خاتمه

۵

۱۳اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید، تا بدانید که از حیات جاویدان برخوردارید.۱۴این است اطمینانی که در حضور او داریم که هرگاه چیزی بر طبق ارادۀ وی درخواست کنیم، ما را می‌شنود.۱۵و اگر می‌دانیم که هرآنچه از او درخواست کنیم ما را می‌شنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته‌ایم، دریافت کرده‌ایم.                       ۱۶اگر کسی ببیند برادرش گناهی می‌کند که به مرگ نمی‌انجامد، دعا کند و خدا به او حیات خواهد بخشید. این را دربارۀ کسی می‌گویم که گناهش به مرگ نمی‌انجامد. گناهانی وجود دارد که به مرگ می‌انجامد. دربارۀ چنین گناهانی نمی‌گویم که باید دعا کرد.۱۷هر عمل نادرستی گناه است، ولی گناهی هم هست که به مرگ می‌انجامد. ۱۸ما می‌دانیم که هر‌که از خدا زاده شده است، گناه نمی‌کند، بلکه آن «مولود خدا» او را حفظ می‌کند و دست آن شَرور به او نمی‌رسد.۱۹ما می‌دانیم که از خدا هستیم و تمامی دنیا در آن شَرور لمیده است.۲۰همچنین می‌دانیم که پسر خدا آمده و به ما بصیرت بخشیده تا حق را بشناسیم، و ما در او هستیم که حق است، یعنی در پسر او عیسی مسیح. اوست خدای حق و حیات جاویدان.  ۲۱فرزندان، خود را از بتها محفوظ نگاه دارید.

اول یوحنا۵: ۲۱-۱۳

ایمان به پسر خدا

۵                             ۱هر‌که ایمان دارد عیسی همان مسیح است، از خدا زاده شده است؛ هر‌که پدر را محبت می‌کند، فرزند او را نیز محبت می‌کند.۲از این‌جا می‌دانیم فرزندان خدا را محبت می‌کنیم که خدا را محبت می‌کنیم و از احکام او اطاعت می‌نماییم.۳محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست.۴زیرا هر‌که از خدا زاده شده است، بر دنیا غلبه می‌یابد و این است غلبه‌ای که دنیا را مغلوب کرده است، یعنی ایمان ما.۵کیست آن که بر دنیا غلبه می‌یابد جز آن که ایمان دارد عیسی پسر خداست؟    ۶اوست آن که با آب و خون آمد، یعنی عیسی مسیح. تنها نه با آب، بلکه با آب و خون؛ و روح است که شهادت می‌دهد، چون روح، حق است.۷زیرا سه شاهد وجود دارد:۸روح و آب و خون؛ و این سه با هم توافق دارند.۹اگر ما شهادت انسان را می‌پذیریم، شهادت خدا بسی بزرگتر است، زیرا شهادتی است که خدا خود دربارۀ پسرش داده است.۱۰هر‌که به پسر خدا ایمان دارد، این شهادت را در خود دارد. امّا آن که شهادت خدا را باور نمی‌کند، او را دروغگو شمرده است، زیرا شهادتی را که خدا دربارۀ پسر خود داده، نپذیرفته است.۱۱و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده، و این حیات در پسر اوست.۱۲آن که پسر را دارد، حیات دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست.

اول یوحنا۵: ۱۲-۱

محبت خدا و محبت ما

۴

۷ای عزیزان، یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر‌که محبت می‌کند، از خدا زاده شده است و خدا را می‌شناسد.۸آن که محبت نمی‌کند، خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است.۹محبت خدا اینچنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر یگانۀ خود را به جهان فرستاد تا به‌واسطۀ او حیات بیابیم.۱۰محبت همین است، نه‌آنکه ما خدا را محبت کردیم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفّارۀ گناهان ما باشد.۱۱ای عزیزان، اگر خدا ما را اینچنین محبت کرد، ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم.۱۲هیچ‌کس هرگز خدا را ندیده است؛ امّا اگر یکدیگر را محبت کنیم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به‌کمال رسیده است. ۱۳از اینجا می‌دانیم که در او می‌مانیم و او در ما، زیرا که از روح خود به ما داده است.۱۴و ما دیده‌ایم و شهادت می‌دهیم که پدر، پسر خود را فرستاده است تا نجات‌دهندۀ جهان باشد.۱۵آن که اقرار می‌کند عیسی پسر خداست، خدا در وی ساکن است و او در خدا.۱۶پس ما محبتی را که خدا به ما دارد شناخته‌ایم و به آن اعتماد داریم.          خدا محبت است و کسی که در محبت ساکن است، در خدا ساکن است و خدا در او.۱۷محبت اینچنین در میان ما به‌کمال رسیده است تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم، زیرا ما در این دنیا همانگونه‌ایم که او هست.۱۸در محبتْ ترس نیست، بلکه محبتِ کامل ترس را بیرون می‌راند؛ زیرا ترس از مکافات سرچشمه می‌گیرد و کسی که می‌ترسد، در محبت به‌کمال نرسیده است. ۱۹ما محبت می‌کنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد.۲۰اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت می‌نماید امّا از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست. زیرا کسی که برادر خود را، که می‌بیند، محبت نکند، نمی‌تواند خدایی را که ندیده است، محبت نماید.۲۱و ما این حکم را از او یافته‌ایم که هر‌که خدا را محبت می‌کند، باید برادر خود را نیز محبت کند.

اول یوحنا۴: ۲۱-۷

روحها را بیازمایید

۴

               ۱ای عزیزان، هر روحی را باور مکنید، بلکه آنها را بیازمایید که آیا از خدا هستند یا نه. زیرا انبیای دروغینِ بسیار به دنیا بیرون رفته‌اند.۲روح خدا را اینگونه تشخیص می‌دهیم: هر روحی که بر آمدن عیسی مسیح در جسمِ بشری اقرار می‌کند، از خداست.۳و هر روحی که بر عیسی اقرار نمی‌کند، از خدا نیست، بلکه همان روحِ «ضدّمسیح» است که شنیده‌اید می‌آید و هم‌اکنون نیز در دنیاست. ۴شما، ای فرزندان، از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته‌اید، زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست.۵آنها از دنیا هستند و از همین‌رو آنچه می‌گویند از دنیاست و دنیا به آنها گوش می‌سپارد.۶ما از خدا هستیم و کسی که خدا را می‌شناسد، به ما گوش می‌سپارد؛ ولی آن که از خدا نیست، به ما گوش نمی‌سپارد. روحِ حق و روحِ گمراهی را اینگونه از هم بازمی‌شناسیم.

اول یوحنا۴: ۶-۱

محبت به یکدیگر

۳

۱۱همین است پیامی که از آغاز شنیدید، که باید یکدیگر را محبت کنیم.۱۲نه چون قائن که از آنْ شَرور بود و برادر خود را کشت. و چرا او را کشت؟ زیرا اعمال خودش بد بود و اعمال برادرش خوب.۱۳ای برادران، از اینکه دنیا از شما نفرت دارد، تعجب نکنید.۱۴ما می‌دانیم که از مرگ به زندگی منتقل شده‌ایم، زیرا برادران را محبت می‌کنیم. هر‌که محبت نمی‌کند، در قلمرو مرگ باقی می‌ماند.۱۵کسی که از برادر خود نفرت دارد، قاتل است و شما می‌دانید که هیچ قاتلی از سکونت حیات جاویدان در خود برخوردار نیست. ۱۶محبت را از آنجا شناخته‌ایم که او جان خود را در راه ما نهاد، و ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم.۱۷اگر کسی از مال دنیا برخوردار باشد و برادر خود را محتاج ببیند، امّا شفقت خود را از او دریغ کند، چگونه محبت خدا در چنین کسی ساکن است؟۱۸فرزندان، بیایید محبت کنیم، نه به زبان و در گفتار، بلکه به راستی و در کردار!۱۹از اینجا خواهیم دانست که به حق تعلق داریم، و خواهیم توانست دل خود را در حضور خدا مطمئن سازیم،۲۰یعنی هرگاه دلمان ما را محکوم کند. زیرا خدا بزرگتر از دلهای ما است و از همه‌چیز آگاه است.         ۲۱ای عزیزان، اگر دل ما، ما را محکوم نکند، در حضور خدا اطمینان داریم۲۲و هرآنچه از او درخواست کنیم، خواهیم یافت، زیرا از احکام او اطاعت می‌کنیم و آنچه موجب خشنودی اوست، انجام می‌دهیم.۲۳و این است حکم او که به نام پسرش عیسی مسیح ایمان بیاوریم و یکدیگر را محبت کنیم، چنانکه به ما امر فرمود.۲۴هر‌که از احکام او اطاعت می‌کند، در او ساکن است و او در وی. از اینجا می‌دانیم او در ما ساکن است که روح خود را به ما بخشیده است.

اول یوحنا۳: ۲۴-۱۱

فرزندان خدا

۲

۲۸پس حال، فرزندان، پیوسته در او بمانید تا آنگاه که او ظهور کند اطمینان داشته باشیم و هنگام آمدنش از وی شرمنده نشویم.۲۹اگر دریافته‌اید که او پارساست، پس می‌دانید آن که پارسایی را به‌عمل می‌آورد، از او زاده شده است.

۳                           ۱ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم! و چنین نیز هستیم! از همین‌روست که دنیا ما را نمی‌شناسد، چرا‌که او را نشناخت.۲عزیزان، اینک فرزندانِ خدا هستیم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است. امّا می‌دانیم آنگاه که او ظهور کند، مانند او خواهیم بود، چون او را چنانکه هست خواهیم دید.۳هر‌که چنین امیدی بر وی دارد، خود را پاک می‌سازد، چنانکه او پاک است. ۴هر‌کس گناه می‌کند بر‌خلاف شریعت عمل می‌کند؛ گناه بواقع مخالفت با شریعت است.۵شما می‌دانید که او ظهور کرد تا گناهان را از میان بردارد. در او هیچ گناهی نیست.۶آن که در او می‌ماند گناه نمی‌کند، امّا کسی که گناه می‌کند، او را نه دیده و نه شناخته است. ۷فرزندان، کسی شما را گمراه نسازد. هر‌که پارسایانه عمل می‌کند، پارساست، چنانکه او پارساست.۸آن که گناه می‌کند از ابلیس است، زیرا ابلیس از همان آغاز گناه کرده و می‌کند. از همین‌رو پسر خدا ظهور کرد تا کارهای ابلیس را باطل سازد.۹آن که از خدا زاده شده است گناه نمی‌کند، زیرا گوهر خدا در اوست؛ پس او نمی‌تواند گناهکار باشد، چرا‌که از خدا زاده شده است.۱۰فرزندان خدا و فرزندان ابلیس اینگونه آشکار می‌شوند: آن که پارسایانه عمل نمی‌کند، از خدا نیست، و چنین است آن که برادر خود را محبت نمی‌کند.

اول یوحنا۲: ۲۹-۲۸              اول یوحنا۳: ۱۰-۱

هشدار درباره «ضد مسیح»

۲

۱۸بچه‌ها، این ساعتِ آخر است و چنانکه شنیده‌اید «ضدّمسیح» می‌آید، هم‌اکنون نیز ضدّمسیحانِ بسیار ظهور کرده‌اند، و از همین در‌می‌یابیم که ساعت آخر است.۱۹آنها از میان ما بیرون رفتند، امّا از ما نبودند؛ چه اگر از ما بودند، با ما می‌ماندند. ولی رفتنشان نشان داد که هیچ‌یک از ایشان از ما نبودند. ۲۰امّا شما مسحی از آن قدّوس یافته‌اید و همگی دارای معرفت هستید.۲۱من اینها را به شما می‌نویسم، نه از آن‌رو که حقیقت را نمی‌دانید، بلکه از آن‌رو که آن را می‌دانید، و نیز می‌دانید که هیچ دروغی از حقیقت پدید نمی‌آید.۲۲دروغگو کیست، جز آن که مسیح بودنِ عیسی را انکار می‌کند. چنین کسی همان «ضدّمسیح» است که هم پدر و هم پسر را انکار می‌کند.۲۳هر‌که پسر را انکار کند، پدر را هم ندارد و هر‌که پسر را اقرار کند، پدر را نیز دارد. ۲۴بگذارید آنچه از آغاز شنیده‌اید در شما بماند؛ اینگونه شما نیز در پسر و در پدر خواهید ماند.۲۵و این است آنچه او به ما وعده داده است، یعنی حیات جاویدان. ۲۶من اینها را به شما دربارۀ کسانی نوشتم که گمراهتان می‌کنند.۲۷امّا دربارۀ شما باید بگویم آن مسح که از او یافته‌اید، در شما می‌ماند و نیازی ندارید کسی به شما تعلیم دهد، بلکه مسحِ او دربارۀ همه‌چیز به شما تعلیم می‌دهد. آن مسح، حقیقی است، نه دروغین. پس همانگونه که به شما تعلیم داده است، در او بمانید.

اول یوحنا۲: ۲۷-۱۸

دل نبستن به دنیا

۲

۱۵دنیا و آنچه را در آن است، دوست مدارید. اگر کسی دنیا را دوست بدارد، محبتِ پدر در او نیست.۱۶زیرا هرچه در دنیاست، یعنی هوای نفس، هوسهای چشم و غرورِ ناشی از مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنیاست.۱۷دنیا و هوسهای آن گذراست، امّا آن که خواست خدا را به‌جا می‌آورد، تا ابد باقی می‌ماند.

اول یوحنا۲: ۱۷-۱۵

اهمیت اطاعت

۲

۳از اینجا می‌دانیم او را می‌شناسیم که از احکامش اطاعت می‌کنیم.۴آن که می‌گوید او را می‌شناسد، امّا از احکامش اطاعت نمی‌کند، دروغگوست و راستی در او جایی ندارد.۵امّا آن که از کلام او اطاعت می‌کند، محبت به خدا براستی در او به‌کمال رسیده است. از اینجا می‌دانیم که در او هستیم:۶آن که می‌گوید در او می‌ماند، باید همانگونه رفتار کند که عیسی رفتار می‌کرد.                                                                                          ۷ای عزیزان، حکمی تازه به شما نمی‌نویسم، بلکه حکمی دیرین که از آغاز داشته‌اید. این حکم دیرین، همان پیام است که شنیدید.۸در عینحال، حکمی که به شما می‌نویسم حکمی تازه است که حقیقتِ آن در او و نیز در شما نمایان است، زیرا تاریکی سپری می‌شود و نور حقیقی هم‌اکنون درخشیدن آغاز کرده است.                                                           ۹آن که می‌گوید در نور است امّا از برادر خود نفرت دارد، هنوز در تاریکی به‌سر می‌برد.۱۰امّا آن که برادر خود را محبت می‌کند، در نور ساکن است و هیچ‌چیز سبب لغزش او نمی‌شود.۱۱امّا آن که از برادر خود نفرت دارد، در تاریکی است و در تاریکی گام برمی‌دارد. او نمی‌داند کجا می‌رود، زیرا تاریکی او را کور کرده است.                         ۱۲ای فرزندان، به شما می‌نویسم، زیرا گناهانتان به‌خاطر نام او آمرزیده شده است.          ۱۳ای پدران، به شما می‌نویسم، زیرا او را که از آغاز است، شناخته‌اید.                      ای جوانان، به شما می‌نویسم، زیرا بر آن شَرور غلبه یافته‌اید.                                    ای بچه‌ها، به شما نوشتم، زیرا پدر را شناخته‌اید.                                                 ۱۴ای پدران، به شما نوشتم، زیرا او را که از آغاز است، شناخته‌اید.                           ای جوانان، به شما نوشتم، زیرا توانایید و کلام خدا در شما ساکن است، و بر آن شَرور غلبه یافته‌اید.

اول یوحنا۲: ۱۴-۳

گام برداشتن در نور

۱

۵این است پیامی که از او شنیده‌ایم و به شما اعلام می‌کنیم: خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست.۶اگر بگوییم با او رفاقت داریم، حال‌آنکه در تاریکی گام می‌زنیم، دروغ گفته‌ایم و براستی عمل نکرده‌ایم.۷امّا اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می‌سازد. ۸اگر بگوییم بی‌گناهیم، خود را فریب داده‌ایم و راستی در ما نیست.۹ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد.۱۰اگر بگوییم گناه نکرده‌ایم، او را دروغگو جلوه می‌دهیم و کلام او در ما جایی ندارد.

۲                    ۱فرزندانم، این را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. امّا اگر کسی گناهی کرد، شفیعی نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا.۲او خودْ کفّارۀ گناهان ما است، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان تمامی جهان نیز.

اول یوحنا۱: ۱۰-۵                       اول یوحنا۲: ۲-۱