درودهاي آخر نامه

۴

۷تیخیکوس شما را به‌کمال از احوال من آگاه خواهد ساخت. او برادری عزیز، خادمی امین و همکار من در خداوند است.۸او را نزدتان می‌فرستم تا از احوال ما آگاه شوید، و تا دل شما را تشویق کند.۹او همراه اونیسیموس، برادر امین و عزیز ما که از خود شماست، نزدتان می‌آید. ایشان شما را از هرآنچه در اینجا می‌گذرد آگاه خواهند ساخت. ۱۰آریستارخوس که با من در زندان است، برای شما سلام می‌فرستد؛ همچنین مَرقُس، پسر عموی برنابا، برایتان سلام دارد. پیشتر به شما دربارۀ او سفارش کرده‌ام که هرگاه نزدتان بیاید، به‌گرمی پذیرایش شوید.۱۱یَسوع نیز که یوستوس خوانده می‌شود، برای شما سلام می‌فرستد. در میان همکارانم در کار پادشاهی خدا، تنها این چند‌تن، یهودی‌نژادند، و ایشان مایۀ تسلی من بوده‌اند.۱۲اِپافْراس که از خود شما و خادم مسیحْ عیسی است، برایتان سلام دارد. او همواره در دعا برای شما مجاهده می‌کند، تا با بلوغ کامل، استوار بایستید، و از هرآنچه مطابق با خواست خداست، آکنده باشید.۱۳من شاهدم که او برای شما و آنان که در لائودیکیه و هیراپولیس هستند، چه بسیار محنت می‌کشد.۱۴لوقا پزشک محبوب و همچنین دیماس شما را سلام می‌فرستند.۱۵به برادران ما در لائودیکیه و همچنین به نیمفا و کلیسایی که در خانۀ این بانو بر‌پا می‌شود، سلام برسانید. ۱۶پس از آنکه این نامه برای شما خوانده شد، ترتیبی دهید که در کلیسای لائودیکیه نیز خوانده شود؛ شما نیز نامه به لائودیکیه را بخوانید. ۱۷به آرخیپوس بگویید: «خدمتی را که در خداوند یافته‌ای به‌کمال برسان.» ۱۸من، پولُس، این درود را با خط خود می‌نویسم. زنجیرهای مرا به‌یاد داشته باشید. فیض با شما باد.

كولُسيان٤: ١٨-٧

روابط ايمانداران

۳

۱۸ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، چنانکه در خداوند شایسته است.۱۹ای شوهران، زنان خود را محبت کنید و به آنان تندی روا مدارید.۲۰ای فرزندان، والدین خود را در هر امری اطاعت کنید، زیرا این خداوند را خشنود می‌سازد.۲۱ای پدران، فرزندان خویش را تلخکام مسازید، مبادا دلسرد شوند.۲۲ای غلامان، اربابان زمینی خویش را در هر امری اطاعت کنید، نه فقط آنگاه که مراقب شما هستند و یا برای جلب توجه‌شان، بلکه با اخلاص قلبی و به احترام خداوند مطیع باشید.۲۳هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار می‌کنید، نه برای انسان،۲۴زیرا می‌دانید پاداشتان میراثی است که از خداوند خواهید یافت، چرا‌که درحقیقت خداوندْ مسیح را خدمت می‌کنید.۲۵هر‌کس بدی کند، سزای عمل بد خویش را خواهد دید و تبعیضی در کار نیست.

٤                   ١ای اربابان، با غلامان خود به عدل و انصاف رفتار کنید، زیرا می‌دانید که شما را نیز اربابی است در آسمان. ۲با هشیاری و شکرگزاری، خود را وقف دعا کنید.۳و برای ما نیز دعا کنید، تا خدا دری به‌روی پیام ما بگشاید تا بتوانیم راز مسیح را بیان کنیم، رازی که به‌خاطر آن به زنجیر کشیده شده‌ام.۴دعا کنید که بتوانم آن را به‌روشنی بیان کنم، چنانکه شایسته است.۵با مردمان بیرون حکیمانه رفتار کنید و از هر فرصتی بیشترین بهره را برگیرید.۶سخنان شما همیشه پر از فیض و سنجیده باشد، تا بدانید هرکس را چگونه پاسخ دهید.

كولُسيان٣: ٢٥-١٨                      كولُسيان٤: ٦-١

اصول حاكم بر زندگي مقدس

٣                  ١پس چون با مسیح برخیزانیده شده‌اید، به آنچه در بالاست دل ببندید، آنجا که مسیح به‌دست راست خدا نشسته است.۲به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است.۳زیرا مُردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است.۴چون مسیح که زندگی شماست، ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. ۵پس، هرآنچه را در وجود شما زمینی است، بکُشید، یعنی بی‌عفتی، ناپاکی، هوی و هوس، امیال زشت و شهوت‌پرستی را که همان بت‌پرستی است.۶به‌سبب همینهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل می‌شود.۷شما نیز در زندگی گذشته خود به این راهها می‌رفتید.۸امّا اکنون باید همۀ اینها را از خود دور کنید، یعنی خشم، عصبانیت، بدخواهی، ناسزاگویی و سخنان زشت را از دهان خود.۹به یکدیگر دروغ مگویید، زیرا آن انسان قدیم را با کارهایش از تن به‌در آورده‌اید۱۰و انسان جدید را در‌بر کرده‌اید، که در معرفت حقیقی هر آن نو می‌شود تا به‌صورت آفرینندۀ خویش در‌آید.۱۱در این انسان جدید، یونانی یا یهودی، ختنه‌شده یا ختنه‌ناشده، بَربَر یا سَکایی، غلام یا آزاد دیگر معنی ندارد، بلکه مسیح همه‌چیز و در همه است. ۱۲پس همچون قوم برگزیدۀ خدا که مقدّس و بسیار محبوب است، خویشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید.۱۳نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد، او را ببخشاید. چنانکه خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید.۱۴و بر روی همۀ اینها محبت را در‌بر کنید که همه‌چیز را به هم می‌پیوندد و شما را کامل می‌گرداند. ۱۵صلح مسیح بر دلهایتان حکمفرما باشد، زیرا فراخوانده شده‌اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به‌سر برید، و شکرگزار باشید.۱۶کلام مسیح به‌دولتمندی در شما ساکن شود؛ و با مزامیر، سرودها و نغمه‌هایی که از روح است، با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید؛ و با شکرگزاری و از صمیم دل برای خدا بسرایید.۱۷و هرآنچه کنید، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوندْ عیسی انجام دهید، و به‌واسطۀ او خدای پدر را شکر‌گزارید.

كولُسيان٣: ١٧-١

آزادي از مقررات انساني

۲

۶پس همانگونه که مسیحْ عیسای خداوند را پذیرفتید، در او سلوک کنید:۷در او ریشه گیرید و بنا شوید، و همانگونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار شده، لبریز از شکرگزاری باشید. ۸بهوش باشید که کسی شما را با فلسفه‌ای پوچ و فریبنده اسیر نسازد، فلسفه‌ای که نه‌بر مسیح، بلکه بر سنّت آدمیان و اصول ابتدایی این دنیا استوار است.۹زیرا الوهیت با همۀ کمالش به‌صورت جسمانی در مسیح ساکن است،۱۰و شما در او، که همۀ ریاستها و قدرتها را سَر است، از کمال برخوردار گشته‌اید.۱۱و در او ختنه نیز شده‌اید، به ختنه‌ای که با دست انجام نشده است. این ختنه همانا از تن به‌در آوردن شخصیت نفسانی است در ختنۀ مسیح.۱۲و در تعمید، با او مدفون گشتید و با ایمان به قدرت خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید، با او زنده شدید. ۱۳آن زمان که در گناهان و حالت ختنه‌ناشدۀ نفْس خود مرده بودید، خدا شما را با مسیح زنده کرد. او همۀ گناهان ما را آمرزید۱۴و آن سند قرضها را که به‌موجب قوانین برضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود، باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده، از میان برداشت.۱۵و ریاستها و قدرتها را خلعسلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به‌وسیلۀ صلیب بر آنها پیروز شد. ۱۶پس مگذارید کسی در خصوص آنچه می‌خورید و می‌آشامید، یا در خصوص نگاه داشتن اعیاد و ماه نو و روز شَبّات، محکومتان کند.۱۷اینها تنها سایۀ امور آینده بود، امّا اصل آنها در مسیح یافت می‌شود.۱۸مگذارید کسی که دل به خوار کردن خویشتن و عبادتِ فرشتگان مشغول داشته است، شما را مردود گرداند. چنین کسی شیفتۀ اموری است که در رؤیاهایش دیده است، و افکار نفسانی‌اش او را با خیالهای پوچ مغرور ساخته است.۱۹او پیوندش را با سَر از دست داده است؛ حال آنکه تمام بدن، در حالی که به‌وسیلۀ مفاصل و بندها نگاه داشته می‌شود و به هم متصل می‌گردد، به‌مدد سر رشد می‌کند، با رشدی که از خدا سرچشمه می‌گیرد. ۲۰پس حال که با مسیح نسبت به اصول ابتدایی این دنیا مرده‌اید، چرا همچون کسانی که گویی هنوز به دنیا تعلق دارند، تن به قواعد آن می‌دهید، قواعدی که می‌گوید:۲۱«این را لمس مکن! به آن لب نزن و بر آن دست مگذار!»؟۲۲اینها همه مربوط به چیزهایی است که با مصرف از بین می‌رود، و بر احکام و تعالیم بشری بنا شده است.۲۳و هرچند به‌سبب در‌بر داشتن عبادتِ داوطلبانه و خوار کردن خویشتن و ریاضت بدنی، ظاهری حکیمانه دارد، امّا فاقد هرگونه ارزش برای مهار تمایلات نفسانی است.

كولُسيان٢: ٢٣-٦

زحمات پولُس براي كليسا

۱

۴اکنون از رنجهایی که به‌خاطر شما کشیدم شادمانم و هر کاستی رنجهای مسیح را در بدن خود جبران می‌کنم، به‌خاطر بدن او که کلیساست.۲۵من بنا‌بر مأموریتی که خدا به من سپرد، خادم کلیسا گشتم، تا کلام خدا را به‌کمال به شما بیان کنم،۲۶یعنی آن راز را که طی اعصار و نسلهای متمادی پنهان نگاه داشته شده بود، امّا اکنون بر مقدّسان آشکار شده است.۲۷خدا چنین اراده فرمود که بر ایشان آشکار سازد که این راز از چه جلال عظیمی در میان غیریهودیان برخوردار است، رازی که همانا مسیح در شماست، که امید جلال است. ۲۸ما او را وعظ می‌کنیم، و هر‌کس را با کمال حکمت پند می‌دهیم و می‌آموزیم، تا همه را کامل در مسیح حاضر سازیم.۲۹از این‌روست که من زحمت می‌کشم و با نیروی او که در من نیرومندانه عمل می‌کند، به مجاهده مشغولم.

٢                ۱پس می‌خواهم بدانید که به‌خاطر شما و کسانی که در لائودیکیه هستند، و برای همۀ آنان که روی مرا ندیده‌اند، چه مجاهده‌ای دارم،۲تا دلگرم شده، در محبت متحد گردند، و از همۀ غنای فهم و درکی کامل برخوردار گشته، راز خدا یعنی مسیح را بشناسند،۳که در او همۀ گنجهای حکمت و معرفت نهفته است.۴این را می‌گویم تا هیچ‌کس شما را با استدلالهای فریبنده گمراه نسازد.۵زیرا هرچند در جسم از شما دورم، لیکن در روح با شما هستم و از مشاهدۀ نظم و ایمان پایدارتان به مسیح شادمانم.

كولُسيان١: ٢٩-٢٤                  كولُسيان٢: ٥-١

برتري مسيح

۱

۱۵او صورت خدای نادیده است و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش،۱۶زیرا همه‌چیز به‌واسطۀ او آفریده شد: آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، دیدنیها و نادیدنیها، تختها و فرمانرواییها، ریاستها و قدرتها؛ همۀ موجودات به‌واسطۀ او و برای او آفریده شدند.۱۷او پیش از همه‌چیز وجود داشته، و همه‌چیز در او قوام دارد.۱۸او بدن، یعنی کلیسا، را سَر است. او سرآغاز و نخستزاده از میان مردگان است، تا در همه‌چیزْ برتری از آن او باشد.۱۹زیرا خشنودی خدا در این بود که با همۀ کمال خود در او ساکن شود،۲۰و به‌واسطۀ او همه‌چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین، با خود آشتی دهد، به‌وسیلۀ صلحی که با ریخته شدن خون وی بر صلیب پدید آورد. ۲۱شما نیز زمانی بیگانه با خدا، و در افکار خویش دشمن او بودید، و این در اعمال شریرانۀ شما پدیدار می‌گشت.۲۲امّا اکنون او شما را به‌واسطۀ بدن بشری مسیح و از طریق مرگ او آشتی داده است، تا شما را مقدّس و بی‌عیب و بَری از هر ملامت به‌حضور خود بیاورد،۲۳به‌شرطی که در ایمان خود استوار بمانید و امید انجیل را از دست ندهید، همان انجیل که شنیدید و به‌تمامی خلقتِ زیر آسمان موعظه شده است، و من، پولُس، خادم آن گشته‌ام.

كولُسيان١: ٢٣-١٥

شكرگزاري و دعا

۱

۳ما همواره به‌هنگام دعا برای شما، خدا، پدر خداوندمان عیسی مسیح را شکر می‌گزاریم،۴زیرا وصف ایمان شما به مسیحْ عیسی و محبتی را که به همۀ مقدّسان دارید، شنیده‌ایم.۵اینها از امیدی سرچشمه می‌گیرد که در آسمان برای شما محفوظ است و پیشتر درباره‌اش از پیام حقیقت یعنی انجیل شنیده‌اید،۶انجیلی که به شما رسیده است و در سرتاسر جهان ثمر می‌دهد و رشد می‌کند، همانگونه که در میان شما نیز، از روزی که آن را شنیدید و فیض خدا را به معنای واقعی درک کردید، عمل کرده است.۷شما آن را از همکار عزیز ما، اِپافْراس آموختید که خادم وفادار مسیح به‌نیابت از ماست.۸او ما را از محبت شما که در روح است، آگاه ساخت.۹از همین‌رو، از روزی که این را شنیدیم، از دعا کردن برای شما بازنایستاده‌ایم، بلکه پیوسته از خدا می‌خواهیم که با عطای هرگونه حکمت و فهمی که از روح است، شما را از شناخت اراده خود آکنده سازد؛۱۰تا رفتار شما شایستۀ خداوند باشد، و بتوانید او را از هر جهت خشنود سازید: یعنی در هر‌کار نیک ثمر آورید و در شناخت خدا رشد کنید۱۱و با همۀ نیرویی که از قدرت پرجلال او سرچشمه می‌گیرد، از هرحیث نیرومند شوید تا صبر و تحمّل بسیار داشته باشید؛ و نیز تا شادمانه۱۲پدر را شکر گویید که شما را شایستۀ سهیم شدن در میراث مقدّسان در قلمرو نور گردانیده است.۱۳زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است،۱۴که در او از رهایی، یعنی آمرزش گناهان، برخورداریم.

كولُسيان١: ١٤-١

نامه پولُس رسول به كولُسيان

۱                             از پولُس که به‌خواست خدا، رسول مسیحْ عیسی است، و از برادرمان، تیموتائوس، ۲به مقدّسان و برادران وفادار در مسیح که در شهر کولُسی هستند: فیض و آرامش از سوی خدا، پدر ما، بر شما باد.

كولُسيان: ٢-١

معرفي نامه پولُس رسول به كولُسيان

كولُسي يكي از شهرهاي آسياي صغير بود كه در شرق شهخر اِفِسُس قرار داشت. كليساي كولُسي را نه خودِ پولُس، بلكه احتمالا يكي از همكارانش بنام اِپافْراس تأسيس كرده بود(٧:١). اِپافْراس از جانب پولُس به كولسي اعزام شده بود و به نمايندگي از او در آنجا خدمت ميكرد. از همين رو، پولُس نسبت به آن كليسا احساس مسئوليت مينمود. او دريافته بود كه معلّماني گمراه به كليساي كولُسي نفوذ كرده اند و چنين تعليم ميدهند كه براي شناخت خدا و دريافت نجات الهي، بايد به راههايي غير از ايمان به مسيح توسل جست. از فحواي گفتار پولس ميتوان دريافت كه برخي از اين معلمان ، مقام مسيح را به درستي درك نكرده بودند. برخي ديگر تعليم ميدادند كه نجات از راه فلسفه و معرفتي رمزي به دست مي آيد، بعضي ديگر نيز راه دست يافتن به نجات را انجام فرايض شريعت مي دانستند. پولس با ارائه پيام اصيل انجيل، به مخالفت با چنين تعاليمي برميخيزد. او بيان ميكند كه مسيح : ١)صورت خداست(١٥:١) ، ٢)جهان به واسطه او آفريده شده است(١٥:١ و ١٦) ، ٣)از ازل بوده است(١٧:١؛٤) ، ٤)ضامن بقاي عالم است(١٧:١؛٥) ، ٥)سَرِ كليساست(١٨:١) ، ٦)نوبر رستاخيزكنندگان(١٨:١) ، ٧)الوهيت به كمال در او ساكن است(١٩:١ و ٩:٢) ، ٨)اوست كه ما را آشتي ميدهد(٢٠:١) ، ٩)لذا براي نجات دادن انسان كفايت كامل  دارد(٢٢:١).      اين نامه را تيخيكوس بهمراه اونيسيمون به كولُسي برد. اونيسيموس همان برده اي است كه پولُس به خاطر او (نامه به فيليمون) را نوشت.