درودهای نهایی

۴

۱۹سلام مرا به پْریسکیلا و آکیلا و خانوادۀ اونیسیفوروس برسان.۲۰اِراستوس در قُرِنتُس ماند، و من تْروفیموس را در میلیتوس، بیمار، بر جا گذاشتم.۲۱بکوش تا پیش از زمستان به اینجا برسی. اوبولوس برای تو سلام می‌فرستد، و نیز پودِنْس، لینوس، کْلودیا و همۀ برادران. ۲۲خداوند با روح تو باشد. فیض با شما باد.

دوم تیموتائوس۴: ۲۲-۱۹

سفارشهای شخصی

۴

۹بکوش تا هرچه زودتر نزد من آیی.۱۰زیرا دیماس به‌خاطر عشق این دنیا مرا ترک کرده و به تِسالونیکی رفته است. کْریسکیس به غَلاطیه و تیتوس هم به دَلماتیه رفته.۱۱تنها لوقا با من است. مَرقُس را برگیر و با خود بیاور، زیرا در خدمتم مرا سودمند است.۱۲تیخیکوس را به اِفِسُس فرستادم.۱۳هنگام آمدنت، قبایی را که در تْروآس نزد کارپوس بر جا گذاشتم با خود بیاور، و نیز طومارهایم را و بخصوص نوشته‌های پوستین را.۱۴اسکندر مسگر، با من بسیار بدیها کرد. خداوند سزای کارهایش را خواهد داد.۱۵تو نیز از او برحذر باش، زیرا با پیام ما سخت به مخالفت برخاسته است. ۱۶در نخستین دفاع من، هیچ‌کس به پشتیبانی از من بر‌نخاست، بلکه همه مرا وانهادند. مباد که این به حسابشان گذاشته شود.۱۷امّا خداوند در کنار من ایستاد و مرا نیرو بخشید تا کلام به‌واسطۀ من به‌کمال موعظه شود و همۀ غیریهودیان آن را بشنوند. پس، از دهان شیر رستم.۱۸خداوند مرا از هر حملۀ بد خواهد رهانید و برای پادشاهی آسمانی خود نجات خواهد بخشید. جلال بر او باد تا ابدالآباد. آمین!

دوم تیموتائوس۴: ۱۸-۹

اندرز پولس به تیموتائوس

۳

۱۰ولی تو تعلیم و رفتار و هدف و ایمان و صبر و محبت و تحمّل مرا۱۱و آزارهایی را که دیدم و رنجهایی را که کشیدم، نظاره‌گر بوده‌ای و از آنچه در اَنطاکیه، قونیه و لِستْره بر سرم آمد و آزارهایی که به من رسید، نیک آگاهی. امّا خداوند مرا از آنهمه رهانید.۱۲براستی، همۀ کسانی که بخواهند در مسیحْ عیسی با دینداری زیست کنند، آزار خواهند دید؛۱۳امّا شرارت‌پیشگان و شیّادان در بدی پیش خواهند رفت؛ فریب خواهند داد و فریب خواهند خورد.۱۴امّا تو در آنچه آموخته و بدان ایمان آورده‌ای پایدار باش، چرا‌که می‌دانی آنها را از چه‌کسان فراگرفته‌ای،۱۵و چگونه از کودکی کتب مقدّس را دانسته‌ای که می‌تواند تو را حکمت آموزد برای نجاتی که از راه ایمان به مسیحْ عیسی است.۱۶تمامی کتب مقدّس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است،۱۷تا مرد خدا به‌کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد.

۴                  ۱در برابر خدا و مسیحْ عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد، و نظر به ظهور او و پادشاهی‌اش، تو را مکلّف می‌سازم که۲کلام را موعظه کنی و به‌گاه و به‌بیگاه آمادۀ این کار باشی و با صبر بسیار و تعلیم دقیق، به اصلاح و توبیخ و تشویق بپردازی.۳زیرا زمانی خواهد آمد که مردم به تعلیم صحیح گوش فرا‌نخواهند داد، بلکه بنا‌به میل خویش، معلّمان بسیار گِرد خود خواهند آورد تا آنچه را که گوشهایشان طالب شنیدن آن است، از آنان بشنوند؛۴و از گوش فرادادن به حقیقت رویگردان شده، به‌سوی افسانه‌ها منحرف خواهند گشت.۵امّا تو در همه‌حال بهوش باش؛ سختیها را بر خود هموار کن؛ کار مبشّر را انجام ده و خدمت خویش را به‌کمال به انجام رسان. ۶زیرا من، هم‌اکنون، همچون هدیه‌ای ریختنی، در حال ریخته شدنم و زمان رحلتم فرارسیده است.۷جنگِ نیکو را جنگیده‌ام، مسابقه را به‌پایان رسانده و ایمان را محفوظ داشته‌ام.۸اکنون تاج پارسایی برایم آماده است، تاجی که خداوند، آن داور عادل، در آن روز به من عطا خواهد کرد – نه‌تنها به من، بلکه به همۀ آنان که مشتاق ظهور او بوده‌اند.

دوم تیموتائوس۳: ۱۷-۱۰                     دوم تیموتائوس۴: ۸-۱

بی خدایی در روزهای آخر

۳

                ۱امّا آگاه باش که در روزهای آخر، زمانهای سخت پیش خواهد آمد.۲مردمانْ خودپرست، پولدوست، لاف‌زن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان به والدین، ناسپاس، ناپاک،۳بی‌عاطفه، بی‌گذشت، غیبت‌گو، بی‌بندوبار، وحشی، دشمن نیکویی،۴خیانتکار، عجول و خودپسند خواهند بود. لذت را بیش از خدا دوست خواهند داشت۵و هرچند صورتِ ظاهرِ دینداری را دارند، منکر قدرت آن خواهند بود. از چنین‌کسان دوری گزین. ۶اینان کسانی هستند که به درون خانۀ مردم رخنه کرده، زنان سبک‌مغز را اسیر خود می‌سازند، زنانی را که زیر بار گناهان خم شده‌اند و هوسهای گوناگونْ آنان را به هر‌سو می‌کشد،۷و با اینکه همواره تعلیم می‌گیرند، هرگز به شناخت حقیقت نتوانند رسید.۸همانگونه که یَنّیس و یَمْبْریس به مخالفت با موسی برخاستند، اینان نیز که فکری فاسد و ایمانی مردود دارند، با حقیقت مخالفت می‌کنند.۹امّا راه به جایی نخواهند برد، بلکه حماقتشان بر همگان آشکار خواهد شد، چنانکه حماقت آن دو نیز عیان گردید.

دوم تیموتائوس۳: ۹-۱

خادم مقبول خدا

۲

۱۴اینها را پیوسته بدیشان یادآور شو و در حضور خدا هشدار ده که بر سر کلمات مجادله نکنند، که جز تباهی شنوندگان ثمری ندارد.۱۵سخت بکوش که مقبول خدا باشی، همچون خدمتکاری که او را سببی برای شرمساری نیست و کلام حقیقت را به‌درستی به‌کار می‌بندد.۱۶از یاوه‌گویی‌های دنیوی بپرهیز، که شخص را هرچه بیشتر به بی‌دینی سوق می‌دهد.۱۷تعلیم چنین‌کسان مانند بیماری قانقاریا پخش می‌شود. هیمِنائوس و فیلیتوس از همین دسته‌اند،۱۸که از حقیقت منحرف گشته‌اند و می‌گویند رستاخیز هم‌اکنون به‌وقوع پیوسته است، و بدینسان ایمان بعضی را ویران می‌کنند.۱۹با اینحال، پی مستحکمی که خدا نهاده است، پابرجاست و با این عبارت مُهر شده است که: «خداوند کسان خود را می‌شناسد،» و «هر‌که به نام خداوند اقرار دارد، باید که از شرارت کناره جوید.»۲۰در خانه‌ای بزرگ، تنها ظروف زرّین و سیمین نیست، بلکه چوبین و گلین هم هست؛ آنها به کار مصارف مهم می‌آیند، اینها به کار مصارف پیش پا‌افتاده.۲۱پس هر‌که خود را از آنچه گفتم پاک نگاه دارد، ظرفی خواهد بود که به کار مصارف مهم می‌آید، ظرفی مقدّس و مفید برای صاحب‌خانه و مهیا برای هر کار نیکو. ۲۲از امیال جوانی بگریز، و به همراه آنان که با دلی پاک خداوند را می‌خوانند، در پی پارسایی و ایمان و محبت و آرامش باش.۲۳از مباحثات پوچ و بی‌خردانه دوری کن، چرا‌که می‌دانی نزاعها برمی‌انگیزد.۲۴حال آنکه خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید با همه مهربان باشد و قادر به تعلیم و بردبار.۲۵باید مخالفان را به‌نرمی ارشاد کند، بدین امید که خدا به آنها توبه عطا فرماید تا به شناخت حقیقت برسند۲۶و به‌خود آمده، از دام ابلیس که ایشان را برای انجام خواست خود اسیر کرده است، برهند.

دوم تیموتائوس۲: ۲۶-۱۴

ترغیب به وفاداری

۱

۳وقتی تو را شب و روز، پیوسته در دعاهایم یاد می‌دارم، خدا را سپاس می‌گزارم، خدایی را که من نیز چون پدرانم با وجدانی پاک خدمتش می‌کنم.۴چون اشکهای تو را به‌خاطر می‌آورم، آرزو می‌کنم با تو دیدارْ تازه کنم تا از شادی لبریز شوم.۵ایمان بی‌ریای تو را به‌یاد می‌آورم، ایمانی که نخست در مادربزرگت لوئیس و سپس در مادرت اِفْنیکی ساکن بود، و یقین دارم اکنون نیز در تو ساکن است.۶از این‌رو، تو را یادآور می‌شوم که آن عطای خدا را که به‌واسطۀ دست گذاشتن من، در تو جای گرفته، شعله‌ور سازی.۷زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است. ۸پس، از شهادت بر خداوند ما عار مدار، و نه از من که به‌خاطر او در بندم، بلکه تو نیز با اتکا به نیروی الهی در رنج کشیدن برای انجیل سهیم باش.۹خدا ما را نجات داده و به زندگی مقدّس فراخوانده است. این نه به‌سبب اعمال ما، بلکه به‌خاطر قصد و فیض خودِ اوست، فیضی که در مسیحْ عیسی از ایام ازل به ما عطا شده بود،۱۰ولی اکنون با ظهور نجات‌دهندۀ ما مسیحْ عیسی عیان گشته است – هماو که به‌واسطۀ انجیل، مرگ را باطل کرد و حیات و فناناپذیری را آشکار ساخت.۱۱و من برگماشته شده‌ام تا واعظ، رسول و معلّم این انجیل باشم.۱۲از همین‌روست که اینگونه رنج می‌کشم، امّا عار ندارم، چرا‌که می‌دانم به که ایمان آورده‌ام و یقین دارم که او قادر است امانتم را تا بدان روز حفظ کند. ۱۳با ایمان و محبتی که در مسیحْ عیسی یافت می‌شود، به آنچه از من شنیده‌ای چون الگوی تعلیم صحیح تمسّک جوی.۱۴به یاری روح‌القدس که در ما ساکن است، آن امانت نیکو را که به تو سپرده شده، پاس‌دار. ۱۵آگاهی که ساکنان ایالت آسیا، جملگی از من روی برتافته‌اند، از آن جمله، فیگِلوس و هِرموگِنِس. ۱۶رحمت خداوند بر خانوادۀ اونیسیفوروس باد، چه او بارها جان مرا تازه کرد و از زنجیرهایم عار نداشت.۱۷بلکه آنگاه که به روم آمد، بسیار مرا جُست تا سرانجام یافت.۱۸رحمت خداوند در آن روزِ خاص شامل حال او شود. تو خود از خدمات بسیار او در اِفِسُس، نیک آگاهی.

۲              پس تو ای فرزندم، در فیضی که در مسیحْ عیسی است نیرومند شو،۲و آنچه را که در حضور گواهان بسیار از من شنیدی، به مردمان امینی بسپار که از عهدۀ آموزش دیگران نیز برآیند.۳همچون سربازِ شایستۀ مسیحْ عیسی، در تحمّل رنجها سهیم باش.۴هیچ‌کس به‌هنگام سربازی، خود را گرفتار مشغولیتهای زندگی نمی‌سازد، چرا‌که خواهان جلب خشنودی فرماندۀ خویش است.۵به همینسان، ورزشکاری که در میدان مسابقه هماوردی می‌کند، تاج پیروزی را دریافت نخواهد کرد، اگر به‌قانونْ هماوردی نکرده باشد.۶آن که باید نخست از محصول نصیب ببرد، کشاورزی است که محنت کشیده است.۷به آنچه می‌گویم بیندیش، که خداوند تو را در فهم همۀ اینها بصیرت خواهد بخشید. ۸عیسی مسیح را به‌خاطر‌دار که از نسل داوود بود و، از مردگان برخاست؛ این است انجیل من،۹که به‌خاطرش در رنجم، تا بدان حد که چون مجرمان به زنجیرم کشیده‌اند. امّا کلام خدا در زنجیر نیست.۱۰پس همه‌چیز را به‌خاطر برگزیدگان تحمل می‌کنم تا آنان نیز نجاتی را که در مسیحْ عیساست، با جلال جاودانی به‌دست آورند.                                                          ۱۱این سخن درخور اعتماد است که:  اگر با او مردیم، با او زندگی هم خواهیم کرد. ۱۲اگر تحمّل کنیم، با او سلطنت هم خواهیم کرد. اگر انکارش کنیم، او نیز انکارمان خواهد کرد. ۱۳اگر بی‌وفا شویم، او وفادار خواهد ماند، از آن‌رو که خویشتن را انکار نتواند کرد.

دوم تیموتائوس۱: ۱۸-۳            دوم تیموتائوس۲: ۱۳-۱

نامه دوم پولس رسول به تیموتائوس

۱

             از پولُس، که به‌خواست خدا و به‌خاطر وعدۀ حیاتی که در مسیحْ عیسی یافت می‌شود، رسول مسیحْ عیساست، ۲به پسر عزیزم، تیموتائوس: فیض و رحمت و آرامش از جانب خدای پدر و خداوند ما مسیحْ عیسی بر تو باد.

دوم تیموتائوس۱: ۲-۱

معرفی نامه دوم پولس رسول به تیموتائوس

بخش عمده ای از نامه دوم پولس ، اندرزهای شخصی او به تیموتائوس است. اندرزهایی که او به عنوان همکار و دوست جوان پولس به آن نیاز داشت. موضوع اصلی این نامه «پایداری» است. پولس تیموتائوس را نصیحت و تشویق می‌کند که با وجود سختیها و مخالفتها، وفادارانه به شهادت خود درباره عیسی مسیح ادامه دهد و بر تعلیم صحیح کتب مقدس استوار بماند و وظیفه خود را به عنوان مبشر و معلم به جا آورد. پولس بطور خاص به تیموتائوس هشدار می‌دهد که از درگیر شدن در مباحثات نابخردانه بپرهیزد، چراکه هیچ سودی نمیبخشد بلکه باعث هلاکت شنوندگان می‌شود. پولس در بیان تمامی این مطالب ، تیموتائوس را تشویق می‌کند که از شیوه زندگی و هدف او سرمشق بگیرد. ایمان، تحمل، پایداری، و رنج‌هایی که پولس برخورد هموار می‌کرد، همه می‌توانست مشوق تیموتائوس در انجام خدماتش باشد.

دوم تیموتائوس