تو هستي سَرور و تو هستي حيات من

بيا و تصميم بگير و خودت را به من تسليم كن،بيا و فكر كن كه اگر بمن اعتماد كني،بيشتر از كسانيكه تا بحال به آنها اعتماد كرديبه تو وفادار ميمانم.عشق و محبت من ابدي و حقيقي است.مرا بخوان تا دريافت كني…

由 ‎پيام صلح و مهرباني‎ 发布于 2016年11月3日