نامه دوم یوحنا

۱

         ۱از شیخ کلیسا،                                                                               به بانوی برگزیده و فرزندانش که ایشان را در حقیقت دوست میدارم. و نه تنها من ، بلکه همه آنان که حقیقت را شناخته اند، ۲به سبب آن حقیقت که در ما ساکن است و تا ابد با ما خواهد بود.                                                                                           ۳فیض و رحمت و آرامش از جانب خدای پدر و از جانب عیسی مسیح ، پسر آن پدر، در حقیقت و محبت با ما خواهد بود. ۴بسی شادمان شدم که دریافتم برخی از فرزندان تو بنابر حکمی که از پدر یافتیم، در حقیقت سلوک‌ می‌کنند. ۵اما حال، بانوی گرامی، از تو درخواستی دارم. نه آنکه حکمی تازه به تو بنویسم، بلکه همان که از آغاز داشته ایم، که یکدیگر را پیوسته محبت کنیم. ۶و محبت این است که بنابر احکام او سلوک نماییم. آری، همان گونه که از آغاز شنیده اید، حکم او این است که در محبت سلوک کنید. ۷زیرا که فریبکاران بسیار به دنیا بیرون رفته اند، که برامدن عیسی مسیح در جسم انسانی اقرار ندارند. اینگونه کسان ، همان فریبکار و ضد مسیح اند. ۸بهوش باشید که ثمر کار خود را بر باد ندهید، بلکه پاداشی به کمال دریافت کنید. ۹هرآن کس که از تعلیم مسیح فراتر رود و در آن پایدار نماند ، خدا را ندارد، آن که در آن تعلیم پایدار ماند، هم پدر را دارد و هم پسر را. ۱۰اگر کسی نزد شما آید و این تعلیم را نیاورد، او را به خانه خود مپذیرید و خوشامدش مگویید؛ ۱۱زیرا آن که او را خوشامد گوید، در اعمال بدش شریک می‌شود. ۱۲بسیار چیزها دارم که به شما بنویسم ، لیکن نمیخواهم با قلم و کاغذ باشد. اما امیدوارم نزدتان بیایم و رویاروی گفتگو کنیم تا شادی مان کامل شود. ۱۳فرزندان خواهر برگزیده ات، برای تو سلام میفرستند. آمین!

دوم یوحنا۱: ۱۳-۱

معرفی نامه دوم یوحنای رسول

نامه دوم یوحنای رسول به «بانوی برگزیده و فرزندانش» نوشته شده است، که مقصود احتمالا کلیسایی محلی و اعضای آن است. پیام مختصر این نامه ، استدعا برای محبت به یکدیگر و هشدار درباره معلمان دروغین و تعالیم آنهاست.

دوم یوحنا