القدس می‌بخشد، استقبال کردید.۷بدینگونه شما برای همۀ ایمانداران مقدونیه و اَخائیه سرمشقی بر جای گذاشتید،۸زیرا کلام خداوند به‌واسطۀ شما نه‌تنها در مقدونیه و اَخائیه طنین افکند، بلکه ایمان شما به خدا در همه‌جا بر سر زبانهاست، آنگونه که دیگر نیازی نیست ما چیزی بگوییم.۹زیرا آنان خود از استقبال گرم شما از ما سخن می‌گویند، و از اینکه چگونه از بتها دست کشیده، به‌سوی خدا بازگشتید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید۱۰و در انتظار آمدن پسر او از آسمان باشید، که از مردگان برخیزانیدش، یعنی عیسی، که ما را از غضب آینده رهایی می‌بخشد.

اول تِسالونيكيان١: ١٠-١

معرفي نامه اول پولُس رسول به تِسالونيكيان

تسالونيكي(سالونيك) مركز ايالت مقدونيه بود. پولُس پس از ترك شهر فيليپي، به تسالونيكي رفت و كليسايي در آنجا بنيان نهاد. اما ديري نپاييد كه يهوديان به مخالفت با او برخاستند. آنان با مشاهده موفقيت بشارت پولس در ميان غير يهوديان، لبريز از خشم و حسادت شدند، زيرا بسياري از اين غير يهوديان پيشتر به يهوديت گرايش داشتند. پس پولس ناگزير تِسالونيكي را ترك كرد و به بيريه رفت. پس از مدتي ، هنگامي كه در قُرِنتُس بود، از طريق همكارش تيموتائوس خبرهايي درباره مسيحيان تِسالونيكي دريافت كرد. طبق گزارش تيموتائوس، سؤالاتي درباره بازگشت مسيح براي مسيحيان تِسالونيكي پيش آمده بود. لذا پولس قلم به دست ميگيرد و اين نامه را براي ايشان مينويسد. او نخست ، خدا را براي خبرهاي خوبي كه درباره ايمان و محبت آنان شنيده است، شكر ميكند. نيز شيوه زندگي خود را در ميان آنان به يادشان مي آورد و اشتياق خود به ديدار مجدد ايشان را ابراز ميدارد. همچنين اندرزشان ميدهد كه زندگي مقدسي داشته باشند. سپس به سوالات ايشان درباره بازگشت مسيح پاسخ ميدهد؛ سوالاتي از اين دست: مؤمناني كه در گذشته اند، به هنگام بازگشت مسيح چه خواهند شد؟ مسيح چه وقت باز خواهد گشت؟ چگونه بايد براي بازگشت مسيح آماده شد؟