نصایح پایانی

۳

۱۲وقتی آرتِماس یا تیخیکوس را نزدت فرستادم، بکوش تا هرچه زودتر نزد من به نیکوپولیس آیی، زیرا عزم آن دارم که زمستان را در آنجا به‌سر برم.۱۳تا آنجا که می‌توانی، زیناسِ وکیل و آپولُس را در انجام سفرشان مدد فرما تا هیچ محتاج نمانند.۱۴بگذار همکیشان ما بیاموزند که خویشتن را وقف انجام کارهای نیکو کنند تا برای رفع نیازهای ضروری تدارک بینند و زندگی بی‌ثمری نداشته باشند. ۱۵آنان که با من‌اند، جملگی تو را سلام می‌فرستند. به آنان که ما را در ایمان دوست می‌دارند، سلام برسان. فیض با همۀ شما باد.

تیتوس۳: ۱۵-۱۲

رفتار نیکو

۳

                  ایشان را یادآور شو که تسلیم حکمرانان و صاحبمنصبان باشند و فرمانبرداری کنند، و برای هر کار نیک آماده باشند؛۲کسی را ناسزا نگویند و ستیزه‌جو نباشند، بلکه باملاحظه باشند و نزد همه براستی فروتن. ۳ما نیز زمانی نادان و نافرمانبردار بودیم و گمراه و بندۀ همهگونه امیال و لذتها؛ و در کین و حسد روزگار می‌گذراندیم. منفور بودیم و متنفر از یکدیگر.۴امّا چون مهربانی و انساندوستی نجات‌دهندۀ ما خدا آشکار شد،۵ما را نه به‌سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم، بلکه از رحمت خویش نجات بخشید، به غسل تولد تازه و نو شدنی که از روح‌القدس است؛۶که او را به‌فراوانی بر ما فروریخت، به‌واسطۀ منجی ما عیسی مسیح،۷تا به فیض او پارسا شمرده شده، بنا‌بر امید حیات جاویدان، به وارثان بدل گردیم.۸این سخنی است درخور اعتماد. و از تو می‌خواهم که بر این امور تأکید ورزی، تا آنان که بر خدا اعتماد بسته‌اند، از یاد نبرند که خویشتن را وقف کارهای نیکو نمایند، که اینها همگان را نیکو و سودمند است. ۹امّا از مجادلات نابخردانه و شجره‌نامه‌ها و بحثها و نزاعهای پیرامونِ شریعت اجتناب کن، زیرا بی‌فایده و بی‌ارزش است.۱۰به آن که عامل تفرقه است یک بار، و سپس برای دوّمین بار هشدار ده، و از آن پس، با او قطع ارتباط کن.۱۱چرا‌که می‌دانی چنین شخص منحرف است و گناهکار، و خودْ عامل محکومیت خویش.

تیتوس۳: ۱۱-۱

تعلیم صحیح

۲

                   ۱امّا تو از آنچه مطابق با تعلیم صحیح است، سخن بگو.۲مردان سالخورده را بگو که معتدل و باوقار و خویشتندار باشند و در ایمان و محبت و پایداری، به‌شایستگی رفتار کنند. ۳به همینسان، زنان سالخورده باید شیوۀ زندگی محترمانه‌ای داشته باشند. نباید غیبت‌گو یا بندۀ شراب باشند، بلکه باید آنچه را که نیکوست تعلیم دهند،۴تا بتوانند زنان جوانتر را خرد بیاموزند که شوهردوست و فرزنددوست باشند۵و خویشتندار و عفیف و کدبانو و مهربان و تسلیمِ شوهر، تا کلام خدا بد گفته نشود.۶نیز مردان جوان را پند‌ده تا خویشتندار باشند.۷خودْ در همه‌چیز سرمشق اعمال نیکو باش. در تعلیم خود صداقت و جدیّت به‌خرج ده،۸و سلامتِ گفتارت چنان باشد که کسی آن را مذمّت نتواند کرد، تا مخالفان چون فرصت بدگفتن از ما نیابند، شرمسار شوند. ۹غلامان را بیاموز که در هر‌چیز تسلیم اربابانشان باشند و برای جلب خشنودی آنها بکوشند؛ و چون و چرا نکنند۱۰و از آنان ندزدند، بلکه کمال امانت را نشان دهند تا در هر‌چیز تعلیم مربوط به نجات‌دهندۀ ما خدا را زینت بخشند.۱۱زیرا فیض خدا به‌ظهور رسیده است، فیضی که همگان را نجات‌بخش است۱۲و به ما می‌آموزد که بی‌دینی و امیال دنیوی را ترک گفته، با خویشتنداری و پارسایی و دینداری در این عصر زیست کنیم،۱۳در حینی که منتظر آن امید مبارک، یعنی ظهور پرجلال خدای عظیم و نجات‌دهندۀ خویش عیسی مسیح هستیم،۱۴که خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت رهایی‌مان بخشد و قومی برای خود طاهر سازد که از آنِ خودش باشند و غیور برای کار نیکو. ۱۵اینها را بگو، و با کمال اقتدار تشویق و توبیخ کن، و مگذار کسی تو را حقیر شمارد.

تیتوس۲: ۱۵-۱

مأموریت تیتوس در کْرِت

۱

۵تو را از آن‌رو در کْرِت برجا گذاشتم تا کارهای ناتمام را سامان دهی و همانگونه که تو را امر کردم، در هر شهر مشایخی برگماری. ۶شیخ کلیسا باید بری از ملامت، شوهرِ وفادارِ تنها یک زن، و دارای فرزندانی باایمان باشد که از هرگونه اتهام لجام‌گسیختگی و سرکشی مبرا باشند.۷چرا‌که ناظر کلیسا کارگزار خداست و از همین‌رو باید بَری از ملامت باشد، نه خودرأی یا تندخو یا میگسار یا خشن یا در پی منافع نامشروع،۸بلکه شهره به میهمان‌نوازی و دوستدارِ نیکویی و خویشتندار و پارسا و مقدّس و منظم؛۹و پایدار بر کلام مطمئنی که تعلیم داده شده است تا بتواند دیگران را بر پایۀ تعلیم صحیح پند دهد و نظر مخالفان را رد کند. ۱۰زیرا گردنکشانِ یاوه‌گوی و فریبکار بسیارند، بخصوص از ختنه‌شدگان،۱۱که دهانشان را باید بست، زیرا برای کسب منافع نامشروع، تعالیم ناشایسته می‌دهند و بدینگونه خانواده‌ها را به‌تمامی تباه می‌سازند.۱۲حتی یکی از انبیای خودشان گفته است: «کْرِتیان همواره مردمانی دروغگو و وحوشی شرور و شکم‌پرستانی تن‌پرورند.»۱۳این شهادت راست است. پس آنان را سخت توبیخ کن تا از سلامتِ ایمان برخوردار باشند و۱۴به افسانه‌های یهود و احکامِ منکرانِ حقیقت گوش نسپارند.۱۵برای پاکان همه‌چیزْ پاک است، امّا برای آنان که آلوده‌اند و بی‌ایمان، هیچ‌چیز پاک نیست، بلکه هم فکرشان آلوده است و هم وجدانشان.۱۶مدّعی خداشناسی‌اند، امّا با کردارشان او را انکار می‌کنند. نفرت‌انگیزند و نافرمان، و نامناسب برای هر کار نیکو.

تیتوس۱: ۱۶-۵

نامه پولس رسول به تیتوس

۱

                  ۱از پولُس، خادم خدا و رسول عیسی مسیح، در خدمتِ ایمانِ برگزیدگانِ خدا و شناخت آن حقیقت که موجد دینداری است،۲و به امید حیات جاویدان که خدای منزّه از هر دروغ از ایام ازل بدان وعده فرمود۳و کلام خود را در زمان مقرر آشکار ساخت، به‌واسطۀ موعظه‌ای که به حکم نجات‌دهندۀ ما خدا به من سپرده شد، ۴به تیتوس، فرزند راستینم در ایمانی مشترک: فیض و آرامش از جانب خدای پدر و نجات‌دهندۀ ما عیسی مسیح بر تو باد.

تیتوس۱: ۴-۱

معرفی نامه پولس رسول به تیتوس

تیتوس از مسیحیان غیریهودی و همکار و دوست پولس در خدمات بشارتی او بود. پولس وظیفه نظارت بر کلیسای جزیره کْرِت را بر عهده تیتوس نهاده بود. این نامه به بررسی سه موضوع اصلی میپردازد. پولس در آغاز ، خصوصیات لازم برای رهبران کلیسا را به تیتوس یادآور می‌شود. این امر، بخصوص با توجه به شیوه رفتار نادرست مردمان کْرِت اهمیت داشت. سپس تیتوس را اندرز می‌دهد که چگونه قشرهای مختلف کلیسا را تعلیم دهد. سرانجام ، در آخرین بخش نامه ، اندرزهایی پیرامون رفتار و مَنِش مسیحی وجود دارد که در آن پولس، بخصوص بر لزوم حفظ آرامش و روحیه همکاری و همچنین دوری از دشمنی و مجادله و چند دستگی در کلیسا تاکید می ورزد.

تیتوس