یاری من از جانب خداوند است

۱۲۱

چشمان خود را به سوی کوهها برمی‌افرازم؛ یاریِ من از کجا می‌رسد؟

۲یاری من از سوی خداوند است که آسمان و زمین را آفرید.

۳او نخواهد گذاشت پای تو بلغزد؛ او که حافظ توست، چشم بر هم نخواهد گذاشت!

۴ آری، او که حافظ اسرائیل است چشم بر هم نخواهد گذاشت و به خواب نخواهد رفت!

۵خداوند حافظ توست! خداوند به دست راستت سایۀ توست!

۶ آفتاب در روز به تو آزار نخواهد رسانید؛ و نه ماهتاب در شب.

۷ خداوند تو را از هر بدی حفظ خواهد کرد؛ او حافظ جان تو خواهد بود!

۸خداوند آمد و شد تو را پاس خواهد داشت، از اکنون و تا به ابد!’

مزمور۱۲۱: ۸ـ۱