شكرت خداوندم كه تو را داريم

شکرت خداوندم که تو را داريم و در تو آزاديم.

由 ‎پيام صلح و مهرباني‎ 发布于 2016年11月1日