پيشگفتار

كتاب مقدس پرفروشترين كتاب در سرتاسر جهان است. چندي است كه اين توجه به كتاب مقدس در ميان هموطنان ايراني نيز اوج گرفته و بسياري خواهان مطالعه آنند. نيز تحولات گسترده اي از چند دهه پيش زبان گفتاري و نوشتاري فارسي را دستخوش دگرگونيهاي بسيار كرده است. به تبع اين دگرگوني ها، ديرگاهي است كه نبود ترجمه اي دقيق و در عين حال شيوا،به زبان فارسي امروزي و درخور كلام خداوند احساس ميشود،ترجمه اي كه بتواند پاسخگوي ضرورتهاي مطالعه دقيق فردي و نيز قرائت، تعليم و موعظه در جلسات كليسايي باشد.
به سال 1995 ميلادي، گروهي از مترجمان و ويراستاران و صاحبنظران ايراني مسيحي با همكاري اهل فن و كلام از كليساها و فِرَق مختلف مسيحي، ترجمه اي بر مبناي زبان اصلي فراهم آوردند كه به سال 2003 ميلادي به چاپ رسيد. اكنون بسيار خرسنديم كه ميتوانيم ترجمه جديد كتاب هاي امثال و مزامير را نيز به خوانندگان گرامي تقديم كنيم. در تهيه ترجمه هزاره نو سعي بسيار شده كه متن در عين سلاست و سادگي، از نظر ادبي وزين و از نظر دقت مطابق با متن اصلي باشد و مفهوم اوليه بدون تفسير منتقل شود. كوشش شده كه معنا فداي صورت ظاهري كلمات و شكل جمله بندي متن اصلي نشود بلكه در عين حفظ صورت ظاهر، درست منتقل گردد.
براي هركتاب، مقدمه اي فراهم آمده كه در آن به اختصار به معرفي كتاب و خصوصيات آن پرداخته شده است.
ترجمه هزاره نو از مراحل عديده اي گذشته تا به صورتي كه در دست شماست درامده است. نسخه نخست ترجمه بوسيله دست كم سه ويراستار از نظر فارسي ويرايش شده و سپس به وسيله استادان فن تفسير و تاويل كتاب مقدس، از نظر دقت در انتقال در انتقال معناي اوليه بررسي و اصلاح گرديده است. پس از مطالعه قسمتهاي زيادي از متن بوسيله افراد مختلف، ابهامات و كلمات دشوار و جمله بندي هاي سنگين آن اصلاح و جايگزين شده است. نيز نمونه هايي از متون مختلف جهت اظهارنظر براي رهبران طراز اول از كليساهاي مختلف فرستاده شده و نظرات آنان به دقت بررسي و به كار گرفته شده است. سپس بار ديگر متن فراهم آمده، توسط ويراستاران طراز اول از نظر سبك ادبي ويرايش گرديده و در آخر بوسيله استادان زبانهاي اصلي كلمه به كلمه و جمله به جمله با اصل مقابله شده است.
ترجمه هزاره نو، نه دستاورد يك تن يا شماري اندك ، بلكه ثمره كار گروهي بزرگ از اهل فن و كلام است كه نام بردن و قدرداني از همگي آنها در اينجا مقدور نيست. بي شك بهترين پاداش براي هريك از اينان، بهره گيري هرچه بيشتر هموطنان عزيز از اين ترجمه و شنيدن صداي خدا از پس كلمات و عبارات آن است. اميدواريم اين ترجمه باعث بركت همه خوانندگان و موجب نزديكي هرچه بيشتر آنان به خداوند شود.