امین بودن خدا

۳

          پس مزیّت یهودی‌بودن چیست و ختنه را چه ارزشی است؟ ۲بسیار از هر لحاظ. نخست آنکه کلام خدا بدیشان به امانت سپرده شده است. ۳امّا اگر برخی از آنان امین نبودند، چه باید گفت؟ آیا امین نبودن آنها، امانت خدا را باطل می‌سازد؟ ۴به‌هیچ‌روی! حتی اگر همۀ انسانها دروغگو باشند، خدا راستگو است! چنانکه نوشته شده است: تا حقانیت تو در آنچه گفته‌ای ثابت گردد و در داوری خود غالب آیی. ۵امّا اگر نادرستی ما درستی خدا را بیشتر آشکار می‌سازد، چه باید گفت؟ آیا خدا ظالم است آنگاه که بر ما غضب می‌کند؟ به شیوۀ انسان سخن می‌گویم.۶به‌یقین چنین نیست. وگرنه خدا چگونه می‌توانست دنیا را داوری کند؟ ۷ممکن است کسی استدلال کند که اگر با ناراستی من راستیِ خدا آشکارتر می‌گردد و او بیشتر جلال می‌یابد، دیگر چرا من به‌عنوان گناهکار محکوم می‌شوم؟ ۸و چرا نگوییم: بیایید بدی کنیم تا نیکویی حاصل آید، چنانکه بعضی بر ما افترا زده، ادعا می‌کنند که چنین می‌گوییم؟ محکومیت اینان بس منصفانه است.

رومیان۳: ۸ـ۱

معرفي نامه پولس رسول به روميان

پولس بر آن بود كه از كليساي شهر روم ديدار كند، ولي پيش از آن مي بايست به معرفي خود و اعتقاداتش مي پرداخت. نگارش اين نامه راه را براي سفر پولس به روم هموار ميكرد. قصد پولس آن بود كه مدتي در خدمت مسيحيان آن شهر باشد و سپس با كمك و پشتيباني آنان رهسپار اسپانيا شود. او در اين نامه به تشريح درك خود از ايمان مسيحي و چگونگي كاربرد اين ايمان در زندگي عملي و روزمره ميپردازد. اين كتاب پيام پولس را به جامع ترين شكل عرضه ميدارد. موضوع اصلي اين نامه ، نقشه نجات خدا و چگونگي پارسا شمرده شدن انسانهاست، خواه يهوديان و خواه اقوام غيريهودي. براي تشريح اين موضوع، پولس به بحث درباره نكات مهمي نظير گناه، فيض، ايمان، تقدّس، امنيت ايمانداران، و رابطه يهوديان و غير يهوديان در نقشه نجات خدا مي پردازد. اين نامه ، نظام مندترين اثر پولس است زيرا بيشتربه رساله اي الهياتي و دقيق شباهت دارد تا نامه. در آن ، پولُس بيش از ساير نامه هاي خود از كتاب عهد عتيق نقل قول كرده است. همچنين در اين نامه است كه پولس ديدگاه مسيحي را درباره وضعيت كنوني قوم اسرائيل و رستگاري آنان تشريح مي كند.